Publicerade artiklar på svenska

1970–1979

 
Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

 

1979

Ahlström, Louise (1979), ”Input-outputsystemet och dess utveckling”. Sid. 184–207 i Leif Jansson, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander m.fl., Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Axell, Bo (1979), ”Inflation och resursutnyttjande”. Sid. 59–116 i Utrikeshandel, inflation och arbetsmarknad. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del I. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Bergström, Villy och Jan Södersten (1979), ”Nominella och reala vinster i svensk industri”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, årg. 60, nr 1–2, 47–57.

Bergström, Villy och Jan Södersten (1979), ”Har industrins vinster verkligen fallit?”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, årg. 60, nr 3–4, 114–117.

Carlsson, Bo (1979), ”70-talets ekonomiska kris i historisk belysning”. Ekonomisk Debatt, årg. 7, nr 3, 156–164.

Carlsson, Bo (1979), ”70-talets ekonomiska kris i historisk belysning”. Sid. 120–128 i Lennart Jörberg, red., Ekonomi under debatt: Ekonomisk historia. Stockholm: Liber Förlag.

Carlsson, Bo (1979), ”Orsakerna till 1970-talets ekonomiska kris”. Kapitel 2, sid. 63–78 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Carlsson, Bo (1979), ”De framtida långsiktiga tillväxtmöjligheterna”. Kapitel 3, sid. 79–92 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Carlsson, Bo (1979), ”Den tekniska utvecklingens innehåll och betydelse för den ekonomiska tillväxten”. Sid. 31–40 i IUI 40 år 1939–1979, Verksamheten 1979–1980. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo och Gunnar Eliasson (1979), ”Störningar i anpassningen – inflation och marknadssystemets funktioner”. Kapitel 4, sid. 93–113 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Carlsson, Bo och Märtha Josefsson (1979), ”Industriproblem inför 80-talet”. Kapitel 10, sid. 318–368 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Eliasson, Gunnar (1979), ”Att investera i rätt 80-tal”. Ekonomisk Revy, årg. 36, nr 9, 358–364.

Eliasson, Gunnar (1979), ”Att välja 80-tal”. Kapitel 1, sid. 15–60 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Eliasson, Gunnar och Eva Christina Horwitz (1979), ”Industriländer med samma problem”. Kapitel 5, sid. 119–133 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Eliasson, Gunnar och Jan Södersten (1979), ”Kreditmarknad, resursstyrning och investeringar”. Kapitel 7, sid. 179–214 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Eliasson, Gunnar (1979), ”Total ekonomisk balans 1985?”. Kapitel 11, sid. 371–389 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Eliasson, Gunnar (1979), ”Företagen i marknadsekonomin – IUI:s forskning under 40 år”. Sid. 13–30 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979–80. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1979), ”Vinstens värde i Sverige och världen”. Sid. 43-56 i Svenska civilekonomföreningen, red., Vinst. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, Göran och Jan Södersten (1979), ”Industrins finansiering och tillgångsstruktur”. Sid. 245–297 i Leif Jansson, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander m.fl., Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Grufman, Anders och Bo Carlsson (1979), ”Teknikens roll i dagens ekonomiska kris”. Ekonomen, årg. 55, nr 4, 34–37.

Gustafsson, Siv (1979), ”En statistisk analys av hemmafrurollens omfattning under 17-årsperioden 1960–1976”. I SOU 1979:89, Kvinnors arbete. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Gustafsson, Siv (1979), ”Arbetskraftsutbud och jämställdhet mellan kvinnor och män”. Sid. 161–199 i Utrikeshandel, inflation och arbetsmarknad. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del I. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Holmlund, Bertil (1979), ”Utvecklingen på arbetsmarknaden”. Kapitel 8, sid. 215–234 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Holmlund, Bertil (1979), ”Arbetslöshet och lönebildning i ett regionalt perspektiv”. I SOU 1978:60, Arbetsmarknadspolitik i förändring. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Holmlund, Bertil (1979), ”Perspektiv på arbetskraftsutbudets utveckling”. Sid. 117–160 i Utrikeshandel, inflation och arbetsmarknad. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del I. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Horwitz, Eva Christina (1979), ”Svensk export och internationell handelstillväxt”. Sid. 41–48 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979–80. Stockholm: IUI.

