Publicerade artiklar på svenska

1939–1949

 
Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

 

1949

Dahmén, Erik (1949), ”Bedrägeriet mot spararna”. Balans, årg. 1, nr 1, 3–9.

Holm, Herman (1949), "Frånvaron inom industrin". Industria, årg 45, nr 4, III–IV.

Höök, Erik (1949), "Sverige 1948. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 25, nr 5, 267–271.

Nordenson, Jonas (1949). ”Några synpunkter på försvaret”. Folk och försvar, nr. 4, 4-8.

Svennilson, Ingvar (1949), ”Det svenska långtidsprogrammet”. Svensk Tidskrift, årg. 36, nr 1, 67–74.

Svennilson, Ingvar (1949), ”Tullunionen som ekonomiskt problem”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 51, nr 2, 77–91.

Svennilson, Ingvar (1949), ”Konfektionens produktivitetsutveckling”. Textil och Konfektion, årg. 6, nr 5, 30–31 och 57.

Svennilson, Ingvar (1949), ”Sverige och Marshallhjälpen”. Vårt Ekonomiska Läge, 40–50.

Svennilson, Ingvar (1949), ”Europeiska bekymmer och glädjeämnen (Marshallplanen)”. Insyn, årg. 5, nr 2, 2–3.

Svennilson, Ingvar (1949), ”Skogen som tillgång och problem i svensk ekonomi efter kriget”. Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskrift, årg. 47, nr 1, 63–74.

Svennilson, Ingvar (1949), ”Nationalekonomien”. Sid 146–153 i Festskrift till Sven Tunberg 1949. Stockholm: Ivar Haeggström.

Svennilson, Ingvar (1949), SOU 1949:15, PM med synpunkter på det svenska långtidsprogrammet i anslutning till OEEC:s interimsrapport. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Wallander, Jan (1949), ”Genmäle till Sven Dahl”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 51, nr 4, 322–324.
 

1948

Carlsson, Torsten (1948), ”Europakommissionens rapport”, Industria, årg. 44, nr 5, 9–10 och 40.

Carlsson, Torsten (1948), ”Sverige 1947. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 24, nr 5, 266–270.

Hellberg, Rune (1948), ”Pappersindustriens roll i det svenska näringslivet”. Sid. 300–320 i Svenska pappersbruksföreningen 1923—1948.

Ruist, Erik (1948), ”Produktionen per arbetstimme som mått på industriföretagets effektivitet”. Affärsekonomi, årg. 21, nr 6, 305–306 och 334–340.

Ruist, Erik och Jan Wallander (1948), ”Ekonomi och politik”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 50, nr 1, 18–23.

Svennilson, Ingvar (1948), ”Det internordiska varuutbytets problem”. Utrikespolitik, årg. 3, nr 1, 23–30.

Svennilson, Ingvar (1948), ”Från varubrist till köparens marknad”. Sid. 13–18 i Svenska Arbetsgivareföreningens Styrelseberättelse för 1948. Stockholm: SAF.

Svennilson, Ingvar (1948), ”Investeringarna och den ekonomiska utvecklingen”. Sid. 19–26 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet.

Svennilson, Ingvar (1948), SOU 1948:45, Svenskt långtidsprogram 1947–1952/53. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Thorelli, Hans B. (1946), ”Patenträtt och patentmissbruk”. Tidskrift för industriellt rättsskydd, nr 7-8, 53–54.

1947

Dahmén, Erik (1947), ”Sverige 1946. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 23, nr 3, 221–226.

Dahmén, Erik (1947), "Bristen på arbetskraft – en synvilla?". Industria, årg 43, nr 10, 14 och 68.

Dahmén, Erik (1947), "Är investeringsbegränsning förnuftig?". Industria, årg 43, nr 11, 49 och 68.

Kristensson, Folke (1947), ”Metodfrågor vid analys av produktions- och distri-butionsstrukturen inom en industri”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 49, nr 2, 135–146.

Ruist, Erik (1947), "Staten som industriägare". Industria, årg 43, nr 1, 42–43.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Är omsättningsskatten tabu?”. Ekonomisk Revy, årg. 4, nr 5, 267–274.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Samhällsmiljön och näringslivets lokalisering”. Sid. 57–61 i Social Årsbok 1947. Stockholm: Kooperativa Förbundet.

