Publicerade artiklar på engelska

Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.


Science and Public Policy

Evaluation Criteria Versus Firm Characteristics as Determinants of Public R&D Funding

Martin Falk och Roger Svensson

Offentliga aktörer delfinansierar ofta FoU-projekt i näringslivet i syfte att höja välståndet genom spridningseffekter, s k kunskapsspillovers. Vi finner att projektspecifika faktorer är viktigare än företagsspecifika då…


Statsvetenskaplig tidskrift

Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden

Johan Wennström och Özge Öner

Sedan 2010 har det svenska flyktingmottagandet uppnått historiskt oöverträffade nivåer. Denna studie finner att de nyanlända framför allt placerades i mindre kommuner präglade av befolkningsminskning och hög arbetslöshet…


British Medical Journal

Does Medicine Run in the Family—Evidence from Three Generations of Physicians in Sweden: Retrospective Observational Study

Maria Polyakova, Petra Persson, Katja Hofmann och Anupam B. Jena

Does medicine run in families? Polyakova and colleagues have explored data from Swedish educational records, to see whether physicians had relatives that also trained as medical professionals. They also analysed data from lawyers and their families to see if the…


Journal of the European Economic Association

The Long-Term Effects of Long Terms – Compulsory Schooling Reforms in Sweden

Martin Fischer, Martin Karlsson, Therese Nilsson och Nina Schwarz

Tid i skolan antas vara viktigt för skolresultat och arbetsmarknadsutfall senare i livet. Vi analyserar effekterna av två historiska reformer där svenska kommuner förlängde terminerna och utökade den obligatoriska folkskolan från…


Energy Journal

Optimal Capacity Mechanisms for Competitive Electricity Markets

Pär Holmberg och Robert A. Ritz

Många länder betalar ut stöd till producenter på elmarknaden. I USA är stödet proportionellt mot anläggningens storlek. I Europa begränsas ofta stödet till en strategisk reserv. Denna uppsats visar att stödet…


Journal of Housing Economics

Religiosity and Discrimination against Same-Sex Couples: The Case of Portugal’s Rental Market

Filipe Gouveia, Therese Nilsson och Niclas Berggren

Vi har genomfört ett experiment på den portugisiska hyresmarknaden för att undersöka diskriminering av samkönade par. Vi finner att manliga par utsätts för diskriminering – de får ett positivt svar av hyresvärdar…


International Organization

Chinese Aid and Local Ethnic Identification

Ann-Sofie Isaksson

Under 2000-talet har Kinas bistånd till Afrika formligen exploderat. Landets agerande som givare är dock omtvistat. Resultaten av den här studien visar att kinesiska utvecklingsprojekt bidrar till etnisk mobilisering i afrikanska mottagarländer.…


Transmission Network Investment in Liberalized Power Markets

Transmission Network Investment Across National Borders: The Liberalized Nordic Electricity Market

Lars Persson och Thomas Tangerås

Den nordiska elmarknaden är en framgångssaga jämfört med den europeiska visionen om en inre elmarknad. Här presenteras förslag på hur man med Norden som exempel kan förbättra det europeiska samarbetet. Syftet är att…


Economic Journal

Global Earnings Inequality, 1970–2018

Olle Hammar och Daniel Waldenström

Vi undersöker utvecklingen av den globala ojämlikheten i arbetsinkomster sedan 1970. Inkomstspridningen har minskat avsevärt och omfördelningen skedde främst runt millennieskiftet. Vi ser flera orsaker till minskningen, framför allt…


Journal of Finance

Stock Market Returns and Consumption

Marco Di Maggio, Amir Kermani och Kaveh Majlesi

Denna studie undersöker hur avkastning på börsen påverkar hushållens konsumtion. Vi utnyttjar data över de svenska hushållens aktieinnehav och finner att den marginella utgiftsbenägenheten av värdeökningar i…


Migration Letters

Customer Discrimination in the Fast Food Market: A Web-Based Experiment on a Swedish University Campus