Horwitz, Eva Christina (1979), ”Världshandeln, marknadsandelar och svenska kostnader”. Sid. 9–58 i Utrikeshandel, inflation och arbetsmarknad. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del I. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Jansson, Leif, Tomas Nordström, och Bengt-Christer Ysander (1979), ”Utvecklingsvägar för svensk ekonomi 1978–1985. En kalkylredovisning”. Sid. 9–183 i Leif Jansson, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander m.fl., Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Josefsson, Märtha och Johan Örtengren (1979), ”Det långa perspektivet: svensk industris utveckling 1870–1976”. Kapitel 2, sid. 36–63 i Bo Carlsson m.fl., Teknik och industristruktur – 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning. Stockholm: IUI.

Lindberg, Thomas (1979), ”Industrins vinster – deras betydelse och värdering”. Sid. 57–68 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979–80. Stockholm: IUI.

Lindström, Bertil (1979), ”Sveriges finansiella relationer med utlandet”. Sid. 209–244 i Leif Jansson, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander m.fl., Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Normann, Göran (1979), ”Om behovet av en allmän produktionsfaktorskatt”. Skattenytt, årg. 29, nr 3, 90–99.

Normann, Göran (1979), ”Förtydliganden om promsen och några alternativ”. Ekonomisk Debatt, årg. 7, nr 3, 226–229.

Normann, Göran (1979), ”Om kvantitativa makromodellers roll i skatteforskningen”. Sid. 27–57 i Svensk skatteforskning. Symposium på Rosenön den 15–16 september 1977. Stockholm: Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Swedenborg, Birgitta (1979), ”Industrins internationalisering: Drivkrafter och verkningar”. Sid. 49–55 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979–80. Stockholm: IUI.

Swedenborg, Birgitta (1979), ”Industrins utlandsproduktion och export”. I Ds Ju 1979:2, Vägar till ökad välfärd. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Fem avgiftsargument. Några principiella synpunkter på finansieringsalternativ för den offentliga sektorn”. I SOU 1979:23, Avgifter i staten. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Sparråd till herr Mundebo”. Ekonomisk Debatt, årg. 7, nr 1, 52–54.

Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Våra skatter 1950–2000. Ett långsiktigt perspektiv på offentliga finansieringsproblem och skatteforskningsuppgifter”. Sid. 81–121 i Svensk skatteforskning. Symposium på Rosenön den 15–16 september 1977. Stockholm: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Kalkyler för 80-talet”. Kapitel 6, sid. 134–173 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Offentlig ekonomi i tillväxt”. Kapitel 9, sid. 239–317 i Att välja 80-tal. IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Inkomstbildning i en blandekonomi”. Sid. 104–129 i Villy Bergström och Bengt Rydén, red., Vägval i svensk politik. Stockholm: SNS.

Örtengren, Johan (1979), ”Den nuvarande krisen i jämförelse med tidigare kriser”. Kapitel 3, sid. 64–77 i Bo Carlsson m.fl., Teknik och industristruktur – 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning. Stockholm: IUI.
 

1978

Carlsson, Bo (1978), ”Granskning av SIND:s grundprognos”. Kapitel 4, sid. 33–41 i Ds I 1978:7, Styrmedel och energikommissionens energibalanser. [Slutrapport från Expertgruppen för Styrmedel.] Stockholm: Energidepartementet.

Carlsson, Bo (1978), ”Granskning av Industriverkets prognos för industrins elanvändning under 1980- och 1990-talen”. Bilaga 2, sid. 31–58 i Ds I 1978:8, Styrmedel och energikommissionens energibalanser. Bilagedel till slutrapport från Expertgruppen för Styrmedel. Stockholm: Energidepartementet.

