Publicerade artiklar på engelska

Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.


Published articles in English 2017 (alphabetical list in reference format)


Journal of Income Distribution

Inequality and the Super-Rich

Daniel Waldenström

Over the recent decades there has been a dramatic rise in top income shares in most Western countries. Several explanations have been proposed to explain this phenomenon, some pointing at the role of market-driven forces such as technology and globalization, while…


American Economic Review: Papers & Proceedings

No Gender Difference in Willingness to Compete When Competing against Self

Coren L. Apicella, Elif E. Demiral och Johanna Möllerström

We report on two experiments investigating whether there is a gender difference in the willingness to compete against oneself (self-competition), similar to what is found when competing against others (other-competition). In one laboratory and one online market…


Journal of Public Economic Theory

Design of Reforms with Time-Inconsistent Voters

Jisoo Hwang och Johanna Möllerström

Widespread agreement that a political reform is necessary is no guarantee that it is actually undertaken in a timely manner. There is often a delay before action is taken and reform packages that would be most efficient to implement all at once are often done only…


PNAS

Consequences of a Price Incentive on Free Riding and Electric Energy Consumption

Mikael Elinder, Sebastian Escobar och Ingel Petré

This article shows that a simple monetary incentive can dramatically reduce electric energy consumption (EEC) in the residential sector and simultaneously achieve a more desirable allocation of EEC costs. The analyses are based on data from a policy experiment…


Journal of Public Economics

Individual Risk Preferences and the Demand for Redistribution

Manja Gärtner, Johanna Möllerström och David Seim

Redistributive policies can provide an insurance against future negative economic shocks. This, in turn, implies that an individual's demand for redistribution is expected to increase with her risk aversion. To test this prediction, we elicit risk aversion and…


Research in Economics

Firm Size Distribution and Employment Fluctuations: Theory and Evidence

Holger Görg, Philipp Henze, Viroj Jienwatcharamongkhol, Daniel Kopasker, Hassan Molana, Catia Montagna och Fredrik Sjöholm

Efterfrågeförändringar har mycket olika påverkan på sysselsättning i olika länder. Detta gäller såväl i hög- som i lågkonjunktur. Vi finner att denna skillnad till viss del förklaras av skillnader…


Journal of Business Economics and Management

Global Sourcing and Technical Efficiency: A Firm-Level Study on the ICT Industry in Sweden

Martin Andersson och Trudy-Ann Stone

We analyse the relationship between international sourcing, measured as imports of intermediate inputs, and the technical efficiency of firms in the information and communications technologies (ICT) manufacturing industry in Sweden. Using stochastic frontier…


Journal of Mechanism and Institution Design

Timing and Presentation Effects in Sequential Auctions

Ola Andersson och Tommy Andersson

En studie av sekventiella biljettauktioner visar att både presentationen på en webbplats och tiden som går mellan auktionerna signifikant påverkar priserna. Två saker har en positiv inverkan på priset: dels de första…


American Economic Review

The Effect of Wealth on Individual and Household Labor Supply: Evidence from Swedish Lotteries

David Cesarini, Erik Lindqvist, Matthew J. Notowidigdo och Robert Östling

Vi studerar effekten av positiva förmögenhetschocker i form av lotterivinster på individers och hushålls arbetsutbud. Lotterivinster leder till en modest men permanent minskning av arbetsinkomster, vilket främst förklaras av färre…


American Economic Journal: Economic Policy

Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Sweden

David Seim

De senaste decenniernas ökande förmögenhetsojämlikhet i utvecklade länder har lett till en debatt om motverkande och omfördelande skatter. I uppsatsen studeras förmögenhetsskattens effektivitet. Forskaren finner små…


Journal of Regulatory Economics

Price Mimicking under Cost-of-Service Regulation: The Swedish Water Sector

Erik Lundin

Svenska kommuner förser invånarna med dricksvatten. Avgiften styrs av självkostnadsprincipen. Detta innebär att beslutsfattarna inte ska låta sig påverkas av priset i andra kommuner. Trots detta finner jag att om grannkommunerna…


Small Business Economics

Hernando de Soto: Recipient of the 2017 Global Award for Entrepreneurship Research

Martin Andersson och Daniel Waldenström

Hernando de Soto är 2017 års vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research. Denna artikel ger en kort sammanfattning över de Sotos bidrag inom entreprenörskapsforskningen. de Soto poängterar framförallt…


Journal of Entrepreneurship and Public Policy

Economic Freedom and Veto Players Jointly Affect Entrepreneurship

Christian Bjørnskov och Jacob Lihn

En studie av 30 OECD-länder finner att ökade statliga utgifter på kort sikt kan öka graden av egenföretagande och att ökade statliga utgifter tvärtemot minskar denna grad på lång sikt, i båda fallen när de…


Tourism Economics

Innovation in the Hospitality Industry: Firm or Location?

