Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 2018

I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.


Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)


Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 7, 2018

Genmäle till Pihl och Winton

Rodney Edvinsson, Klas Fregert, Tor Jacobson och Daniel Waldenström

I samband med Riksbankens 350-årsjublieum år 2018 sammanställdes en antologi med nyskrivna översikter av tolv av världens största och äldsta centralbanker (Edvinsson m fl 2018). Kapitlen skrevs av internationellt framstående ekonomhistoriker och nationalekonomer, och bidragen granskades av andra forskare för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.

Antologins bidrag är unikt i den historiska och ekonomiska litteraturen om centralbankers historia.​ Den sammanför och jämför flera bankers parallella utveckling i en och samma volym, och för ett par av bankerna är detta den allra första gången de får sin historia beskriven (centralbanken i Kina och ECB).

Två svenska historiker, Christopher Pihl och Patrik Winton, publicerar en kritisk kommentar av boken i förra numret av Ekonomisk Debatt (Pihl och Winton 2018).


VOX, CEPR Policy Portal, November 3, 2018

Early Entry to Verify Quality Stimulates Breakthrough Innovations

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Roger Svensson

Most OECD countries provide subsidies to stimulate the entry and growth of small entrepreneurial firms. This column argues that a better policy would be to combine these subsidy schemes with policies that improve the merger and acquisition market for small entrepreneurial firms, because the best strategy for such firms is to make an early entry to market to signal innovation quality and overcome asymmetry problems. Entrepreneurs would be able to create bidding competition among incumbents and receive a higher acquisition price, incentivising them to develop breakthrough innovations that will raise welfare.


Respons, nr 5, 2018

Recension: Utopia för realister – Hur medborgarlön, öppna gränser och 15 timmars arbetsvecka kan bli verklighet

Niklas Elert

Rutger Bergman är mycket frikostig när det gäller att dela ut det välstånd som kapitalismen skapar, men är ganska ointresserad av hur de förslag han framför skulle påverka produktionen av välstånd. Idén om en basinkomst ter sig mest som en distraktion som stjäl uppmärksamheten från nödvändiga reformer av välfärdssystemen.


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 5, september, 2018

Bestämning av omtvistade svenska brakteater med vetenskapliga metoder

Roger Svensson

I denna artikel bestäms och dateras några omtvistade svenska medeltida brakteater. Analysen utgår ifrån de fyra vetenskapliga metoder som diskuterades av författaren i SNT 2018:2: 1) text; 2) myntfynd; 3) myntfötter och 4) sociala attribut.


Quillette, September 18, 2018

‘Post-Truth’ and the Decline of Swedish Education

Magnus Henrekson och Johan Wennström

In the last 15–20 years, Sweden has suffered a downturn in several important aspects of the elementary and secondary education system. To begin to illustrate the state of Sweden’s schools, we can make a comparison with the heavily criticized American education system. It is a common and understandable belief, in the U.S. and elsewhere, that Swedish schools compare favorably with American schools in terms of educational outcomes.


Katalog till Myntauktion 29, september 2018

Något om brakteaterns historia

Roger Svensson

Medeltida brakteater är de tunnaste och mest fragila mynt som någonsin har existerat. Brakteater präglas bara med en stamp och ett mjukt underlag såsom läder eller bly gör att den lövtunna plantsen böjer sig och därmed får brakteaten en spegelvänd bild på baksidan.​


Axess, nr 6, 2018

Så får vi rättvisa betyg

Magnus Henrekson

Dagens betygssystem är subjektivt och orättvist. Men med en ändrad kunskapssyn kan kunskaper mätas och betyg på objektiva kriterier sättas.


ProMarket Blog, 6 september, 2018

How the Market Can Help Break the Glass Ceiling for Women in Management

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

A new CEPR working paper investigates how product market competition and gender-specific management career hurdles affect the gender wage gap for managers. The findings suggest that increased product market competition may not only boost the wages of female managers but also improve overall efficiency.


Executive summary. Europaperspektiv, 2018

The European Union in a changing world order

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim

The world is in a state of upheaval. In the last decade, much of public debate has been dedicated to global power shifts away from the United States and Europe and towards countries with strong economic growth or development potential, such as China, India, Brazil, and South Africa. 


Sans, nr 3, 2018

Svar till Dan Collberg

Inger Enkvist, Magnus Henrekson och Martin Ingvar

Skolans problem handlar inte om den eviga frågan vad kunskap är. Problemen är både mer akuta och viktigare än så. Skolan är Sveriges viktigaste framtidsfråga. Det handlar om vilken kunskap, vilken metod för att inhämta kunskap och vilken kunskapssyn som skolan ska förmedla. Vår huvudsakliga kritik är att skolans styrdokument och samlade styrsystem inte ger läraren förutsättningar att lyckas med det som Dan Collberg anger i sin idealisering av sakernas tillstånd, så att de ”utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” för att citera läroplanen.