Eliasson, Gunnar (1978), ”Förändrade prisrelationer och utslaget kapital – vad är produktionskapaciteten värd?”. Ekonomisk Revy, årg. 35, nr 5, 241–244.

Gustafsson, Siv (1978), ”Är det fortfarande antingen eller?”. Personal, människor & arbete, årg. 1, nr 3, 22–25.

Gustafsson, Siv (1978), ”Löneskillnaderna mellan män och kvinnor – en ekonometrisk analys”. Statistisk Tidskrift, årg. 16, nr 3, 205–217.

Gustafsson, Siv och Jan Lindvall (1978), ”Kunskapsöverföring genom personalomsättning från flygindustriell till annan verksamhet: Studie för Flygindustrikommittén”. Ds Fö 1978:01. Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Holmlund, Bertil (1978), ”Erfarenheter av Åmanlagarna”. Ekonomisk Debatt, årg. 6, nr 4, 236–246.

Lindström, Bertil (1978), ”Ändringar av Sveriges roll i den internationella arbetsfördelningen”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 31, nr 1, 55–73.

Lindörn, Bo (1978), ”Industrins tillväxt och långsiktiga finansiering”. Ekonomisk Revy, årg. 35, nr 5, 222–229.

Lindörn, Bo, Ambjörn Berglund och Owe Gärdin (1978), ”Läromedelsmarknaden. Produktions- och konkurrensförhållanden”. Pris- och kartellfrågor, årg. 22, nr 10, 40–46.

Lindörn, Bo, Ambjörn Berglund och Owe Gärdin (1978), Läromedelsmarknaden: produktions- och konkurrensförhållanden: en SPK-utredning hösten 1978. Stockholm: Statens pris- och kartellnämnd.

Lindörn, Bo och Lars Wohlin (1978), ”Industrins tillväxt och långsiktiga finansiering”. I SOU 1978:13, Kapitalmarknaden i svensk ekonomi. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Normann, Göran (1978), ”Bruttobeskattning och skatter på produktionsfaktorer”. Bilaga 1, sid 7–106 i SOU 1977:87, Beskattning av företag. Bilagor. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Jan Södersten (1978), ”Bolagsbeskattningens verkningar”. Bilaga 2, sid 107–195  i SOU 1977:87, Beskattning av företag. Bilagor. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

 

 

1977

 

Bröms, Jan (1977), Vägskatter och trafikpolitik. Stockholm: Svenska vägföreningen.

Carlsson, Bo (1977), ”Energipriser, branschstruktur och teknologival: en internationell jämförelse”. Ekonomisk Debatt, årg 5, nr 7, 464–472.

Carlsson, Bo (1977), ”Hur håller vi produktionen uppe och sparar energi?”. I Energipolitik för framtiden, Näringslivets Energidelegation. Stockholm: Sveriges Industriförbund.

Carlsson, Bo (1977), ”Relativprisutvecklingen på energi och dess betydelse för energiåtgång, branschstruktur och teknologival. En internationell jämförelse”. Ds I 1977:17, Styrmedel för en framtida energihushållning. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Carlsson, Bo (1977), ”Industrins energiförbrukning 1974–80”. Bilaga 7, sid. 248–294 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.

Dahlberg, Lars (1977), ”Offentlig sektor”. Bilaga 3, sid. 102–141 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.

Du Rietz, Gunnar (1977), ”Tillgång och efterfrågan på bostäder i Sverige 1945–80 – med tonvikt på prognos 1975–80”. Bilaga 4, sid. 142–201 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.

Eriksson, Göran, Ulf Jakobsson och Leif Jansson (1977), ”Produktionsfunktioner och strukturomvandlingsanalys”. Bilaga 6, sid. 228–247 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.

Eriksson, Göran och Bo Lindörn (1977), ”Industrins finansiering 1974–80 – en kvantitativ analys”. Bilaga 8, sid. 295–324 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.

