Publicerade artiklar på engelska

Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.


Journal of Human Resources

Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting

Christina Håkanson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos

I denna studie undersöker vi data över intelligens och social förmåga från den militära mönstringen för att mäta hur sorteringen av arbetskraft mellan privata företag utvecklats under perioden 1986–2008.…


Nordic Tax Journal

The Taxation of Industrial Foundations in Sweden (1862–2018)

Dan Johansson, Mikael Stenkula och Niklas Wykman

Denna uppsats undersöker hur beskattningen av allmännyttiga stiftelser har utvecklats över tid. Denna typ av stiftelser är skattemässigt gynnade. Om man tar hänsyn till kravet som dessa stiftelser har på att ge bort lejonparten av…


International Tax and Public Finance

Introduction to IIPF 2019 Special Issue in ITAX

Bas Jacobs och Daniel Waldenström


International Review of Entrepreneurship

The Sharing Economy: Definition, Measurement and its Relationship to Capitalism

Andreas Bergh, Alexander Funcke och Joakim Wernberg

Denna uppsats diskuterar hur den så kallade delningsekonomin ska definieras och undersöker dess utbredning. Antalet delningsekonomitjänster är stort, men sex procent av tjänsterna genererar 90 procent av trafiken. Den viktigaste…


Quarterly Journal of Economics

Building Resilient Health Systems: Experimental Evidence from Sierra Leone and the 2014 Ebola Outbreak

Darin Christensen, Oeindrila Dube, Johannes Haushofer, Bilal Siddiqi och Maarten Voors

Skepticism about the quality of health systems and their consequent underuse are thought to contribute to high rates of mortality in the developing world. The perceived quality of health services may be especially critical during epidemics, when people choose whether…


Journal of Public Economics

Brains or Beauty? Causal Evidence on the Returns to Education and Attractiveness in the Online Dating Market

Johan Egebark, Mattias Ekström, Erik Plug och Mirjam van Praag

I ett fältexperiment studeras betydelsen av attraktivitet och utbildning vid valet av en partner. Män och kvinnor föredrar attraktiva partners, oberoende av sin egen attraktivitet. De har samtidigt olika preferenser för utbildning:…


The European Union and the Technology Shift

Money for Nothin’: Digitalization and Fluid Tax Bases

Mårten Blix och Emil Bustos

Digitaliseringen innebär att vi konsumerar och producerar varor och tjänster på nya sätt, men skattesystemet har inte följt utvecklingen. Flera länder redan har infört en digital skatt och därmed ökat…


The European Union and the Technology Shift

Digitalisation, Productivity and Jobs: A European Perspective

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

This chapter describes economic insights from research having studied the ongoing information and communications technology (ICT)-based structural transformation of the business sector. It also describes initiatives by the EU in the field of digitalisation and their…


Regional Studies

Ethnic Enclaves and Self-Employment among Middle Eastern Immigrants in Sweden – Ethnic Capital or Enclave Size?

Martin Andersson, Johan P Larsson och Özge Öner

Hur påverkar bosättningar med hög koncentration av invandrare från Mellanöstern arbetsmarknadsutfallet för arbetslösa invandrare från denna region? Vi finner att enklaver med hög andel egenföretagare från…


Economica

Perceptions of Inherited Wealth and the Support for Inheritance Taxation

Spencer Bastani och Daniel Waldenström

Vi använder ett randomiserat informationsexperiment för att studera hur folks attityd till arvsskatt påverkas av deras kunskap om ärvda förmögenheter i samhället. Resultaten visar att information gör de som trodde att arven…


Public Money & Management

Management Practices and the Quality of Primary Care

Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl

Hur väl styrs svenska vårdcentraler? Intervjuer med verksamhetschefer visar på hög managementkvalitet i primärvården. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng på det managementindex som…


German Economic Review

Take It to the (Public) Bank: The Efficiency of Public Bank Loans to Private Firms

Anders Kärnä

Incomplete capital markets and credit constraints for small and medium-sized enterprises (SMEs) are often considered obstacles to economic growth, thus motivating government interventions in capital markets. While such policies are common, it is less clear to what…


Small Business Economics

Ethnic Enclaves and Segregation: Self-Employment and Employment Patterns Among Forced Migrants

Johan Klaesson och Özge Öner

De senaste årens flyktingkris har ökat oron kring integrationen av immigranter. Denna studie undersöker hur etnisk koncentration och boendesegregation påverkar sannolikheten för invandrare att bli anställda eller egenföretagare. I…


World Economy

Employment Protection and FDI Revisited: New Evidence from Micro Data

Pehr-Johan Norbäck, Per Skedinger och Jing-Lin Duanmu

I denna uppsats visar vi att ett starkare anställningsskydd i värdlandet har olika effekter på multinationella företag, beroende på typ av aktivitet. Sysselsättning och export minskar i exporterande dotterbolag och färre…


