Publicerade artiklar på engelska

Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.


Political Studies

Crisis, Ideology, and Interventionist Policy Ratchets

Christian Bjørnskov och Martin Rode

I denna studie finner vi att vänsterorienterade regeringar ökar de offentliga utgifterna mer och inför fler regleringar än andra regeringar. Vidare sker ingen återgång till mer normala nivåer efter krisens slut oavsett…


Industrial and Labor Relations Review

Experience and Entrepreneurship: A Career Transition Perspective

Christopher I. Rider, Peter Thompson, Aleksandra Kacperczyk och Joacim Tåg

Entreprenörer jobbar ofta som anställda innan de startar eget. Forskningen har dock visat på ett tvetydigt samband mellan erfarenhet och entreprenörskap. Vi visar att mer erfarenhet som anställd först ökar benägenheten att bli…


Small Business Economics

Entrepreneurial Experimentation: A Key Function in Systems of Innovation

Åsa Lindholm-Dahlstrand, Martin Andersson och Bo Carlsson

Denna uppsats pekar på det experimentella entreprenörskapets betydelse för ett lands innovationssystem. Vi menar att detta entreprenörskaps främsta roll är att skapa nytt, att anpassa innovationer till nya kontexter samt att utnyttja en…


Small Business Economics

Boyan Jovanovic: Recipient of the 2019 Global Award for Entrepreneurship Research

Maria Minniti, Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm, Frédéric Delmar, Annika Rickne, Karin Thorburn, Karl Wennberg och Mikael Stenkula

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Hans forskning belyser entreprenörens och…


Journal of Institutional Economics

“Post-Truth” Schooling and Marketized Education: Explaining the Decline in Sweden’s School Quality

Magnus Henrekson och Johan Wennström

Den svenska skolan har allvarliga problem: sjunkande kunskaper, betygsinflation, ökad psykisk ohälsa och lärarbrist. Grundorsaken är den läroplan som avvisar ämneskunskaper, ger elever för stort ansvar och försvagar…


Applied Economics

Gender Differences in Optimism

Carl Magnus Bjuggren och Niklas Elert

Vi undersöker könsskillnader i fråga om optimism kring den ekonomiska utvecklingen. Män är mer optimistiska än kvinnor och män har oftare har fel i sina förutsägelser. Vid ekonomiska nedgångar försvinner dock…


World Bank Research Observer

The Turnaround of the Swedish Economy: Lessons from Large Business Sector Reforms

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Hur kan ett land komma ur en period av stagnerad produktivitetstillväxt och nå sin tillväxtpotential? Vi finner stöd för att de mikrobaserade strukturreformerna av den svenska ekonomin som genomfördes under 1990-talet är en viktig…


The European Union in a Changing World Order: Interdisciplinary European Studies

The European Union in a Changing World Order: What Is at Stake?

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Niklas Bremberg, Anna Michalski och Lars Oxelheim

This introductory chapter aims to shed light on how tightly the EU and the liberal international order are entwined and discuss the likely impact on the EU of a changing and, most likely, less liberal world order. The chapter discusses the concept of order in…


Journal of Financial Stability

Revealed Preference Tests of Indirect and Homothetic Weak Separability of Financial Assets, Consumption and Leisure

Per Hjertstrand och James Swofford

Konsumenter och agenter har olika uppfattningar vad som innefattar begreppet ”pengar”. Denna uppsats applicerar nya tester för att undersöka vilka tillgångar förutom sedlar och mynt som ingår i ”pengar”. Vi finner…


Journal of Management Studies

The Context of Entrepreneurial Judgment: Organizations, Markets, and Institutions

Nicolai J. Foss, Peter G. Klein och Christian Bjørnskov

The economics and management literatures pay increasing attention to the technological, competitive, and institutional environment for entrepreneurship. However, less is known about how context influences the judgment of entrepreneurs. Focusing on the emerging…


Public Integrity

Municipally Owned Enterprises as Danger Zones for Corruption? How Politicians Having Feet in Two Camps May Undermine Conditions for Accountability

Andreas Bergh, Gissur Erlingsson, Anders Gustafsson och Emanuel Wittberg

Antalet kommunala bolag ökar i Sverige och det är vanligt att lokalpolitiker har poster både i bolagsstyrelserna och i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Detta kan skapa en oklar ansvarsfördelning och försvåra…


Journal of Political Economy

Exit, Voice and Political Change: Evidence from Swedish Mass Migration to the United States

Mounir Karadja och Erik Prawitz

Vi undersöker effekterna av utvandringen från Sverige under 1800-talet på hemkommuners politiska utveckling. Vi finner att emigrationen ökade efterfrågan på politisk förändring, mätt i deltagande i den begynnande…


Journal of Institutional Economics

Do Voters Dislike Liberalizing Reforms? New Evidence Using Data on Satisfaction with Democracy