Grufman, Anders (1977), ”Beskatta energins produktivitetsförsämring”. Ekonomisk Debatt, årg. 5, nr 7, 485–488.

Gustafsson, Siv (1977), ”Förvärvsfrånvarons kostnader”. Ekonomisk Debatt, årg. 5, nr 8, 540–545.

Hjalmarsson, Lennart (1977), ”Substitutionsmöjligheter mellan energi och andra produktionsfaktorer”. Ds I 1977:17, Styrmedel för en framtida energihushållning. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Horwitz, Eva Christina (1977), ”Svensk export 1977”. Svensk Tidskrift, årg. 64, nr 1, 32–35.

Jakobsson, Ulf (1977), ”En beskrivning av IUI-modellen”. Bilaga 1, sid. 17–67 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.

Josefsson, Märtha (1977), ”Den internationella arbetsfördelningen. En jämförelse mellan förändringar inom stålindustri och textilindustri”. Bilaga 2 till SOU 1977:16, Handelsstålsindustrin inför 1980-talet. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Josefsson, Märtha (1977), ”Enkätundersökningen om industriföretagens planer”. Bilaga 5, sid. 202–227 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.

Normann, Göran (1977), ”Modeller för hushållssektorns inkomster, skatter och sparande”. Bilaga 2, sid. 68–101 i IUI:s långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.
 

1976

Carlsson, Bo (1976), ”Industrin 1980: struktur och energiåtgång”. Vår Industri, årg. 5, nr 4, 5–8.

Carlsson, Bo och Ulf Jakobsson (1976), ”Sveriges ekonomi 1980 – utan Stålverk 80”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 8, 492–496.

Carlsson, Bo (1976), ”Gruvindustri”. Kap. 10.1, sid. 196–204 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo (1976), ”Järn-, stål- och metallverk”. Kap. 10.8, sid. 234–242 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo och Märtha Josefsson (1976), ”Industrins energiförbrukning”. Kap. 12, sid. 270–281 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo (1976), ”El-, gas-, värme- och vattenverk”. Kap. 13, sid. 282–291 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI.

Dahlberg, Lars, Ulf Jakobsson och Göran Normann (1976), ”Beskattningen i ett långsiktigt perspektiv”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 5, 311–321.

Eliasson, Gunnar (1976), ”Det aktuella ekonomiska läget”. Sid. 10–30 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet.

Eriksson, Göran och Bo Lindörn (1976), ”Kan industrin finansiera sina investeringar?”. Ekonomisk Revy, årg. 33, nr 6, 302–306.

Gustafsson, Siv (1976), ”Daghemmen och lönsamheten”. Personaltjänst, årg. 12, nr 8, 24–26.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1976), ”Hagapaketens innebörd”. Svensk Skattetidning, årg. 43, nr 8, 551–566.

Klevmarken, Anders (1976), ”Den privata konsumtionens fördelning på varugrupper 1950–1980”. Kap. 5, sid. 83–96 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI.

Klevmarken, Anders (1976), ”Utvecklingstendenser i den privata konsumtionen”. Bilaga 2, sid. 39–47 i Industrien och sysselsättningen. Stockholm: Sveriges Industriförbund.

Klevmarken, Anders (1976), "System av efterfrågefunktioner: några utvecklingstendenser". Sid 101–138 i Nationalekonomiska Sällskapets årsbok 1974. Helsingfors: Nationalekonomiska Sällskapet.

Lindström, Bertil (1976), ”Om hembiträden, bullerstörda människor och avgifter på bilismen”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 3, 246–248.

Lindström, Bertil (1976), ”Skall vi jämna ut inkomst eller lycka?”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 7, 474–476.

Lindström, Bertil (1976), ”Fackförbund som ’Public Utilities’”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 8, 529–531.

Lindström, Bertil (1976), ”Industriens Utredningsinstitut. Ökande efterfrågan på grafiska produkter”. Grafiskt Forum, årg. 81, nr 6/7, 17–18.