Ali Ahmed och Mats Hammarstedt

Studenter som deltog i ett experiment var lika positiva till en etablering av en foodtruck oavsett om den var ägd av en person med arabiskt eller svenskt namn. Resultaten visar att egenföretagare med ursprung i Mellanöstern inte diskrimineras i en…


Journal of Finance

Local Crowding‐Out in China

Yi Huang, Marco Pagano och Ugo Panizza

Kina reagerade på den globala finansiella krisen med massiva offentliga investeringar. Vi visar att detta undanträngde investeringar hos privata företag genom att skärpa deras finansieringsrestriktioner, medan statligt ägda företag…


Review of Economic Studies

Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being

Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini

Vi undersöker effekten av att vinna på lotteri på olika mått av livstillfredställelse. Lotterivinnare är mer nöjda med livet även ett decennium efter att de vunnit. Däremot finner vi ingen statistiskt…


Constitutional Political Economy

Constitutional Power Concentration and Corruption: Evidence from Latin America and the Caribbean

Andrea Sáenz de Viteri Vázquez och Christian Bjørnskov

Just as its constitutional development is characterised by frequent change and substantial concentration of power, the Latin American and the Caribbean area is known to host some of the most corrupt countries of the world. A group of countries such as Chile, Barbados…


Applied Economics Letters

Social Trust and Sharing Economy Size: Country Level Evidence from Home Sharing Services

Andreas Bergh och Alexander Funcke

Delningsekonomin är ett samlingsnamn på aktiviteter som använder ny informationsteknik för att åstadkomma en effektivare användning av outnyttjade resurser. Denna studie av lägenhetsuthyrningstjänster visar att när…


RAND Journal of Economics

Word-of-Mouth Communication and Search

Arthur Campbell, C. Matthew Leister och Yves Zenou

We develop a word‐of‐mouth search model where information flows from the old to the new generation for an experience good with unknown quality. We study the features of the social network that determine product quality and welfare and characterize the demand‐side…


Journal of the European Economic Association

Mothers, Peers, and Gender-Role Identity

Claudia Olivetti, Eleonora Patacchini och Yves Zenou

We study whether a woman’s labor supply as a young adult is shaped by the work behavior of her adolescent peers’ mothers. Using detailed information on a sample of U.S. teenagers who are followed over time, we find that labor force participation of high…


European Economic Review

Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents

Assar Lindbeck och Jörgen Weibull

Vi analyserar optimala kontrakt när en investerare, en ”principal”, delegerar insamling och bedömning av information som är relevant för investeringsbeslut till en specialist, en ”agent”. Det optimala kontraktet…


American Economic Review

Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure

David Autor, David Dorn, Gordon Hanson och Kaveh Majlesi

Den politiska polariseringen har ökat starkt i USA de senaste åren. Vi undersöker om exponeringen av lokala arbetsmarknader till höjd importkonkurrens har varit bidragande till polariseringen, och finner en ideologisk omställning som är…


Journal of Economic Surveys

How Should Capital be Taxed?

Spencer Bastani och Daniel Waldenström

Vi diskuterar hur kapital bör beskattas i industrialiserade länder. Vi går igenom den teoretiska skatteforskningen samt empiriska studier om kapitalets fördelning och kapitalbeskattningens snedvridande effekter. Vi analyserar även effekter…


Contemporary Economic Policy

Does Big Government Hurt Growth Less in High-Trust Countries?

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Länder med hög social tillit, där människor i hög utsträckning instämmer i påståendet att man kan lita på människor i allmänhet, åtnjuter flera fördelar. Hög tillit främjar den…


Applied Economics Letters

Ethnic Discrimination in Contacts with Public Authorities: A Correspondence Test Among Swedish Municipalities

Ali Ahmed och Mats Hammarstedt

Med ett fältexperiment visar vi att svenska kommuner diskriminerar personer med arabiska namn som ställer frågor om tillvägagångsättet för att ansöka om förskoleplats via email. Diskrimineringen har såväl…