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Vissa hävdar att politiker genomför marknadsliberala reformer vid kriser för att ”köra över” folket. Vi finner dock att reformer som minskar statens storlek, stärker rättsstaten, ökar den ekonomiska öppenheten…


Procedia CIRP

Reviewing Digital Manufacturing Concept in the Industry 4.0 Paradigm

Elias Hans Dener Ribeiro da Silva, Ana Carolina Shinohara, Edson Pinheiro de Lima, Jannis Angelis och Carla Gonçalves Machado


Procedia Manufacturing

In Pursuit of Digital Manufacturing

Elias Hans Dener Ribeiro da Silva, Jannis Angelis och Edson Pinheiro de Lima


Disrupted Economic Relationships. Disasters, Sanctions, Dissolutions

Exploring the Long-Term Evolution of Trade Survival

Wolfgang Hess och Maria Persson


Journal of Industrial Economics

Real-time versus Day-ahead Market Power in a Hydro-based Electricity Market

Thomas Tangerås och Johannes Mauritzen

Denna studie utvecklar nya metoder för att utvärdera konkurrensen på vattenkraftbaserade elmarknader, som vi använder för att studera prisbildningen på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Det visar sig att priserna inte är…


Nordic Economic Policy Review 2019: Climate Policies in the Nordic Countries

Climate Policies in the Nordics

Lars Calmfors och John Hassler

Climate change has become a key concern for policy makers, business leaders and individuals all over the world. There exists a broad scientific consensus that the emissions of greenhouse gases, mainly carbon dioxide (CO2), is responsible for global warming…


Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

Wage Policies and the Integration of Immigrants

Simon Ek och Per Skedinger

Most Nordic countries struggle with the integration of low-skilled immigrants. Relying on research from primarily the Nordics, we discuss to what extent minimum wage reductions can improve labour market prospects for immigrants, whether unskilled and low-pay jobs…


Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: Background, Summary and Policy Conclusions

Lars Calmfors och Nora Sánchez Gassen

Denmark, Finland, Norway and Sweden face similar problems of integrating large groups of immigrants, especially low-educated ones from outside the EU, into their labour markets. This volume investigates how labour market integration of these groups can be promoted…


European Journal of Public Health

Debt and Mental Health – New Insights about the Relationship and the Importance of the Measure for Mental Health

Margareta Dackehag, Lina-Maria Ellegård, Ulf Gerdtham och Therese Nilsson

Background: Empirical research suggests that household debt and payment difficulties are detrimental to mental health. Despite well-known measurement problems that may contaminate analyses using subjective self-reported health measures, our knowledge is very limited…


Journal of Business Venturing

Well-being Effects of Self-employment: A Spatial Inquiry

Maria Abreu, Özge Öner, Aleid Brouwer och Eveline van Leeuwen

Vi undersöker den upplevda livskvaliteten när arbetstagare väljer att bli entreprenörer och hur livskvaliteten varierar beroende på var de bor. Boende i mindre tätort jämförs med landsbygd samt välbärgade med fattiga…


Journal of Agricultural Economics

The Local Impacts of Agricultural Subsidies: Evidence from the Canadian Prairies

Ray D. Bollman och Shon Ferguson

1995 avskaffade den kanadensiska regeringen subventioner av jordbruksprodukter som transporterades med järnväg avsedda för export. Reformen ledde till ett hårdare ekonomiskt klimat där bönder fick mindre betalt för sina produkter.…


Research Policy

Has the Swedish Business Sector Become More Entrepreneurial than the U.S. Business Sector?

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Fredrik Andersson

Flera forskningsstudier har påvisat minskande entreprenörskap i det amerikanska näringslivet under de senaste decennierna. I denna studie visar vi att entreprenörskapet inte minskat i det svenska näringslivet. Vi finner istället en…


International Tax and Public Finance

Trends and Gradients in Top Tax Elasticities: Cross-country Evidence, 1900–2014

Enrico Rubolino och Daniel Waldenström

Studien analyserar sambandet mellan inkomstbeskattning och de högsta inkomsternas utveckling med hjälp av en ny internationell och historisk databas. Resultaten visar att känsligheten för skatter ökar högre upp i…


Journal of Business & Economic Statistics

Homothetic Efficiency: Theory and Applications

Jan Heufer och Per Hjertstrand

Ett vanligt antagande inom nationalekonomin är att individer har homotetiska preferenser vilket innebär att individer konsumerar varor i samma proportion oberoende av storleken på inkomst. Denna uppsats föreslår nya tester för…


Business Horizons

Blockchain Adoption: A Value Driver Perspective

Jannis Angelis och Elias Ribeiro da Silva

The ongoing discussion regarding blockchain technologies is focused primarily on cryptocurrencies, but blockchain features and functionalities have developed beyond financial instruments. As the technologies provide new functionalities, the associated value…


American Economic Review

Payroll Taxes, Firm Behavior, and Rent Sharing: Evidence from a Young Workers' Tax Cut in Sweden

Emmanuel Saez, Benjamin Schoefer och David Seim

Vi studerar sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga som infördes i Sverige 2007. Vi finner att sysselsättningen bland dessa ökade medan lönerna låg kvar (konsistent med tidigare forskning). Företag som gynnades av…


Research Policy

The Economic Microgeography of Diversity and Specialization Externalities – Firm-Level Evidence from Swedish Cities

Martin Andersson, Johan P Larsson och Joakim Wernberg

Den ekonomiska utvecklingen blir alltmer centrerad till städer. Kunskapen om de bakomliggande drivkrafterna är dock begränsad. Vi använder data över företag i olika områden i Stockholm, Göteborg och Malmö för att…


American Journal of Political Science

Do Social Rights Affect Social Outcomes?