Renck, Olle och Thomas Thorburn (1976), ”Göta kanals utbyggnad – en diskussion av samhällsekonomisk kalkylmetodik”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 6, 213-221.

Wohlin, Lars (1976), ”Konkurrenskraft, bytesbalansmål och resursfördelning – en diskussion i anslutning till IUI:s långtidsbedömning”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift. årg. 57, nr 3–4, 78–86.

Wohlin, Lars, Carl Johan Åberg och Bengt-Christer Ysander (1976), ”Sverige på litet längre sikt”. Sid. 53–83 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet.
 

1975

Axelsson, Roger, Bertil Holmlund och Karl-Gustaf Löfgren (1975), ”Arbetsmarknaden i Norrbotten och Stålverk 80”. Plan, årg. 29, nr 6, 271–278.

Carlsson, Bo (1975), ”Energibeskattning och energianvändning”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 8, 478–484.

Carlsson, Bo (1975), ”Industrin 1980: Struktur och energiåtgång”. Vår Industri, årg. 4, nr 4, 5–8.

Carlsson, Bo och Göran Normann (1975), Beskattning av energi. [Rapport till Kommittén för Bolagsbeskattning, mars.] Stockholm: Finansdepartementet.

Dahlberg, Lars (1975), ”Tack, nästa!”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 1, 65–68.

Dahlberg, Lars (1975), ”Vårddagar som prestationsmått”. Läkartidningen, årg. 72, nr 33, 3056–3058.

Dahlberg, Lars (1975), ”Sjukvårdskonsumtionens expansion”. Sjukhuset, årg. 52, nr 1/2, 67–69.

Eliasson, Gunnar (1975), ”Nationell planering enligt USA-modell”. Vår Industri, årg. 4, nr 2, 16–17.

Eliasson, Gunnar (1975), ”Kan företagen trygga jobben under 1976?”. Vår Industri, årg. 4, nr 10, 3 och 56.

Eriksson, Göran (1975), ”SP-plan”. Den Svenska Marknaden, årg. 31, nr 4, 39–40.

Gustafsson, Siv (1975), ”En annorlunda presentation av statstjänstemannastatistiken”. Statistisk Tidskrift, årg. 13, nr 4, 328–333.

Gustafsson, Siv (1975), ”Kvinnors låga löner”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 8, 440–447.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1975), ”En progressiv skatt i en inflationsekonomi”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 8, 468–477.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1975), ”Skatteomläggningarna 1975 och 1976 och deras effekter på hushållens inkomstutveckling”. Industrikonjunkturen, årg. 4, hösten 1975, 105–119.

Klevmarken, Anders (1975), ”Några exempel på praktisk användning av Markov-kedjor”. Statistisk Tidskrift, årg. 13, nr 3, 189–204.

Klevmarken, Anders (1975), ”Några principer för valet mellan ’brutto- och nettometoderna’ vid beräkning av konsumentprisindex för prissubventionerade varor”. Statistisk Tidskrift, årg. 13, nr 1, 11–18.

Lindström, Bertil (1975), ”Att bygga bort bristen på yrkesarbetare”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 3, 214–215.

Thiel, Eva (1975), ”Utvecklingen på euromarknaden”. Ekonomisk Revy, årg. 32, nr 3, 129.
 

1974

Bröms, Jan (1974), ”Trygghet i anställningen försämrar solidariteten”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 8, nr 8, 236–237.

Eriksson, Göran (1974), ”Arbetsuppgifter och ansvarsområden för chefen för SP”. Den Svenska Marknaden, årg. 30, nr 8, 19–21.

Jakobsson, Ulf (1974), "Skatter, disponibla inkomster och sparande". Industrikonjunkturen, årg. 3, våren 1974, 66–88.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), ”Utvecklingen av hushållens inkomster efter skatt 1974–1975”. Industrikonjunkturen, årg. 3, hösten 1974, 96–114.