Wallander, Jan (1947), ”Skogsarbetarbyarnas problem”. Plan, årg. 3, nr 2, 51–56 och 71.
 

1946

Ahlberg, Gösta (1946), ”Befolkningsutvecklingen och industrins framtida tillgång på arbetskraft”. Teknisk Tidskrift, årg. 76, nr 13, 313–317.

Ahlberg, Gösta (1946), ”Den arbetsföra befolkningen i Norrland och dess fördelning på jordbruk och stadsnäringar”. Sid. 65–68 i Ingvar Svennilson, red., Några grunddrag i Norrlands arbetskraftsbalans. Stockholm: IUI.

Dahmén, Erik (1946), ”Sverige 1945. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 22, nr 1, 144–148.

Iveroth, Axel (1946), ”Ekonomerna av facket och den ekonomiska politiken”. Ekonomisk Revy, årg. 3, nr 1, 34–38.

Kristensson, Folke (1946), "Skiftarbetet – också ett fritidsproblem". Industria, årg 42, nr 8, 42–44.

Ruist, Erik (1946), "Statistik som "industriprodukt" – norsk metod". Industria, årg 42, nr 8, 32.

Sundén, Ragnar (1946), "Kan vi importera välstånd?". Industria, årg 42, nr 2, 9–11.

Svennilson, Ingvar (1946), "Fabriker att hyra". Industria, årg 42, nr 1, 34–36.

Svennilson, Ingvar (1946), ”Diskussionen kring den engelska utbyggnadspolitiken”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 48, nr 1, 18–35.

Svennilson, Ingvar (1946), ”Några olösta problem rörande industrins lokalisering”. Tiden, årg. 38, nr 2, 105–109.

Svennilson, Ingvar (1946), ”Planeringsproblem i inflationstider”. Ekonomisk Revy, årg. 3, nr 4, 235–241.

Svennilson, Ingvar (1946), ”Från krigs- till fredshandel”. Utrikespolitik, årg. 1, nr 1, 12–19.

Svennilson, Ingvar (1946), ”Strukturrationalisering”. Sid. 350–367 i Sigurd Nauckhoff, red. Harald Nordenson 60 år. Stockholm: Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag.

Svennilson, Ingvar (1946), ”Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken”. Sid. 512–526 i SOU 1946:46, Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Svennilson, Ingvar och Erik Lundberg (1946), ”Betr. målsättningen för den statliga jordbrukspolitiken m.m.”. Sid. 512–526 i SOU 1946:46, Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Svennilson, Ingvar (1946), ”PM angående åtgärder för att påverka industrins lokalisering i England”. Bilaga A sid. 114–117 till SOU 1946:22, Betänkande med förslag till ordnande av kreditgivnings- och rådgivningsverksamhet för hantverk och småindustri samt bildande av företagarnämnder. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Thorelli, Hans B. (1946), ”De partiellt arbetsföras utnyttjande i industrin”. Teknisk Tidskrift, årg. 76, nr 13, 329–334.

Vegesack, Bitti von (1946), "Industriens bostadsförening". Industria, årg 42, nr 10, 11–12.
 

1945

Ahlberg, Gösta (1945), ”Sysselsättningen av industriens förvaltningspersonal efter kriget”. Kapitel 2, sid. 59–70 i SOU 1945:31, Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering X. Sysselsättningsundersökningar. Stockholm: Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering.

Browaldh, Tore (1945), Den statsfinansiella utvecklingen under kriget och efterkrigstiden. Stockholm: Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering.

Dahmén, Erik (1945), ”Finansieringen av industriens investeringar 1939–1944”. Ekonomisk Revy, årg. 2, nr 5, 314–325.

Dahmén, Erik (1945), ”Några ekonomiska synpunkter på den framtida försvarsordningen”. Vårt Försvar, årg. 44, nr 2, 23–32.

Dahmén, Erik (1945), ”Sverige 1944. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 21, nr 1, 132–137.

Iveroth, Axel (1945), ”The Committee for Economic Development”. Affärsekonomi, årg. 18, nr 14, 933–935.

Svennilson, Ingvar (1945), ”Utrikeshandeln och sysselsättningspolitiken”. Svensk utrikeshandel, nr 17, 15–18.

Svennilson, Ingvar (1945), ”Levnadsstandardens höjning som målsättning för näringslivet”. Sid. 30–44 i Levnadsstandarden och reklamen efter kriget. Stockholm: Norstedts.