Economic Freedom of the World: 2020 Annual Report

Economic Freedom as a Driver of Trust and Tolerance

Niclas Berggren och Therese Nilsson

I detta bokkapitel presenteras forskning om hur marknadsekonomin påverkar kulturella faktorer, särskilt social tillit, tolerans och antisemitism. Resultaten tyder på att ekonomisk frihet är positivt relaterad till tillit och tolerans.…


Environment and Planning A: Economy and Space

Disentangling the Brexit Vote: The Role of Economic, Social and Cultural Contexts in Explaining the UK's EU Referendum Vote

Maria Abreu och Özge Öner

Vi undersöker hur individer röstade i Brexit-valet beroende på om de bor i områden med särskilda geografiska särdrag. Resultaten indikerar att mindre än hälften av skillnaden mellan de som ville lämna EU…


Public Choice

Why Do Military Dictatorships Become Presidential Democracies? Mapping the Democratic Interests of Autocratic Regimes

Christian Bjørnskov

Nya data visar att militärdiktaturer som demokratiseras blir s k presidentiella demokratier. Enligt vår teori kommer militära intressen att föredra demokratiska politiska institutioner med stark vetorätt, medan civila intressen inte kan…


Research Policy

The Importance of Tacit Knowledge: Dynamic Inventor Activity in the Commercialization Phase

Per Botolf Maurseth och Roger Svensson

För att så kallad tyst kunskap ska kunna överföras krävs nära samarbete mellan aktörerna. Denna studie utnyttjar en modell där uppfinnare och företag samarbetar då patent kommersialiseras. Skattningarna visar att…


Journal of Economic Inequality

Tax Progressivity and Top Incomes Evidence from Tax Reforms

Enrico Rubolino och Daniel Waldenström

Ökar ojämlikheten i inkomster före skatt när skattesystemet blir mindre progressivt? Vi studerar skattereformer som sänkt progressiviteten och finner att detta leder till ökade inkomstandelarna i toppen av fördelningen. Resultatet…


Journal of Agricultural Economics

Farm Size, Technology Adoption and Agricultural Trade Reform: Evidence from Canada

W. Mark Brown, Shon Ferguson och Crina Viju

1995 avskaffade den kanadensiska staten subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter. Reformen ledde till en ökad konkurrens, där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att påfrestningen…


Journal of Industry, Competition and Trade

Subsidy Entrepreneurs: An Inquiry into Firms Seeking Public Grants

Anders Kärnä, Patrik Gustavsson Tingvall och Daniel Halvarsson

Vi studerar incitament och egenskaper hos företag som ansöker och får statliga bidrag avsedda att stimulera innovation och tillväxt. Resultaten visar ett negativt förhållande mellan produktivitet och bidrag. Lågproduktiva…


Politics

Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout

Richard Öhrvall och Sven Oskarsson

I många länder genomförs skolval där elever får lägga sin röst i ett hypotetiskt parlamentsval. Syftet är att öka unga människors politiska intresse och självförtroende. I denna studie på svenska…


International Review of Entrepreneurship

When Less Is More: Why Limited Entrepreneurship Education May Result in Better Entrepreneurial Outcomes

Niklas Elert, Karolin Sjöö och Karl Wennberg

Vi undersöker effekterna av en offentlig satsning för att främja svenska universitetsstudenters entreprenörskap med hjälp av utbildning i entreprenörskap. Särskilt för kvinnliga deltagare tycks korta, skräddarsydda…


Economics of Education Review

The Impact of Banning Mobile Phones in Swedish Secondary Schools

Dany Kessel, Hulda Lif Hardardottir och Björn Tyrefors

Regeringen föreslår generellt mobiltelefonförbud i skolan och förväntar sig att studieresultaten därigenom förbättras. Då mobilförbud i princip inte tar några budgetresurser i anspråk kan det…


CESifo Forum

Chinese Aid to Africa: Distinguishing Features and Local Effects

Ann-Sofie Isaksson och Andreas Kotsadam

The global economic landscape has changed dramatically since the turn of the millennium: low and middle income countries have been driving global economic growth, new sources of development finance have emerged, and the development cooperation arena has seen…