Mikaela Backman, Johan Klaesson och Özge Öner

Vi studerar företags- och regionspecifika faktorer som styr innovationsbenägenheten i företag i besöksnäringen. Vi finner att företagsspecifika faktorer är avgörande: storlek, humankapital, tillhöra en kedja och…


Journal of Economic Behavior & Organization

House Price Responses to a National Property Tax Reform

Mikael Elinder och Lovisa Persson

2008 sänktes fastighetsskatten i Sverige. I linje med ekonomisk teori förutspådde flera bedömare att skattesänkningen skulle leda till högre huspriser. I denna uppsats visar vi att generella ökningar av huspriserna uteblev. Det…


IPPR Progressive Review

Reform of the Welfare State or Dreams about Universal Basic Income?

Mårten Blix

What does the future hold for the welfare state? An assessment of its ongoing viability in the years to come, and challenge to the idea that it would – or should – be replaced in the foreseeable future by a universal basic income.


Quarterly Journal of Economics

Who Becomes A Politician?

Ernesto Dal Bó, Frederico Finan, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

Can a democracy attract competent leaders, while attaining broad representation? Economic models suggest that free-riding incentives and lower opportunity costs give the less competent a comparative advantage at entering political life. Moreover, if elites have more…


Scandinavian Journal of Economics

Direct and Cross Effects of Employment Protection: The Case of Parental Childcare

Martin Olsson

Studien visar att ett svagare anställningsskydd minskar föräldrars benägenhet att under arbetstid stanna hemma med sjukt barn. Det framgår även att när anställningsskyddet försvagas för en förälder…


Economic Journal

Dynastic Political Rents? Economic Benefits to Relatives of Top Politicians

Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

We exploit close elections in Swedish municipalities to test whether relatives of politicians who become mayors obtain economic benefits. We find no benefits for the siblings of new mayors, but the average earnings of children of newly appointed mayors rise by about…


Economic Journal

Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects – But Still Not Risky Enough

Erika Färnstrand Damsgaard, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Helder Vasconcelos

Varför kan små oberoende entreprenörsföretag göra banbrytande innovationer? Vi visar att entreprenörsföretag med höga kommersialiseringskostnader har incitament att satsa på högriskprojekt – med stor…


Economic Journal

Pro-Competitive Rationing in Multi-Unit Auctions

Pär Holmberg

Börser och auktioner där man handlar med multipla enheter, exempelvis el, aktier, räntepapper och utsläppsrätter, använder ransoneringsregler när budgivningen blir oavgjord. I denna uppsats presenteras en ny ransoneringsregel…


Journal of Human Resources

The Intergenerational Transmission of Cognitive and Noncognitive Abilities

Erik Grönqvist, Björn Öckert och Jonas Vlachos

Det har länge varit känt att kognitiva förmågor – intelligens i dagligt tal – i stor utsträckning överförs från föräldrarna till barnen. Den här studien visar att även föräldrarnas…


Journal of the European Economic Association

Infant Health and Longevity: Evidence from A Historical Intervention in Sweden

Sonia Bhalotra, Martin Karlsson och Therese Nilsson

Vilka är hälsoeffekterna av eftervård vid födslar? Forskarna använder historiska data över introduktionen av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. De finner att detta gav betydande…


Journal of Business Venturing Insights

Gross, Net, and New Job Creation by Entrepreneurs

Thomas Åstebro och Joacim Tåg

Artikeln analyserar tre nya mått på hur många jobb entreprenörer skapar. Med hjälp av registerdata visar vi att de flesta jobb i entreprenöriella företag tillsätts av personer som tidigare varit anställda. Således…


European Economic Review

Global Engagement and the Occupational Structure of Firms

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

I denna studie undersöks sambandet mellan graden av företags internationalisering och förekomsten av olika yrken. Forskarna finner att internationellt verksamma företag har anställda som i högre grad har olika typer av…