Christian Bjørnskov och Jacob Mchangama


Scottish Journal of Political Economy

The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics

Simon Ek och Magnus Henrekson

Inom nationalekonomin läggs i dag stor vikt vid publiceringar i de s.k. topp-5-tidskrifterna. Vi studerar vilka som publicerar där, var de är verksamma och diskuterar hur detta starka fokus påverkar forskares agerande och nationalekonomisk…


Journal of Economic Behavior & Organization

Homothetic Preferences Revealed

Jan Heufer och Per Hjertstrand

Ett vanligt antagande inom nationalekonomin är att individer har s.k. homotetiska preferenser. Detta innebär att individer konsumerar varor i samma proportion oberoende av hur stor deras inkomst är. Denna studie presenterar en ny metod för att…


North American Journal of Economics and Finance

Stock Market Impact of Cross-Border Acquisitions in Emerging Markets

Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

En allt större andel av gränsöverskridande företagsinvesteringar sker i utvecklingsländer. Aktieägarna i dessa länder kan tjäna på att vänta med försäljning tills deras företag har utvecklats…


Energy Strategy Reviews

Production Efficiency of Nodal and Zonal Pricing in Imperfectly Competitive Electricity Markets

Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning, vilket har inneburit att vissa kritiska flaskhalsar i elnätet inte beaktats på spotmarknaden. För att minska detta problem har flera europeiska länder bytt till flödesbaserad…


Neoliberalism and Market Forces in Education: Lessons from Sweden

Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System

Jonas Vlachos

Svensk skola är marknadsorienterad samtidigt som resultatuppföljningen är tillitsbaserad. Denna studie finner att fristående grundskolor sätter högre betyg än kommunala givet elevernas kunskapsnivå. Ett par av skolkoncernerna…


Economica

Foreign Direct Investment, Source Country Heterogeneity and Management Practices

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Rickard Hammarberg

Vi undersöker om effekter av utländska direktinvesteringar till Sverige är kopplade till vilken hemvist det investerande företaget har. Vi finner tydliga produktivitetsskillnader mellan dotterbolag från olika länder och att en stor del…


Rethinking Law

Al and Future Skills in the Labour Market

Mårten Blix

The past provides some guidance on how to handle the effects of technological change on society and the labour market. The question is how much. During the Industrial Revolution, some skilled workers lost their jobs as factories were built and machines gradually came…


Environmental Economics and Policy Studies

Why is Carbon Leakage for Energy-Intensive Industry Hard to Find?

Shon Ferguson och Mark Sanctuary

Elpriserna steg påtagligt under 2000-talet i Sverige. I denna studie undersöks hur högre elkostnader i tillverkningsbranschen påverkar import av insatsvaror. Vi finner att högre elpriser ledde till att svenska företag ökade sin…


Public Choice

Regulation and Government Debt

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Vad förklarar statsskuldens storlek? I denna studie visar vi att en hittills förbisedd faktor är av betydelse – hur reglerade marknader är. Regleringar är positivt relaterade till statsskuldens storlek, särskilt regleringar av…


International Business Review

Strangers on the Board: The Impact of Board Internationalization on Earnings Management of Nordic Firms

Reggy Hooghiemstra, Niels Hermes, Lars Oxelheim och Trond Randøy

Denna studie visar att närvaron av minst en icke-nordisk medlem i ett nordiskt företags styrelse är förknippad med ökad grad av vinstmanipulering. Denna effekt förklaras till stor del av de utländska styrelsemedlemmarnas brist…


International Business Review

Optimal vs Satisfactory Transparency: The Impact of Global Macroeconomic Fluctuations on Corporate Competitiveness

Lars Oxelheim

De flesta av företags beslut hänger på ledningens förmåga att avgöra vad som är ett uthålligt resultat och vad som är tillfälliga fluktuationer. Denna artikel analyserar vad som påverkar gapet mellan optimal…


Scandinavian Journal of Economics

Sizing Up the Impact of Embassies on Exports

Shon Ferguson och Rikard Forslid

Många länder, inklusive Sverige, spenderar mångmiljonbelopp på att underhålla ett nätverk av ambassader. I denna studie undersöks hur ambassadernas verksamhet påverkar exporten. Vi finner att flera medelstora och stora…

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se