European Economic Review

Globalization, the Jobs Ladder and Economic Mobility

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

Vi utvecklar en teoretisk modell där företag skiljer sig åt avseende anställdas produktivitet och färdigheter och undersöker hur globalisering påverkar lönefördelningen och karriärvägar för arbetstagare…


Electric Power Systems Research

Simulation and Evaluation of Zonal Electricity Market Designs

Mahir Sarfati och Pär Holmberg

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning. Som en följd av detta sätts priset på ett vis på spotmarknaden och på ett annat vis när elen levereras. Strategiska aktörer kan utnyttja denna prisskillnad, vilket leder…


Journal of Institutional Economics

Collaborative Innovation Blocs and Antifragility

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Vi menar att teorin om innovativa samarbetsblock är ett värdefullt verktyg för forskare inom institutionell och evolutionär ekonomi, eftersom innovationsprocesser kräver olika färdigheter som måste kombineras. Teorin ger dessutom…


Review of Economic Studies

Poor Little Rich Kids? The Role of Nature versus Nurture in Wealth and Other Economic Outcomes and Behaviors

Sandra E. Black, Paul J. Devereux, Petter Lundborg och Kaveh Majlesi

Vi undersöker orsakerna till korrelationen mellan förmögenhet och olika generationer genom att länka adopterade barn till deras biologiska- och adoptivföräldrar i Sverige. Resultaten visar att miljö spelar större roll än…


Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics

Institutions and Life Satisfaction

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Detta bokkapitel sammanfattar den empiriska forskningen om hur politiska, rättsliga och ekonomiska institutioner (i betydelsen nedskrivna regelverk) påverkar människors livstillfredsställelse eller lycka. Främst demokrati,…


Journal of Education Policy

Marketized Education: How Regulatory Failure Undermined the Swedish School System

Johan Wennström

Drygt 25 år har gått sedan Sverige tillät vinstdrivande och icke-vinstdrivande friskolor att konkurrera med kommunala skolor. Denna studie visar att flera olika faktorer har gjort det rationellt för skolor, elever och föräldrar att…


Kyklos

Migrants and Life Satisfaction: The Role of the Country of Origin and the Country of Residence

Niclas Berggren, Andreas Bergh, Christian Bjørnskov och Shiori Tanaka

Europa har många invandrare från olika länder. Vi studerar hur deras tillfredsställelse med livet beror på varifrån de kommer och vart de flyttar. För vissa bestäms livstillfredsställelsen helt av det nya landet, men…


European Review of Agricultural Economics

Measuring the Impact of Agricultural Production Shocks on International Trade Flows

Shon Ferguson och Johan Gars

I denna studie undersöks hur mycket internationell handel jämnar ut volatiliteten i global livsmedelsproduktion. Vi finner att hälften av minskad produktion i ett givet land kompenseras av internationell handel. Dessutom finner vi stora internationella…


Journal of Labor Research

Sexual Orientation and Job Satisfaction: Survey–Based Evidence from Sweden

Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Hanna Swahnberg

Vår undersökning visar på skillnader i tillfredställelse med jobbet mellan personer med olika sexuell läggning. Icke-heterosexuella män är mer tillfredställda med sina jobb än heterosexuella män medan det…


Journal of the European Economic Association

Inherited Wealth over the Path of Development: Sweden, 1810–2016

Henry Ohlsson, Jesper Roine och Daniel Waldenström

Vi mäter betydelsen av ärvt kapital i Sverige de senaste tvåhundra åren. Ungefär hälften av hushållens totala förmögenhet är idag ärvd, men andelen var högre historiskt. Det årliga arvsflödet…


Journal of Economic Behavior & Organization

The Entitlement Effect in the Ultimatum Game - Does it Even Exist?

Elif E. Demiral och Johanna Möllerström


Entrepreneurship Theory and Practice

Measuring Entrepreneurship: Do Established Metrics Capture Schumpeterian Entrepreneurship?