American Economic Review

Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden

Timothy Besley, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

We develop a model where party leaders choose the competence of politicians on the ballot to trade off electoral success against their own survival. The predicted correlation between the competence of party leaders and followers is strongly supported in Swedish data.…


Public Choice

More Politicians, More Corruption: Evidence from Swedish Municipalities

Andreas Bergh, Günther Fink och Richard Öhrvall

Med hjälp av anonyma enkätsvar från högt uppsatta politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner, visas att korruptionsproblem är relativt vanliga - trots att Sverige brukar rankas som ett av de minst korrupta länderna i…


Foundations and Trends in Entrepreneurship

Entrepreneurship and Institutions: A Bidirectional Relationship

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Samspelet mellan entreprenörskap och institutioner är centralt för ekonomisk utveckling, men institutioner avgör inte alltid huruvida entreprenörskap är produktivt. Vi finner att orsakssambandet är dubbelriktat: institutioner…


Labour Economics

The Impact of Upper-Secondary Voucher School Attendance on Student Achievement. Swedish Evidence using External and Internal Evaluations

Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos

Med hjälp av både externa och interna bedömningar av samma nationella prov jämför vi resultatskillnader mellan elever på fristående och kommunala gymnasieskolor i Sverige. De externa bedömningarna visar att elever vid…


The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies

Foreign Direct Investment and Value Added in Indonesia

Fredrik Sjöholm

Foreign Direct Investment (FDI) has increased in importance over the last decades, globally as well as in Indonesia. We examine how such inflows of FDI affects value added in Indonesia. The effect is positive: foreign firms generate relatively high levels of value…


Geographies of Growth: Innovations, Networks and Collaborations

Introduction

Martin Andersson, Lina Bjerke och Charles Karlsson

Today we can observe an increasing spatial divide as some large urban regions and many more medium-sized and small regions face growing problems such as decreasing labour demand, increasing unemployment and an ageing population. In view of these trends, this book…


WTO Dispute Settlement: Time to Take Stock

Five Scenarios in Search for a Director. WTO Judges, Their Terms of References, Scope of Competence, Remedies they Proscribe, and the Consequences for the Addressees

Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis

The WTO has been lauded for its unique dispute settlement system. Its uniqueness lies primarily in that it is the most comprehensive “compulsory third party” adjudication regime in international relations. No other regime of this breadth exists in state…


International Journal of Production Economics

Framing Maturity Based on Sustainable Operations Management Principles

Carla Machado, Edison Pinheiro de Lima, Sergio da Costa, Jannis Angelis och Rosana Mattioda

En fungerande hållbar ekonomi kräver anpassning till både kompetens och rutiner mellan aktörer i en förädlingsprocess. I studien undersöks hur mognadsgraden i ett företag eller organisation påverkar…


Experimental Economics

Subliminal Influence on Generosity

Ola Andersson, Topi Miettinen, Kaisa Hytönen, Magnus Johannesson och Ute Stephan

I studien undersöks om undermedvetna signaler kan påverka vår generositet. I ett experiment får deltagare skänka pengar till välgörenhet. Det visar sig att personer med altruistisk (osjälvisk) personlighet ger…


European Journal of Political Economy

Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database

Andreas Bergh, Margareta Dackehag och Martin Rode

OECD ger regelbundet råd till sina medlemsländer om ekonomisk politik och reformer. Denna artikel sammanfattar och kvantifierar dessa råd från 1980-talet fram till 2005. Reformbehovet i de flesta länder minskade under…


Social Policy & Administration

Inequality in Social Insurance Participation and Generosity: Do Firm Characteristics Matter?

Qin Gao och Johanna Rickne

Income inequality in China has been much documented and debated. However, one important aspect of income inequality – social insurance inequality – has been largely understudied. We use a large national panel of firm data to examine the possible influence…


Structural Change and Economic Dynamics

Swedish Lessons: How Important are ICT and R&D to Economic Growth?