Klevmarken, Anders (1974), ”Ekonometrins ställning i Sverige”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 4, 245–248.

Lindström, Bertil (1974), ”Valarna och det kapitalistiska systemet”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 2, 123.

Lindström, Bertil (1974), ”Den oekonomiska blåvalen”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 4, 252.

Lindström, Bertil (1974), ”Lönebildningens funktioner”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 4, 472–478.

Rundfeldt, Rolf (1974), "Det finns enklare metoder, Kjellqvist". Affärsvärldens Finanstidning, årg. 8, 181–182.

Wohlin, Lars (1974), ”Kommer industrisektorn att gå tillbaka i Sverige?”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 7, 395–402.

Åberg, Yngve (1974), ”Regionala produktivitetsskillnader”. I SOU 1974:3, Produktionskostnader och regionala produktionssystem. Stockholm: Allmänna förlaget.
 

1973

Bröms, Jan (1973), ”Turgev-rapporten om transportgrenarnas kostnadsansvar”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 60, nr 7, 6–8.

Bröms, Jan (1973), ”Trendbrott med förhinder. 1973 års långtidsutredning”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 7, nr 22, 780–786.

Carlsson, Bo (1973), ”Sveriges import från låglöneländer”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 7, nr 40, 1238–1242.

Du Rietz, Gunnar (1973), ”Markpolitiken i Sverige – från planmonopol till detaljreglering”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 6, 381–391.

Du Rietz, Gunnar (1973), ”Mera om boendekostnaderna”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 5, 346–347.

Du Rietz, Gunnar (1973), ”Etablering och nedläggning av självständiga företag i metallmanufakturindustrin 1954–70”. I SOU 1973:30, Järn- och metallmanufakturindustrin under 70–talet. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Gustafsson, Siv (1973), ”Livsmedelsbranschen i centrum”. Vår Industri, årg. 2, nr 1, 43–44.

Klevmarken, Anders (1973), ”En ny modell för ATP-systemet”. Statistisk Tidskrift, årg. 11, nr 5, 403–412.

Lignell, Anita (1973), ”Tillväxtsamhället”. Svensk Tidskrift, årg. 6, nr 5/6, 242–246.

Lignell, Anita (1973), ”Den kemiska industrins forsknings- och utvecklingsarbete”. Modern Kemi med Teknik och Miljö, årg. 2, nr 11, 19–22.

Lindström, Bertil och Annkristin Lindström (1973), ”Energin i samhällsutvecklingen. Frågor inför en alternativ framtid”. Vår Lösen, årg. 64, nr 10, 610–613.

Lindström, Bertil (1973), ”Om butiksdöden”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 1, 53–54.

Lindström, Bertil (1973), ”Marknaderna mellan generationerna”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 8, 521–522.

Ohlsson, Lennart (1973), ”Metallmanufakturindustrin – ännu en ’problembransch’?”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 7, nr 38, 1166 samt 1168–1169.

Samuelsson, Hans-Fredrik (1973), ”Utlandsföretag i Sverige. Utveckling 1965–1970”. Ekonomisk Revy, årg. 30, nr 1, 22–32.

Thiel, Eva (1973), ”Lönsamheten på svenska företags produktion utomlands”. Ekonomisk Revy, årg. 30, nr 6, 291–299.

Wohlin, Lars (1973), ”Affärsbankernas roll för industrins finansiering”. Ekonomisk Revy, årg. 30, nr 1, 503-512.
 

1972

Gustafsson, Siv (1972), ”Färre fusioner även 1971”. Vår Industri, årg. 1, nr 1, 36–37.

Klevmarken, Anders (1972), ”Industritjänstemännens lönestruktur”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 6, nr 43, 1262, 1264 och 1266.

Kritz, Lars (1972), ”Transportpolitiken – och statistiken”. Vår Industri, årg. 1, nr 10, 16–18.

Nabseth, Lars (1972), ”Den långsammare produktivitetsstegringen – tillfällighet eller allvarligt problem?”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, årg. 53, nr 2, 53–60.