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

I denna studie utvecklas fyra mått på innovationsbaserat entreprenörskap med stort genomslag, s k schumpeterianskt entreprenörskap. Vid en jämförelse för 64 länder med sex andra ofta använda mått framkommer att de…


Applied Economics Letters

Gender Grading Bias in Junior High School Mathematics

Petter Berg, Ola Palmgren och Björn Tyrefors

Denna studie visar att det finns en stor skillnad mellan hur pojkar respektive flickor presterar på det så kallade Stockholmsprovet i början på gymnasiet i relation till betygen från grundskolan i matematik. I genomsnitt får pojkar…


Industry and Innovation

Agglomeration and Innovation of Knowledge Intensive Business Services

Orsa Kekezi och Johan Klaesson

For some time now, the research focusing on Knowledge Intensive Business Services (KIBS) has been very active. Observing that knowledge as a production factor is only becoming more and more pronounced, this focus is well-grounded. It is therefore important to examine…


Economic Journal

Friendship and Female Education: Evidence from a Field Experiment in Bangladeshi Primary Schools

Youjin Hahn, Asadul Islam, Eleonora Patacchini och Yves Zenou

We randomly assigned 115 primary schools in Bangladesh to one of two settings: children studying in groups with friends and children studying in groups with peers. The groups consisted of four people with similar average cognitive abilities and household…


Scandinavian Economic History Review

The Rise and Decline of Industrial Foundations as Controlling Owners of Swedish Listed Firms: The Role of Tax Incentives

Magnus Henrekson, Dan Johansson och Mikael Stenkula

Efter andra världskriget har stiftelser spelat en allt viktigare roll för att utöva ägarkontroll i svenska börsnoterade bolag. Sedan 1990-talet har dock deras betydelse fallit kraftigt. I stället har privat direktägande kommit att…


Journal of Public Economics

Deathbed Tax Planning

Oscar Erixson och Sebastian Escobar

Artikeln undersöker planering för att undvika den svenska arvsskatten, under åren 2002-2004. Fokus är på planering i livets slutskede, och vi finner inget stöd för att någon sådan förekom. En trolig…


International Economic Review

Renovatio Monetae: When Gesell Taxes Worked

Roger Svensson och Andreas Westermark

En Gesell-skatt på pengar tillämpades redan under medeltiden. Gamla mynt förklarades ogiltiga och skulle växlas in mot nya till förannonserade växlingskurser och datum. Vår modell visar att en låg växlingskurs,…


The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

What We Have Learned and How We May Proceed

Mark Sanders, Axel Marx och Mikael Stenkula

In this chapter, the editors conclude this volume and draw the most important lessons that can be drawn from the FIRES project. The editors highlight theoretical lessons, methodological innovations, and policy implications.


The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

A Reform Strategy for the UK

Mark Sanders, Mikael Stenkula, James Dunstan, Saul Estrin, Andrea M. Herrmann, Balázs Páger, László Szerb och Elisa Terragno Bogliaccini

In this chapter we outline a reform strategy to promote an entrepreneurial society in the UK. To put it in the words of the Varieties of Capitalism framework, the UK today represents a distinct liberal market economy with a deregulated environment, flexible labor…


B.E. Journal of Economic Analysis and Policy

Acquisition for Sleep

Lars Persson, Pehr-Johan Norbäck och Charlotta Olofsson

Vi visar att uppköp av uppfinningar som endast syftar till att hindra att dessa kommer konkurrenter till del, bara kommer att ske om uppfinningarna är av begränsad kvalitet. Köpare kommer alltid kommersialisera betydelsefulla uppfinningar. Att…


The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

A Reform Strategy for Germany

Mark Sanders, Mikael Stenkula, Michael Fritsch, Andrea M. Herrmann, Gresa Latifi, Balázs Páger, László Szerb, Elisa Terragno Bogliaccini och Michael Wyrwich