Harald Edquist och Magnus Henrekson

Det svenska näringslivets tillväxttakt var bland de högsta i hela OECD mellan 1995 och 2010. Vi finner i denna studie att den höga tillväxttakten i hög grad är förknippad med höga investeringar i FoU och IKT. Investeringar…


Journal of Industrial Economics

Productivity Dynamics and the Role of ‘Big-Box’ Entrants in Retailing

Florin Maican och Matilda Orth

Studien tar fram nya mått på produktivitet i dagligvaruhandeln. Forskarna studerar hur produktiviteten i befintliga butiker förändras efter att en stormarkand etableras i närområdet. Det visar sig att butikerna med lägst…


Southern Economic Journal

The Market-Promoting and Market-Preserving Role of Social Trust in Reforms of Policies and Institutions

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Enligt tidigare forskning underlättar tillit människor emellan politiska reformer. I denna studie visar vi att tillit underlättar reformer genom att göra olika politiska hinder mindre bindande. Vi finner också att högre tillit enbart…


Journal of World Trade

The WTO Dispute Settlement System 1995–2016: A Data Set and Its Descriptive Statistics

Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis

Denna rapport uppdaterar en tidigare version av detta dokument och ger en översiktlig beskrivning av några centrala aspekter av WTO-systemet, uppdelad på tre områden: Hur lång tid arbetet tar för de olika instanserna, vilka…


Scandinavian Journal of Economics

Segregation in Friendship Networks

Joan de Martí och Yves Zenou

Forskarna studerar nätverksbildning inom och mellan etniska grupper. Resultatet tyder på att reformer som syftar till att minska segregation är socialt önskvärda endast om dessa tillräckligt minskar hindren för att skapa…


Review of World Economics

Cross-Border Mergers & Acquisitions with Financially Constrained Owners

Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Det finns en föreställning att det är bättre för ett land att inhemska ägare är köpare istället för säljare i företagsfusioner eftersom ägare föredrar hemmamarknader vid framtida investeringar. Vi…


SAGE Open Medicine

Does Increased Standardisation in Health Care Mean Less Responsiveness Towards Individual Patients’ Expectations? A Register-Based Study in Swedish Primary Care

Anna Häger Glenngård och Anders Anell

Objective: We explore whether standardisation in health care based on evidence on group level and a public health perspective is in conflict with responsiveness towards individual patient’s expectations in Swedish primary care.

Methods: Using…


Journal of Economics & Management Strategy

Bailing on the Car That Was Not Bailed Out: Bounding Consumer Reactions to Financial Distress

Christian Huse och Nikita Koptyug

När konsumenter köper en bil vill de även senare kunna köpa reservdelar. Därför kan köplusten påverkas negativt om det finns risk för att biltillverkaren kan gå i konkurs. I motsats till tidigare studier visar…


Social Indicators Research

What Aspects of Society Matter for the Quality of Life of a Minority? Global Evidence from the New Gay Happiness Index

Niclas Berggren, Christian Bjørnskov och Therese Nilsson

Vad bestämmer hur lyckliga människor är? Vi använder oss av nya data om homosexuella mäns livskvalitet i 110 länder. Forskarna finner att lika rättigheter är viktigast för hög livskvalitet. Välstånd,…


Nordic Tax Journal

Taxation of Swedish Firm Owners: The Great Reversal from the 1970s to the 2010s

Magnus Henrekson

Skatten på företagsägande steg under lång period. I slutet av 1960-talet översteg den 100 %. En serie skatteförändringar har gjort ägarbeskattningen låg. Antalet personer som blivit förmögna på…


Scandinavian Economic History Review

The Search for Seignorage: Periodic Re-Coinage in Medieval Sweden

Roger Svensson

Penningpolitiken i det medeltida Sverige analyseras. Sverige imiterade inte bara kontinentala mynttyper utan även den korresponderande myntningspolitiken. En monetär skattemetod − periodiska myntindragningar − applicerades 1180-1290. Efter 1290…


Journal of Labor Economics

Private Equity, Layoffs, and Job Polarization

Martin Olsson och Joacim Tåg

Riskkapitalinvesteringar har väckt debatt på senare tid. I denna studie undersöks vilka anställda som vinner och vilka som förlorar på dessa investeringar. Forskarna finner att personer som utför rutinmässiga…


Contemporary Economic Policy

Growth, Inequality and Economic Freedom: Evidence from the U.S. States

Christian Bjørnskov

I denna studie visar Bjørnskov att tillväxt påverkas av en kombination av ekonomisk omfördelningspolitik och ojämlikhet. Han jämför 50 amerikanska delstater under 30 år. Det visar sig att ojämlikhet inte är…


