Publicerade artiklar på svenska 2011

 
Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.


Artiklar på svenska 2011 (alfabetisk referenslista)


FORES Studie 2011:4

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?

Per Skedinger och Magnus Carlsson

Sysselsättningsgapet mellan utrikes och inrikes födda i Sverige är bland de största inom den utvecklade världen. I synnerhet är skillnaden stor om man ser på invandrare från utanför EU-27. Enligt tidigare forskning finns…


Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5

Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion

Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås

Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 ligger ansvaret för att investera i ny elproduktion till stor del på bolag med vinstintresse. Många är dock skeptiska till om vinstdrivande bolag är de mest lämpade för att främja en…


Ekonomisk Debatt

Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering

Roger Svensson

Ekonomisk teori rekommenderar att statliga stöd till innovativa företag och entreprenörer bör ges i tidiga faser till små och riskfyllda projekt. Enligt empirisk forskning bör man kräva matchande privat finansiering för att…


Morgondagens industri. Att sätta spelregler och flytta gränser. SIR:s årsbok 2011

Det produktiva entreprenörskapets förutsättningar

Magnus Henrekson

I de nationalekonomiska modeller som brukar användas för att förklara ekonomisk tillväxt förekommer inga entreprenörer. I den enklaste modellen beror tillväxt på investeringar och ökade insatser av arbetskraft. Den del av…


Ekonomisk Debatt

Mindre arbete, högre inkomster – arvingens lott

Mikael Elinder, Oscar Erixson och Henry Ohlsson

Vi studerar när och hur mycket arvingars arbetsutbud och sparande reagerar på arv. Detta gör vi genom att följa bröstarvingar som ärvde 2004 under perioden 2000–08. Vårt första huvudresultat är att ju mer arvingen…


Ekonomisk Debatt

Hur kan ojämlikhetens hälsoeffekter identifieras?

Therese Nilsson och Daniel Waldenström

Sambandet mellan hälsa och inkomstojämlikhet har studerats under lång tid. De flesta undersökningar har emellertid saknat tillräckligt detaljerad information om individers hälsa och inkomst för att kunna skilja mellan…


Ekonomisk Debatt

Vart tog det gömda utlandskapitalet vägen?

Daniel Waldenström


Ekonomisk Debatt

Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning

Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson

I denna artikel undersöker vi hur den dominerande svenska kontrollmodellen för börsnoterade företag påverkas av globaliseringen av de finansiella marknaderna. Effekterna är flerdimensionella och vi ser ingen konvergens mot en…


Välfärd att hyra: 13 röster om äldreboomen och hyresrättens möjligheter

Servicesamhällets framväxt måste underlättas

Magnus Henrekson

Många reformer har genomförts i Sverige sedan den tidiga 1990-talskrisen. För att få full utväxling på dessa måste alla centrala marknader reformeras. Bostadsmarknaden utgör en sådan oreformerad sektor av ekonomin som…


Vitsen med vinsten

Vinst i välfärden: nationalekonomiska erfarenheter och perspektiv

Henrik Jordahl


Ekonomisk Debatt

Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?

Magnus Henrekson och Nina Öhrn

I denna artikel redovisas resultatet av en studie av lokaliseringen av huvudkontoren i Sveriges 500 omsättningsmässigt största företag. En totalundersökning bland dessa företag hösten 2010 fastställer andelen huvudkontor…


Ekonomisk Debatt

Var står svenska samhällsvetare politiskt?

Niclas Berggren, Henrik Jordahl och Charlotta Stern

I denna artikel redovisas resultat från en enkät om svenska samhällsvetares politiska uppfattningar. Tydliga skillnader återfinns mellan olika ämnen. Medan sympatier för Alliansen dominerar bland företagsekonomer, nationalekonomer…


Ekonomisk Debatt

Städer och entreprenörskap

Mikael Stenkula och Yves Zenou

I denna artikel diskuterar vi varför entreprenörskap gynnas av stora städer. Vi förklarar först varför stora städer underlättar de entreprenöriella experimentella processer som ofta driver kunskapsöverspillningen i…


När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?

Roger Svensson

Innovation som begrepp har fått en central plats i tillväxtpolitiken. För att klara framtidens välstånd krävs en ständig utveckling av nya produkter och tjänster som höjer produktivitet och konkurrenskraft. Generella…


Marknad och Politik, 9:e upplagan

Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten

Klas Eklund och Magnus Henrekson


Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2010:6

Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor

Jonas Vlachos

I Konkurrensverkets uppdrag ligger bland annat att främja forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet. Konkurrensverket har gett docent Jonas Vlachos vid Stockholms universitet i uppdrag att undersöka förhållandet mellan…


Rapport till Tillväxtanalys, Dnr 2010/013

Vilken betydelse har immateriella investeringar för den svenska ekonomin?

Harald Edquist

Sedan krisen i början av 1990-talet har den svenska produktivitetstillväxten varit bland de högsta jämfört med Japan, USA och de västeuropeiska EU-länderna. Avregleringar i mitten av 1980-talet och investeringar i IKT har varit…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se