In this chapter, we outline a reform strategy to promote a more entrepreneurial society in Germany. Germany has developed a successful model of capitalism in which high productivity growth is driven by on-the-job learning and firm-specific skill accumulation. The…


European Journal of Law and Economics

Securing Personal Freedom through Institutions: The Role of Electoral Democracy and Judicial Independence

Niclas Berggren och Jerg Gutmann

Personlig frihet – att kunna leva sitt liv utifrån egna preferenser – lockar människor i hela världen. Men i vilken typ av samhälle frodas personlig frihet? I denna studie finner vi att rättssystemets oberoende är robust och…


The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

A Reform Strategy for Italy

Mark Sanders, Mikael Stenkula, Luca Grilli, Andrea M. Herrmann, Gresa Latifi, Balázs Páger, László Szerb och Elisa Terragno Bogliaccini

In this chapter, we outline a reform strategy to promote an entrepreneurial society in Italy. From a Varieties-of-Capitalism perspective, Italy has been classified as a Mixed or Mediterranean Market Economy. It boasts a vibrant entrepreneurial economy of locally…


Canadian Journal of Agricultural Economics

State Trading Deregulation and Prairie Durum Wheat Production

Colin A. Carter och Shon Ferguson

I Kanada avreglerades ett av världens största statliga handelsföretag inom jordbruket 2012. En av de viktigaste grödorna som företaget reglerade var durumvete, som är råvaran i pasta, bulgur och couscous. Denna studie visar att…


The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

Seven Steps Toward Inclusive, Innovative, and Sustainable Growth

Mark Sanders, Axel Marx och Mikael Stenkula

In this chapter, the editors introduce and motivate the approach in this volume. Although this volume brings together contributions from different authors, the chapters all flow directly from the work that was done in the European H2020 research project Financial and…


Review of International Organizations

Regime Types and Regime Change: A New Dataset on Democracy, Coups, and Political Institutions

Christian Bjørnskov och Martin Rode

Vi uppdaterar och expanderar ett tidigare dataset om demokrati och diktatur. Den nya statistiken innehåller fler länder, viktiga institutionella detaljer samt en ny indikator för statskupper. Vi dokumenterar dessutom långvariga effekter av…


Organization Science

The Impact of Overconfidence and Ambiguity Attitude on Market Entry

Cédric Gutierrez, Thomas Åstebro och Tomasz Obloj

We study the behavioral drivers of market entry. An experiment allows us to disentangle the impact on entry across different types of markets of two key behavioral mechanisms: overconfidence and attitude toward ambiguity. We theorize and show that the causal effect…


Applied Economics

Social Assistance and Mental Health: Evidence from Longitudinal Administrative Data on Pharmaceutical Consumption

Margareta Dackehag, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham och Therese Nilsson

Vi studerar psykofarmakaanvändningen hos individer som nyligen fått ekonomiskt bistånd. Longitudinella registerdata för 140 000 individer visar att relationen är svag eller obefintlig. Undantaget är högutbildade män, som med…


Economics Letters

Digitization-Based Automation and Occupational Dynamics

Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Denna studie granskar hur automatisering påverkat vilka yrken som minskat eller ökat i omfattning. Andelen sysselsatta i yrken med hög risk för automatisering har minskat under åren 1996–2013, både totalt i svenskt…


Scandinavian Journal of Economics

Risking Other People’s Money: Experimental Evidence on the Role of Incentives and Personality Traits

Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran och Erik Wengström

Att ta riskfyllda beslut för andra människor är ett vanligt förekommande fenomen på marknader. Uppsatsen visar både teoretiskt och experiment att felkonstruerade incitament leder till ett för stort risktagande på klienternas…


JAMA Network Open

Association Between Lottery Prize Size and Self-reported Health Habits in Swedish Lottery Players

Robert Östling, David Cesarini och Erik Lindqvist

In this study of Swedish lottery players, unearned wealth from random lottery prize winnings was not associated with subsequent healthy lifestyle factors or overall health. The findings suggest that large, random transfers of unearned wealth are unlikely to be…


Journal of Finance

What Is a Patent Worth? Evidence from the U.S. Patent 'Lottery'

Joan Farre-Mensa, Deepak Hede och Alexander Ljungqvist

We provide evidence on the value of patents to startups by leveraging the quasi‐random assignment of applications to examiners with different propensities to grant patents. Using unique data on all first‐time applications filed at the U.S. Patent Office since 2001,…


Journal of Conflict Resolution

When Does Terror Induce a State of Emergency? And What Are the Effects?