Experimental Economics

The Impact of Stress on Tournament Entry

Thomas Buser, Anna Dreber och Johanna Möllerström

Individual willingness to enter competitive environments predicts career choices and labor market outcomes. Meanwhile, many people experience competitive contexts as stressful. We use two laboratory experiments to investigate whether factors related to stress can…


Journal of Health Economics

Retirement Blues

Gabriel Heller Sahlgren

Denna studie analyserar effekterna av pensionering på mental hälsa i tio europeiska länder, inklusive Sverige. Jag finner att pensionering har en kraftig negativ påverkan på mental hälsa i ett längre perspektiv, men inga…


Mathematical Social Sciences

Local and Consistent Centrality Measures in Parameterized Networks

Vianney Dequiedt och Yves Zenou

Vi föreslår ett visst förhållningssätt för att karaktärisera olika centralitetsmått (det mest typiska värdet för en viss variabel) när olika måtts centralitet är länkade till varandra. I…


Migration Letters

Explaining the Labor Market Gaps between Immigrants and Natives in the OECD

Andreas Bergh

I många OECD-länder har utlandsfödda högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än inrikes födda. Artikeln undersöker elva förklaringar till varför dessa arbetsmarknadsgap varierar mellan länder.…


Renewable Energy

Wind Power Volatility and its Impact on Production Failures in the Nordic Electricity Market

Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk

Vindkraft är naturligt känslig, vilket innebär att andra kraftkällor måste stängas ned och startas upp för att den totala elproduktionen ska balanseras. Det leder till en ökad risk för tekniska fel. I denna uppsats…


European Economic Review

Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises and Private Equity Firms

Selva Bahar Baziki, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

En allt större andel av förvärv över gränser görs av private equity-fonder istället för av multinationella företag. Vi tar fram en ny analysram för internationella förvärv som visar att bl.a. svagare…


Review of Economics and Statistics

Richer (and Holier) Than Thou? The Effect of Relative Income Improvements on Demand for Redistribution

Mounir Karadja, Johanna Möllerström och David Seim

We use a tailor-made survey on a Swedish sample to investigate how individuals' relative income affects their demand for redistribution. We first document that a majority misperceive their position in the income distribution and believe that they are poorer,…


Management Science

Does Gender Diversity Promote Nonconformity?

Makan Amini, Mathias Ekström, Tore Ellingsen, Magnus Johannesson och Fredrik Strömsten

Failure to express minority views may distort the behavior of company boards, committees, juries, and other decision-making bodies. Devising a new experimental procedure to measure such conformity in a judgment task, we compare the degree of conformity in groups with…


Scandinavian Journal of Economics

Revisiting the Relationship between Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution: Reply

Matz Dahlberg, Karin Edmark och Heléne Berg

Here, we respond to the comments raised by Nekby and Pettersson-Lidbom on our paper Dahlberg et al. (2012, Journal of Political Economy 120, 41–76). We argue that our estimates are internally valid, but we acknowledge that the external validity could have been…


International Rewiew of Entrepreneurship

Status Quo Institutions and the Benefits of Institutional Deviations

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Ett samhälles lagar, regler och normer – dess institutioner – är viktiga eftersom de skyddar den rådande ekonomiska ordningen, men kan samtidigt hindra entreprenörskap och innovationer. Vi belyser hur entreprenörer som avviker…


Journal of Entrepreneurship and Public Policy

The Entrepreneurial Rent: The Value of and Compensation for Entrepreneurship

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

I studien lanseras begreppet entreprenörsränta. Entreprenörsräntan är den avkastning utöver den riskjusterade räntan som uppstår i ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag. Enligt studien är…


Journal of Business Ethics

Resistance to Change in the Corporate Elite: Female Directors’ Appointments onto Nordic Boards

Aleksandra Gregorič, Lars Oxelheim, Trond Randøy och Steen Thomsen

In this empirical study, we investigate the variation in firms’ response to institutional pressure for gender-balanced boards, focusing specifically on the preservation of prevailing practices of director selection and its impact on the representation of women…


Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives

Introducing Quasi-Markets in Primary Care: The Swedish Experience

Anna Häger Glenngård och Anders Anell

The Swedish experience of introducing quasi-markets in primary care is discussed with respect to the identified objectives of primary care. Empirical studies suggest that objectives related to general accessibility have been met. There is more limited knowledge about…


Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives

Market Solutions

Fredrik Andersson

The reliance on market solutions by the Swedish public sector has increased significantly in recent decades. The Swedish example is characterized by an openness to market solutions in many public-sector activities and by a mix of procurement arrangements and…


Journal of Economic Literature

The Economic Consequences of Social-Network Structure

Matthew O. Jackson, Brian W. Rogers och Yves Zenou

Forskarna studerar varför nätverk uppstår och analyserar beteenden inom dessa, med fokus på nätverkens struktur. Med modellerna förklaras varför sjukdomar sprider sig i nätverk eller varför många individer…


Social Economics: Current and Emerging Avenues

Cultural Determinants of Gender Roles: Pragmatism as an Underpinning Attitude toward Gender Equality among Children of Immigrants

Martin Ljunge


Journal of Economic History

Wealth-Income Ratios in a Small, Developing Economy: Sweden, 1810–2014

Daniel Waldenström

I denna studie analyseras Sveriges nationalförmögenhet under 200 år. Resultaten visar att svenskarna var fattiga under 1800-talet och tvingades låna utomlands för att finansiera industrialiseringen. Under 1900-talet var Sverige likt…


Journal of Economic Behavior & Organization

Heterogeneous Peer Effects in Education

Eleonora Patacchini, Edoardo Rainone och Yves Zenou

Genom att använda longitudinella data (över en längre tid) om studenter och deras vänner visar forskarna att ett starkt grupptryck påverkar utbildningen. Vänner tycks dock bara vara inflytelserika när vänskapen varar…


Telecommunications Policy

Do R&D and ICT Affect Total Factor Productivity Growth Differently?

Harald Edquist och Magnus Henrekson

De senaste årens stora produktivitetsökningar har möjliggjorts genom omfattande investeringar i FoU och i informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Denna studie visar att det tar sju till åtta år innan…


Leisure Studies

Location of Leisure: The New Economic Geography of Leisure Services

Özge Öner och Johan Klaesson

Utbudet av fritidsverksamhet växer. Här studerar forskarna hur efterfrågan styr detta utbud. De finner att variationer i efterfrågans räckvidd i hög grad styr utbudet. Exempelvis ser de en lokal ”hemmamarknadseffekt”…


Spatial Economic Analysis

Retail City: The Relationship between Place Attractiveness and Accessibility to Shops

Özge Öner

I denna uppsats studeras hur konsumtionsmöjligheter hänger samman med kommuners attraktionskraft. Det visar sig att tillgången till butiker är viktig för städers attraktionskraft men inte för landsbygdskommuner. Med andra…


European Economic Review

Intergenerational Correlation and Social Interactions in Education

Sebastian Bervoets och Yves Zenou

We propose a dynastic model where individuals are born into an educated or uneducated environment that they inherit from their parents. We study the impact of social interactions on the correlation in parent-child educational status, independently of any parent-child…


Management Science

Person–Organization Fit and Incentives: A Causal Test

Ola Andersson, Marieke Huysentruyt, Topi Miettinen och Ute Stephan

We investigate the effects of organizational culture and personal values on performance under individual and team contest incentives. We develop a model of regard for others and in-group favoritism that predicts interaction effects between organizational values and…


Journal of Public Economics

The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It

Niclas Berggren, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara

Vi finner att högerpolitiker ser bättre ut än vänsterpolitiker i Europa, USA och Australien. Då människor som ser bra ut tjänar mer motsätter de sig omfördelning och sympatiserar med högern. Högerpolitiker…


Journal of Air Transport Management

Managing Turnaround Performance through Collaborative Decision Making

Simon Okwir, Pernilla Ulfvengren, Jannis Angelis, Felipe Ruiz och Yilsy Maria Núñez Guerrero

Kortare tider mellan landning och start är avgörande för flygplatsers hantering av trafik. Studien bygger på 6 500 observationer av flygplans omloppstider på en internationell flygplats där ett övergripande system…


Journal of Urban Economics

The Role of Social Networks in Cultural Assimilation

Thierry Verdier och Yves Zenou

Forskarna utvecklar en modell där enskilda som tillhör en minoritet väljer om de vill assimileras till majoritetskulturen. Studien visar att tongivande personer i ett socialt nätverk assimileras oftare till majoritetskulturen än…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se