Svenska Dagbladet, 5 juli 2018

Den svaga staten göder den starkes rätt

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver en "Understreckare" på SvD Kultur. Han påpekar att den opersonliga staten har blivit en sinnebild för grymhet och ondska men att i en rad nya böcker hävdas att det är i den svaga staten som vi riskerar den största ofriheten.


Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 4, 2018

Recension: Max Tegmark: Liv 3.0 - att vara människa i den artificiella intelligensens tid

Fredrik Andersson

Jag tillbringade en del av julhelgerna med att läsa Max Tegmarks uppmärksammade bok Liv 3.0 – att vara människa i den artificiella intelligensens tid. Detta är inte primärt, och inte heller sekundärt, en bok om ekonomi, men inspirerad av en kontakt med redaktörerna ställde jag frågan om Ekonomisk Debatt skulle intressera sig för en betraktelse över boken i allmänhet och de ekonomiska frågor som väcks i och av boken i synnerhet. Som läsaren anar var gensvaret positivt.​


Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 4, 2018

Genus – problem och lösningar i dagens Sverige

Lina Aldén och Niclas Berggren

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en fråga som fått mycket uppmärksamhet i ekonomisk forskning, liksom i samhällsdebatten i stort, de senaste årtiondena. Varför kvinnor tjänar mindre än män förefaller vara den fråga som fått störst uppmärksamhet. På detta område har vissa framsteg gjorts: Könsskillnader i utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet utgör t ex inte längre viktiga förklaringar till könslönegapet. Dock väljer kvinnor och män fortfarande olika utbildningar och yrken och använder och fördelar sin tid på olika sätt inom hushållet, vilket leder till fortsatt ekonomisk ojämlikhet mellan könen på såväl kort som lång sikt​.


Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 2, 2018

Korruption i Sverige har underskattats

Andreas Bergh, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall

Vi uppskattar att professor Claes Sandgren tagit sig tid att läsa, begrunda och komma med tankeväckande invändningar och frågor kring några av de publikationer som vårt forskningsprojekt Tillit och korruption i lokalpolitiken (finansierat av Vetenskapsrådet 2007–12) utmynnat i. Vi anser att den kritik som Sandgren (2018) formulerat träffar en tämligen liten del av våra slutsatser och resonemang, även om vi är öppna för möjligheten att en annan betraktare gör en annan bedömning.


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 2, mars, 2018

Datering och bestämning av brakteater – fyra olika metoder

Roger Svensson

Tusentals olika typer av brakteater präglades under medeltiden i centrala, östra och norra Europa. Dessvärre är de flesta brakteater stumma - de saknar inskriptioner med ledtråd om myntherre och myntort. Detta försvårar bestämning och datering. I denna artikel redovisas fyra olika metoder som kan användas var för sig eller i kombination för att datera och bestämma brakteater:

1) inskriptioner

2) myntfynd

3) regionala myntfötter

4) sociala attribut på själva motivet


Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 1, 2018

Bör vi provocera mer?

Fredrik Andersson

När jag skriver ledare för Ekonomisk Debatts första nummer 2018 gör jag det på en kreativt uttolkad deadline som också är första advent. Det innebär att jag gör det i nära samband med sexårsdagen av att jag gick in i rollen som dekan för Ekonomihögskolan i Lund, en roll som inte gjort mig mindre intresserad av nationalekonomi men som gjort mig till mer av en lekman och som också gett vissa nya infallsvinklar. 


Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 1, 2018

Recension: What Works? Gender Equality by Design

Elina Fergin och Johanna Rickne

En ny bok av Iris Bohnet, föreståndare för institutet Women and Public Policy Program vid Kennedy School på Harvarduniversitetet, diskuterar praktiska åtgärder för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden och i utbildningssfären. Boken, som heter What Works: Gender Equality by Design, har på kort tid fått stor uppmärksamhet och vunnit flera priser.


Sans, nr 1, 2018

Skolan behöver ett nytt paradigm

Inger Enkvist, Magnus Henrekson och Martin Ingvar

Svensk skola har i internationella jämförelser kommit att halka efter. Brister på de lägre nivåerna fortplantar sig sedan ända upp till högskolenivån. Vittnesmålen från högskolan är entydiga och talar om hur man steg för steg tvingas sänka nivån på undervisningen, eftersom studenterna klarar mindre än tidigare. Andelen elever som presterar på avancerad nivå i matematik har sjunkit med tre fjärdedelar sedan 1990-talet.


Bidrag till Nationalencyklopedin

United States-Mexico-Canada Agreement

Henrik Horn

United States–Mexico–Canada Agreement, USMCA, handels- och investeringsavtal mellan Canada, Mexico och USA. 


Bidrag till Nationalencyklopedin

North-American Free Trade Agreement

Henrik Horn

North American Free Trade Agreement, NAFTA, handels- och investeringsavtal mellan Canada, Mexico och USA.Avtalet syftar till att reducera administrativa hinder för flödet av varor, tjänster och investeringar mellan parterna. 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se