Christian Bjørnskov och Stefan Voigt

The relationship between terrorist activities and states of emergency has never been explored in a cross-country perspective. This article is a first step to change that. Given that a terror act has been committed, what are the factors that lead governments to…


Financial Management

The Investment Behavior of Buyout Funds: Theory and Evidence

Alexander Ljungqvist, Matthew Richardson och Daniel Wolfenzon

We analyze the determinants of buyout funds’ investment decisions. We argue that when there is imperfect competition for private equity funds, the timing of funds’ investment decisions, their risk‐taking behavior, and their subsequent returns depend on…


North American Journal of Economics and Finance

Should We Worry about the Decline of the Public Corporation? A Brief Survey of the Economics and External Effects of the Stock Market

Nikita Koptyug, Lars Persson och Joacim Tåg

Antalet noterade bolag har minskat i flera OECD-länder. Mot denna bakgrund analyserar vi aktiemarknadens roll i samhället. Vår slutsats är att aktiemarknaden fyller en viktig funktion och att det finns vissa skäl till oro gällande…


Energy Journal

Effects of Privatization on Price and Labor Efficiency: The Swedish Electricity Distribution Sector

Erik Lundin

Denna artikel undersöker hur privatiseringar av svenska eldistributionsnät påverkat arbetskostnader och pris. Resultaten visar att arbetskostnaden i de privatiserade näten minskade med 18 procent, men att kostnadsminskningen inte ledde till…


Economics & Politics

Can Social Spending Cushion the Inequality Effect of Globalization?

Andreas Bergh, Irina Mirkina och Therese Nilsson

Forskning visar att globalisering samvarierar med ökad inkomstojämlikhet inom länder. Vi studerar om sociala utgifter kan dämpa globaliseringens inverkan på ojämlikhet. Data från 122 länder för perioden 1970-2010 tyder…


Paul Samuelson: Master of Modern Economics

Samuelson's Approach to Revealed Preference Theory: Some Recent Advances

Thomas Demuynck och Per Hjertstrand

Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att individer fattar rationella konsumtionsbeslut. Denna uppsats ger en överblick av de senaste modellerna som kan användas för att undersöka om konsumenter verkligen fattar rationella…


Journal of Financial Intermediation

Credit Ratings and Structured Finance

Jens Josephson och Joel Shapiro

Kreditvärderingsinstitut bistår ofta utgivare av avancerade finansiella instrument med såväl utformning som kreditvärdering. Denna uppsats analyserar under vilka förutsättningar detta kan leda till kreditbetygsinflation.…


Review of Economics of the Household

Self-Employed Immigrants and their Employees: Evidence from Swedish Employer-Employee Data

Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

Vi studerar de anställda till utrikes födda företagare. Företagare från länder utanför Europa anställer oftare än andra lågutbildade nyanlända invandrare från länder utanför Europa.


The European Union and the Return of the Nation State

The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation-State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?

Magnus Henrekson, Özge Öner och Tino Sanandaji

Officiellt hävdas att EU har en gemensam flyktingpolitik. De överenskommelser som gjorts lämnar dock stort handlingsutrymme till de enskilda medlemsländerna, vilket ger dem möjlighet att reglera flyktinginvandringen och ändå…


The European Union and the Return of the Nation State

The EU, the Nation State, and the Perennial Challenge to European Integration

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim

This introductory chapter sheds new light on the increasingly complex relationship between the European Union and the nation-state—in its capacity as EU member state—at a time when its fundamental values are being called into question by prominent…


Economics Letters

Compete with Others? No, Thanks. With Myself? Yes, Please!