Journal of Institutional Economics

Economic Freedom and Antisemitism

Niclas Berggren och Therese Nilsson

Vi undersöker hur ekonomisk frihet påverkar antisemitism. Denna typ av intolerans är tätt sammanbunden med ekonomiska stereotyper av judar som giriga. Vi finner, i en studie av upp till 106 länder, att ökad ekonomisk öppenhet mot…


International Journal of Industrial Organization

Determinants of Economies of Scope in Retail

Florin Maican och Matilda Orth

Denna studie analyserar möjligheterna för butiker i olika delar av landet att erbjuda ett brett utbud av detaljhandelsvaror. Vi simulerar införandet av regionala utvecklingsprogram i form av stöd till investeringar och mentorskap. Resultaten visar…


The European Union and the Technology Shift

What Does the Technological Shift Have in Stall for the EU? Opportunities and Pitfalls for European Societies

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim

I denna uppsats analyserar vi vad som krävs för att EU skall kunna dra nytta av det pågående teknologiskiftet och undvika de risker skiftet ger upphov till. Vi finner att nya institutioner behöver utvecklas. Grupper för vilka…


Regional Science Perspectives on Tourism and Hospitality

Microgeography of Restaurants: Sub-City Analysis of Restaurant Location and Colocation Using Swedish Geo-Coded Data

Özge Öner och Johan P Larsson

In this chapter, we offer an exploatory empirical analysis that captures the general location and colocation patterns for restaurants using Swedish geo-coded data for the year 2015, which allows us to exogenously partition all urban areas in Sweden into two different…


Regional Science Perspectives on Tourism and Hospitality

Introduction – Worlds Collide: Regional Science and Tourism Research

Özge Öner, Mauro Ferrante och Oliver Fritz

With this book, we aim at contributing to the existing efforts to bridge these two extensively realated strands of literature where we compiled several individual contributions that present how tourism reseachers can integrate regional thought into their analysis and…


Journal of Regional Science

Getting the First Job: Size and Quality of Ethnic Enclaves and Refugee Labor Market Entry

Johan Klaesson, Özge Öner och Dieter Pennerstorfer

De senaste åren har invandring och integration diskuterats flitigt. Denna studie analyserar hur etniska enklaver påverkar invandrares arbetsmarknadsintegration. Vi finner att det är sysselsättningsgraden i den egna invandrargruppen som har…


The Far East and Australasia 2021

Timor-Leste: The Economy

Mats Lundahl och Fredrik Sjöholm

Economic growth in Timor-Leste (formerly East Timor) has displayed dramatic volatility since the country´s independence in 2002. The first few years were characterized by negative or extremely low growth, which improved steadily to reach very high levels as…


Review of Austrian Economics

Entrepreneurship Prompts Institutional Change in Developing Economies

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Produktivt entreprenörskap är avgörande för ett lands välståndsutveckling. Samtidigt påverkar lagar, regler och normer i vilken utsträckning entreprenörskapet kanaliseras på ett sätt som är produktivt…


World Economy

Talent Development and Labour Market Integration in European Football

Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson och Lars Persson

Vi visar hur ökad rörlighet för fotbollsspelare efter Bosmandomen leder till en ökad budkonkurrens om toppspelare bland europeiska storklubbar. Detta minskar konkurrensbalansen i Champions League samtidigt som det ger starkare incitament för…


Small Business Economics

Getting the Facts Right on Born Globals

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson

Så kallade born globals är företag som är exportorienterade redan från start. Dessa företag har lyfts fram av regeringen i diskussionen om hur svenska företag ska kunna bli mer internationellt konkurrenskraftiga. Vår studie…


Education Economics

Do Schools Discriminate against Children with Disabilities? A Field Experiment in Sweden

Ali Ahmed, Mats Hammarstedt och Karl Karlsson

I ett fältexperiment studeras huruvida barn med ADHD och diabetes typ-1 diskrimineras vid kontakter med svenska skolor. Av resultaten framkommer att diskrimineringen är mest påtaglig i privata skolor och främst drabbar den barn med diagnosen…


Macroeconomic Dynamics

Index Numbers and Revealed Preference Rankings

Per Hjertstrand, James Swofford och Gerald Whitney

Olika institutioner försöker uppskatta utbudet av ”pengar” för att mäta inflation, BNP, valutakurser etc. För att mäta detta utbud aggregeras oftast ”pengar” till en enda tillgång, vilket kallas ett…


Social Indicators Research

Good Faith and Bad Health: Self-Assessed Religiosity and Self-Assessed Health of Women and Men in Europe

Niclas Berggren och Martin Ljunge

Hur påverkar det ens hälsa att vara religiös? I denna studie av europeiska kvinnor och män finner vi att religiösa människor med större sannolikhet rapporterar dålig hälsa. Detta gäller särskilt kvinnor, och vi…


Journal of Financial Economics

Windfall Gains and Stock Market Participation

Joseph Briggs, David Cesarini, Erik Lindqvist och Robert Östling

Vi studerar effekten av förmögenhetschocker i form av lotterivinster på aktieinnehav. Lotterivinster ökar sannolikheten att äga aktier, men effekten är mindre än förväntat utifrån ekonomisk teori.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se