Vegesack, Bitti von (1945), ”Tillbaka till finrummet?”. Tiden, årg. 37, nr 6, 353–357.
 

1944

Ahlberg, Gösta och Ingvar Svennilson (1944), ”Några grunddrag i den svenska arbetskraftsbalansen”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 46, nr 4, 288–301.

Browaldh, Tore (1944), ”Det nordiska varuutbytet”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 20, nr 8, 517–528.

Dahmén, Erik (1944), ”Sverige 1943. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 20, nr 2, 149–154.

Kristensson, Folke (1944), ”USA hjälper Sovjet”. Tiden, årg. 36, nr 5, 280–288.

Kristensson, Folke (1944), ”De allierades leveranser till Sovjetunionen”. Ny Militär Tidskrift, årg. 17, nr 8, 339–348.

Svennilson, Ingvar (1944), ”Industriarbetets växande avkastning i belysning av svenska erfarenheter”. Sid. 238–252 i Studier i ekonomi och historia, tillägnade Eli F. Heckscher på 65-årsdagen den 24 nov. 1944. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Svennilson, Ingvar (1944), ”Industritjänstemännens sysselsättning efter kriget. Genmäle till F. Croner”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 46, nr 2, 166–167.

Svennilson, Ingvar (1944), ”Avvägningsproblem inom sysselsättningspolitiken efter kriget”. Sid. 93–107 i Bilaga till SOU 1944:57, Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. Stockholm: Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering.

Wallander, Jan (1944), ”Ingenjörerna i studentbetygen och i verkligheten”. Teknisk Tidskrift, årg. 74, nr 34, 981–989.
 

1943

Ahlberg, Gösta (1943), ”Jordbrukspriser och levnadskostnader”. Sid. 61–65 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI.

Curman, Jöran (1943), ”Industriens arbetarebostäder”. Sid. 52–60 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI.

Curman, Jöran (1943), ”Industriens bostadsutredning”. Form, årg. 39, nr 7/8, 118–120.

Flodman, Bo (1943), ”Rationalisering och rationaliseringsmöjligheter vid virkestransport med häst”. Svenska Skogsvårdsföreningens tidskrift, häfte 3.

Heinertz, Erik (1943), ”Den ekonomiska omställningen i Sydamerika”. Sid. 81–101 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI.

Heinertz, Erik (1943), ”Koncentrations- och rationaliseringsåtgärder inom den tyska och engelska industrien under kriget”. Teknisk tidskrift, avdelningen för industriell ekonomi och organisation, årg. 73, nr 9, 61–67.

Iveroth, Axel (1943), ”Industriens Utredningsinstitut, arbetsuppgifter och organisation”. Sid. 115–121 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar (1943), ”Kring problemet om fredskonjunkturen”. Sid. 102–114 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar (1943), ”Några svenska sysselsättningsproblem”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 45, nr 4, 320–347.

Svennilson, Ingvar och Folke Kristensson (1943), ”Om kartläggning av branschstrukturen”. Sid. 46–51 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar och Erland Waldenström (1943), ”Forskningen som underlag för industriell utveckling”. Teknisk Tidskrift, allmänna avdelningen, årg. 73, nr 8, 121–125.

Waldenström, Erland (1943), ”Skogsindustriens avfalls- och biprodukter”. Sid. 10–38 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI.

Wallander, Jan (1943), ”Krisen på skogsarbetsmarknaden”. Tiden, årg. 35, nr 6, 375–378.
 

1942

Dahmén, Erik (1942), ”Ekonomisk strukturanalys. Några synpunkter på den ekonomiska utvecklingens och konjunkturväxlingarnas problem”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 44, nr 3, 177–194.

Iveroth, Axel (1942) ”Utredningsarbetet om Norrland”, Ekonomen, årg. 18, nr 3, 79–83.

Svennilson, Ingvar (1942), ”Ekonomisk forskning för näringslivet”. Tiden, årg. 34, nr 6, 360–363.

Svennilson, Ingvar (1942), ”Industrialisering och levnadsvillkor”. Tiden, årg. 34, nr 10, 601–607.

Svennilson, Ingvar (1942), ”Industriens Utredningsinstitut – ett beredskapsorgan för efterkrigstiden”. Sid. 23–24 i Utlandssvenskarna. Stockholm: Utlandssvenskarnas förening.