Nabseth, Lars och Rolf Rundfelt (1972), ”Reklamens bestämningsfaktorer”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 6, nr 22, 736 och 738.

Wohlin, Lars (1972), ”Skogsindustrin i självanalys. Virket styr utbyggnadstakten”. Vår Industri, årg. 1, nr 4, 10–12.

Wohlin, Lars och Erik Dahmén (1972), ”Industritillväxt och kapitaltillförsel”. Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 95, nr 4, 109–143.
 

1971

Bröms, Jan (1971), ”Industrifusionerna räddar sysselsättningen”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 9, nr 6, 22–24.

Klevmarken, Anders (1971), ”Den svåra konsten att räkna inkomst- och löneökningar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 9, nr 4, 20–23.

Klevmarken, Anders (1971), ”Två undersökningar av den privata konsumtionen i Sverige”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 5, nr 32/33, 938, 940–941 och 944 samt nr 37, 1068–1069.

Klevmarken, Anders (1971), ”Konsumtionsutvecklingen fram till 1975”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 5, nr 32, 938–944.

Kritz, Lars (1971), ”Ny engelsk transportpolitik”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 58, nr 4, 28–34.

Lundberg, Lars (1971), ”Investeringar och sparande i Sverige 1861–1965”. Stockholm: Sveriges Industriförbund informerar.

Renck, Olle (1971), ”Strategisk planering”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 9, nr 2, 31.

Swedenborg, Birgitta (1971), ”Svenska utlandsinvesteringar. Aktuell kartläggning för ökad kunskap. IUI utreder motiv och omfattning”. Svensk Export, årg. 77, nr 9, 4–6.
 

1970

Bentzel, Ragnar, John Ekström och Lars Nabseth (1970), ”Bedömning av den svenska varvsindustrins utvecklingsförutsättningar”. Sid. 122–136 i John Ekström, red., Varvsindustrins problem. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Bröms, Jan (1970), ”Omvandling och konkurrens i skogsindustrin”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 10, 10–13.

Ekström, John (1970), ”Ekonomer analyserar varvsindustrins problem”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 2, 28–31.

Ekström, John (1970), ”Är Japan ett hot eller ett löfte?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 3, 40–41.

Ekström, John, Ragnar Bentzel och Lars Nabseth (1970), ”En framtidsbedömning – De svenska varvens utvecklingsmöjligheter”. Svensk Sjöfartstidning, årg. 66, nr 5, 24–28, 70, 84–86.

Eliasson, Gunnar (1970), ”Multinationella företag och integration”. Ekonomisk Revy, årg. 27, nr 8, 443–447.

Eliasson, Gunnar (1970), ”Betalningsobalans och utrikeshandel”. Ekonomisk Revy, årg. 27, nr 9, 519–525.

Eliasson, Gunnar (1970), ”Räntabilitet och finansiering i sex svenska varv under en 20-årsperiod”. Sid. 175–220 i John Ekström, red., Varvsindustrins problem. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Klevmarken, Anders (1970), ”Olikhetskoefficienter, några deskriptiva mått för utfallsanalys av prognoser”. Statistisk Tidskrift, årg. 8, nr 4, 261–273.

Nabseth, Lars (1970), ”Ekonomisk översikt”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 54, nr 3, 168–170.

Nabseth, Lars (1970), ”Industriens Utredningsinstitut 1939–1969”. Sid. 9–16 i Verksamhetsåret 1969. Institutets verksamhet under 30 år. Stockholm: IUI.

Rydén, Bengt (1970), ”Ett nytt stort fusionsår”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 1, 10–14.

Rydén, Bengt (1970), ”Forskare i samhällsdebatten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 4, 39–40.

Wohlin, Lars (1970), ”Struktur – expansion”. Skogen, årg. 57, nr 24, 606–608.

Wohlin, Lars (1970), ”Strukturomvandling inom skogsindustrin”, Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 51, nr 4, 104–109.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se