Coren Apicella, Elif Demiral och Johanna Möllerström

Vi studerar människor vilja att tävla mot sig själva och mot andra i ett experiment med 650 deltagare. Vi använder en modifierad design från Niederle och Vesterlund (2007). Vi visar att om det förutom att tävla mot andra…


Journal of Economic Behavior & Organization

Corruption, Judicial Accountability and Inequality: Unfair Procedures May Benefit the Worst-Off

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Vi studerar sambandet mellan två mått på institutionell kvalitet – korruption och juridiskt ansvarsutkrävande – och ekonomisk ojämlikhet. Vi finner ett negativt samband mellan korruption och ojämlikhet, medan sambandet…


Journal of Institutional Economics

Hayekian Welfare States: Explaining the Coexistence of Economic Freedom and Big Government

Andreas Bergh

Vanligen mäts den offentliga sektorns storlek med totala skatter eller offentliga utgifter. Dessa mått fångar emellertid inte hur mycket kunskap som centrala beslutsfattare måste ha för att den skattefinansierade verksamheten ska bli…


International Journal of Industrial Organization

Cournot Competition in Wholesale Electricity Markets: The Nordic Power Exchange, Nord Pool

Erik Lundin och Thomas Tangerås

Denna studie undersöker konkurrensen på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Resultaten visar att de producenter som utnyttjar marknadsmakt begär ett pris som i genomsnitt är 4 procent högre än deras rörliga…


Review of Financial Studies

Career Risk and Market Discipline in Asset Management

Andrew Ellul, Marco Pagano och Annalisa Scognamiglio

We establish that the labor market helps discipline asset managers via the impact of fund liquidations on their careers. Using hand-collected data on 1,948 professionals, we find that top managers working for funds liquidated after persistently poor relative…


Journal of Economic Theory

Social Norms in Networks

Philip Ushchev och Yves Zenou

Vi utforskar de teoretiska grunderna för en modell som ofta används för att analysera individers beteende i grupper. Enligt vår analys bör individer vars grannar anstränger sig mer (mindre) än vad de sociala normerna dikterar…


Political Science Research and Methods

Maps in People’s Heads: Assessing a New Measure of Context

Cara Wong, Jake Bowers, Daniel Rubenson, Mark Fredrickson och Ashlea Rundlett

Hur individer uppfattar sin geografiska omgivning påverkar deras politiska preferenser. Vi använder försökspersoner som på kartor markerar hur de uppfattar sin lokala gemenskap, och visar att detta är ett användbart mått…


PLOS One

Wellbeing and Entrepreneurship: Using Establishment Size to Identify Treatment Effects and Transmission Mechanisms

Christian Bjørnskov och Nicolai Foss

Using data from the European Value Survey, covering more than 300,000 respondents in 32 countries between 2002 and 2012, we offer new insight into the consequences for subjective well-being of self-employment. We hypothesize that the positive link between…


Economic Inquiry

Grind or Gamble? An Experiment on Effort and Spread Seeking in Contests

Ola Andersson, Håkan J. Holm och Erik Wengström

Uppsatsen visar experimentellt vikten av både morot och piska för att skapa väl fungerande incitament i konkurrenssituationer mellan individer. Stora risker tas om man bara belönar dem som presterar bäst, vilket kan vara ofördelaktigt.…


Journal of Political Economy

Social Insurance and the Marriage Market

Petra Persson

Social insurance is often linked to marriage. Existing evidence suggests small marital responses to financial incentives and stems from settings where benefits are realized in the near future. I analyze how linking survivors insurance to marriage affects the marriage…


IZA World of Labor

How Labor Market Institutions Affect Job Creation and Productivity Growth – An Update

Magnus Henrekson

Economic growth requires factor reallocation across firms and continuous replacement of technologies. Labor market institutions influence economic dynamism by their impact on the supply of a key factor, skilled workers to new and expanding firms, and the shedding of…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se