Publicerade artiklar på svenska 2016

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Artiklar på svenska 2016 (alfabetisk referenslista)


Swedish Economic Forum Report 2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Migration, sysselsättning och löner – hur ska vi ta itu med arbetsmarknandens tudelning?

Lars Calmfors

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av stora skillnader i arbetsmarknadssituationen mellan olika grupper. Arbetsmarknadsläget är betydligt sämre för lågutbildade i allmänhet, och lågutbildade invandrare i synnerhet,…


Tillväxtanalys PM 2016:16

Främja kvinnors företagande – utvärdering av insatser inom Entreprenörskap vid universitet och högskola

Karolin Sjöö, Niklas Elert och Karl Wennberg

Det statliga programmet entreprenörskap vid universitet och högskola syftade till att synliggöra entreprenörskap som en möjlig karriärväg för studenter på utbildningar för arbeten inom kvinnodominerade sektorer.…


Underlagsrapport till Entreprenörskap i det tjugoförsta århundratet (SOU 2016:72)

Det svenska innovations- och företagsstödet

Roger Svensson

Ny kunskap och teknologi, som skapas genom forskning och utveckling (FoU), anses vara den främsta tillväxtskapande produktionsfaktorn i ekonomin. Flera litteraturgenomgångar från de senaste åren har visat att FoU spelar en mycket viktig…


Vinstbegränsningar i välfärden

Henrik Jordahl och David Sundén

I rapporten granskar vi Välfärdsutredningens motiv och analyserar de samhällsekonomiska konsekvenserna av att införa en vinstbegränsning i den skattefinansierade välfärden. Vi finner att de av regeringen angivna motiven vilar…


Ekonomisk Debatt

Jan Wallander in memoriam

Magnus Henrekson och Hans Tson Söderström


Ekonomisk Debatt

Korruptionens utveckling under finanskrisen

Sebastian Jävervall

Korruption är högre i låginkomstländer. Vad detta beror på vet vi dock relativt lite om. En hypotes är att korruption förhindrar ekonomisk utveckling på grund av att det avskräcker investeringar. Förhållandet…


Ekonomisk Debatt

Hur avveckla hyreskontrollen?

Assar Lindbeck

Vad som fordras för en någorlunda väl fungerande marknad för hyreslägenheter är ett omfattande reformpaket som bl a innefattar en gradvis avveckling av hyreskontrollen, ett ökat stöd till låginkomsttagare (eventuellt i…


Kvartal

Skolkrisens grundvalar – drömmen om elevcentrerad undervisning blev en mardröm

Gabriel Heller Sahlgren

Skolan är i kris – men oron över haveriet klingar falskt. I decennier har svensk pedagogik syftat till allt annat än att höja elevernas kunskaper. Vi har därmed fått den skola vi förtjänar, skriver Gabriel Heller…


En effektivare skola ger mer kunskap

Henrik Jordahl

Den svenska skolan behöver ett effektivt kvalitetsarbete. Pisa-resultaten talar sitt tydliga språk, och det är högst angeläget att vidta åtgärder som kan förbättra skolresultaten. Rapporten fokuserar på skolors…


Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?

Magnus Henrekson och Sebastian Jävervall

Denna rapport presenterar en uppdaterad kartläggning av alla relevanta mätningar av kunskapsutvecklingen hos eleverna i den svenska skolan.

Huvudfokus ligger på att redovisa svenska elevers kunskapsnivå…


Hela staden – bryt segregationen

Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?

Andreas Bergh


Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik

Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd

Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson


Ekonomisk Debatt

Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?

Mikael Elinder och Lovisa Persson

Den 1 januari 2008 sänktes fastighetsskatten och ett takbelopp på 6 000 kr infördes. Oron var stor att skattesänkningen skulle späda på de redan stigande fastighetspriserna. I denna artikel redogör vi för hur…


Rapport april 2016

Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario

Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov

Svensk ekonomi kan vara på väg mot en kris värre än krisen under 1990-talet som kan slå hårt mot den svenska modellen, öka utanförskapet och skapa en ny grupp av fattiga i Sverige. Det framgår av Intelligence Watch…


Ekonomisk knapphet, skuldsättning och hälsa

Margareta Dackehag, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham och Therese Nilsson

Tillgången på kredit kan öka människors hälsa och välfärd, men mot bakgrund av att skulder så småningom måste betalas tillbaka är det samtidigt tänkbart att överskuldsättning kan ge upphov…


Arbetsmarknadsekonomisk rapport

Dags för större lönespridning?

Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger


Ekonomisk Debatt

Löneökningarna och avtalsrörelsen

Lars Calmfors

En mer återhållsam lönebildning innebär att lägre arbetslöshet på sikt blir förenlig med det internationella kapitalavkastningskravet. Högre reallöneökningar under de senaste åren än vad parterna…


Kvartal

Vad händer om kärnkraften läggs ned?

Thomas Tangerås och Erik Lundin

Svensk kärnkraft kan komma att avvecklas i förtid. Men sannolikt blir Sverige även i fortsättningen beroende av kärnkraftsel – nu producerad i Finland. Därmed ökar sårbarheten i energisystemet. Om importen…


Forskningsrapport 2016:1

Strategisk mix av dagligvarubutiksformat – metoder för att effektivt analysera marknaden

Matilda Orth och Florin Maican

I rapporten presenteras ett stort antal branschrelevanta resultat som ökar vår förståelse för hur butiker, företag och koncerner kan förbättra sin lönsamhet och framtida tillväxt. Vår förhoppning är…


Svenska utlandsröster

Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten

Andreas Bergh, Henrik Jordahl och Richard Öhrvall

Frågan om välfärdsmissnöje driver utvandring från Sverige är en av frågorna i Andreas Berghs, Henrik Jordahls och Richard Öhrvalls kapitel Tål den svenska modellen att jämföras? Utlandssvenskars attityder…


Ekonomisk Debatt

Ersättningen för entreprenörskap

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

Överskottet i ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag är avsevärt högre än den vinst som motsvaras av den riskjusterade räntan. Den del av överskottet som överstiger vad som motsvaras av den riskjusterade…


Statsvetenskaplig tidskrift

Att bolagisera kommunal verksamhet – implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?

Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall

Trots att allvarlig kritik riktats mot hur kommuner bedriver sitt ägande av aktiebolag, har bolagen successivt blivit fler och förefaller i stigande grad konkurrera med privata företag. Syftet med föreliggande artikel är att föra en…


EU och de nya säkerhetshoten. Europaperspektiv 2016

Hoten mot innovationsledd tillväxt i EU

Roger Svensson

I det sjätte kapitlet analyserar Roger Svensson hoten mot innovationsledd tillväxt i EU. Många studier har visat att ny kunskap och teknologi är de viktigaste tillväxtskapande produktionsfaktorerna. Men på en fri marknad leder…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se