Svennilson, Ingvar (1942), ”Den industriella utvecklingen”. Konjunkturläget, årg. 8, nr 2 hösten 1941, 5–15.

Svennilson, Ingvar och Edvard Thermaenius (1942), ”Sverige 1941”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 18, nr 3, 242–246.

Waldenström, Erland (1942), ”Inledning” och ”Sammanfattning”. Sid. 9–11 och 281–303 i Tillvaratagande och förädling av mindervärdigt virke i skogsindustrien. Stockholm: IUI.
 

1941

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Norrländska sysselsättnings- och försörjningsproblem”. Svensk Tidskrift, årg. 28, nr 1, 46–57.

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Småföretagsamheten och samhället”. Svenskt Affärsliv, årg. 9, nr 12, 195–196.

Sundén, Ragnar (1941), ”De industriella investeringarna - en preliminär översikt”. Konjunkturläget, årg. 7, hösten 1940.

Sundén, Ragnar (1941), ”De större aktiebolagens bokslut 1940 med särskild hänsyn tagen till vinstdispositionerna”. Konjunkturläget, årg. 8, våren 1941.

Sundén, Ragnar (1941), ”Några synpunkter på norrlandsindustriernas utveckling”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 14, nr 4, 228–235.

Sundén, Ragnar (1941), ”Näringsorganisationer och näringsfrihet i Schweiz”. Svenskt Affärsliv, årg. 9, nr 3, 42–44.

Sundén, Ragnar (1941), ”Det schweiziska näringslivet under krisen”. Svensk Utrikeshandel, årg. 47, nr 7, 99–105.

Sundén, Ragnar (1941), ”Industriella anpassningsproblem”. [Föredrag i Sveriges Radio, 19 december 1940]. Sid 70–77 i  Vår folkförsörjning i avspärrningstider I. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar (1941), ”Industriell planhushållning”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 43, nr 4, 295–308.

Svennilson, Ingvar (1941), ”Rustningsproduktionens industriella förutsättningar”. Sid 389–400 i Frihet och försvar. Stockholm: Lindfors bokförlag.

Svennilson, Ingvar (1941), ”Industriproduktionen i folkhushållningens tjänst”. [Föredrag i Sveriges Radio, 14 januari 1941]. Sid 78–87 i  Vår folkförsörjning i avspärrningstider I. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar och Edvard Thermaenius (1941), ”Sverige 1940”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 17, nr 2/3, 228–231.

Waldenström, Erland (1941), ”Några synpunkter på forskningens betydelse för Norrlands industriella utveckling”, Sid 91–118  i Industrien och Norrlands folkförsörjning: orienterande föredrag. Stockholm: IUI.
 

1940

Sundén, Ragnar (1940), ”Budgeten”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 42, nr 1, 44–48.

Sundén, Ragnar (1940), ”Exportproblemet utomlands och hemma”. Svensk Tidskrift, årg. 27, nr 1, 31–38.

Sundén, Ragnar (1940), ”Kunna vi bekämpa inflationen?”. Svensk Tidskrift, årg. 27, nr 5, 302–311.

Svennilson, Ingvar och Edvard Thermaenius (1940), ”Sverige 1939”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 16, nr 2, 166–170.

Svennilson, Ingvar (1940), ”Synpunkter på ett svenskt uppbyggnadsprogram”. Tiden, årg. 32, nr 8, 460–468.

Svennilson, Ingvar (1940), ”Ersättningsproduktionens ekonomiska förutsättningar”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 42, nr 4, 214–224.
 

1939

Sundén, Ragnar (1939), ”Budgeten i perspektiv”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 41, nr 1, 53–63.

Sundén, Ragnar (1939), ”Industriboksluten 1938”. Bilaga, sid. 38–42 i Konjunkturläget våren 1939, Stockholm: Konjunkturinstitutet.

Sundén, Ragnar (1939), ”Krispolitiken och de konstitutionella fullmakterna”. Förvaltningsrättslig Tidskrift, nr 5, 271–284.

Sundén, Ragnar (1939), ”Undervisningen i nationalekonomi”. [Utdrag ur universitetskanslerns skrivelse till Konungen den 26 sept. 1939.] Ekonomisk Tidskrift, årg. 41, nr 4, 339–344.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se