Publicerade artiklar på svenska 2019

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Vad betyder platsen? Lärdomar från detaljhandelns- och besöksnäringens geografi, om egenanställda och entreprenöriella institutioner

Özge Öner

I denna policysammanfattning summeras resultaten av ett antal studier som jag genomfört, de flesta tillsammans med medförfattare. Min forskning behandlar vilka geografiska aspekter som är avgörande för mindre företag. Forskningen har ett…


Ekonomisk Debatt

Vem publicerar i topp fem och vad betyder det för europeisk nationalekonomi?

Simon Ek och Magnus Henrekson

Vi studerar i vilken utsträckning nationalekonomer som publicerar i de fem högst rankade tidskrifterna (topp fem) gör detta återkommande och var de är verksamma. Andelen författare från USA och som redan publicerat i topp fem…


Ekonomisk Debatt

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic

Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm, Frédéric Delmar, Annika Rickne, Mikael Stenkula, Karin Thorburn och Karl Wennberg

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och…


Briefing Paper #22

Flexicurity på svenska

Andreas Bergh

Januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna lovar att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell. I den här rapporten går Andreas Bergh igenom forskning om vilken typ av reformer som…


Briefing Paper #23

Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen?

Gabriel Heller Sahlgren

Den här rapporten ämnar nyansera debatten om teknik i skolan genom att analysera vad den mest rigorösa forskningen idag kan fastställa om vad som fungerar och vad som inte fungerar för att höja elevers kunskaper.


Entreprenörskap för en levande landsbygd

Utformning och utvärdering av entreprenörskapsutbildningar

Niklas Elert och Rasmus Rahm

Kapitlet handlar om entreprenörskapsutbildningar i OECD-länder och deras roll i att främja entreprenörskap, både vad gäller kortsiktiga utfall som attityder och intentioner och långsiktiga utfall som nyföretagande och…


Entreprenörskap för en levande landsbygd

Entreprenörskapets envisa geografi

Martin Andersson och Johan P. Larsson

Forskning visar att entreprenörskap till viss del kan förklaras av sociala faktorer, såsom andra människors uppfattningar och attityder och annan indirekt påverkan via sociala nätverk.


Skolans konflikter: vad varje lärare bör veta

Konflikten om kunskap

Johan Wennström

Detta kapitel argumenterar för att enskilda lärare behöver hitta ett sätt att förhålla sig till i det korsdrag som flera olika aktörers viljor och intressen skapar i skolan, och som i värsta fall kan leda till att lärare…


Ekonomisk Debatt

Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut

Mikael Stenkula

Denna artikel beskriver översiktligt hur dagens moderna inkomstskattesystem växt fram i Sverige. 1900-talet kantas av en intressant historia vad gäller inkomstskattens tillkomst och utveckling långt innan ”århundradets…


Ekonomisk Debatt

Hur kan det svenska skattesystemet bli mer konkurrenskraftigt?

Åsa Hansson

Det svenska skattesystemet står inför en rad utmaningar, både inhemska och internationella, och behöver reformeras för att möta dessa. Mycket har hänt sedan århundradets skattereform i början av 1990-talet när det…


Ekonomisk Debatt

Vad styr svenskarnas attityder till skatter?

Spencer Bastani och Daniel Waldenström

Vi använder en nyligen genomförd attitydundersökning för att undersöka sambandet mellan individers stöd för olika skatter och olika bakgrundsvariabler. Resultaten visar på en del intressanta mönster avseende inkomst och…


En välfungerande skolmarknad

Dany Kessel och Elisabet Olme

Debatten om det fria skolvalet är ständigt aktuell. Oavsett hur de politiska diskussionerna förs kan ett skolvalssystem som inte uppdateras och förbättras på sikt undergräva legitimiteten för valfrihetsystemen inom…


En kunskapsskola för tillväxt

Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl

Rapporten går igenom modern forskning om vilken effekt humankapital, mätt med kunskapsresultat i internationella mätningar, har på tillväxt. Det visar sig att resultaten i internationella kunskapsmätningar har mycket stor betydelse…


Hur bör statens FoU-budget allokeras?

Roger Svensson

Tack vare ökad frihet och marknadsliberala reformer har kunskap, teknologi och innovationer varit avgörande faktorer för tillväxt och välstånd ända sedan andra halvan av 1800-talet.


Ekonomisk Debatt

En instabil STRUT utan bas

Roger Svensson

Styr- och resursutredningen (STRUT) har lagt fram förslag för att främja kvalitet och styrning av forskning och utbildning vid statliga lärosäten. Man föreslår bl a utökade direkta forskningsanslag på…


Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet

Gabriel Heller Sahlgren

Den här rapporten diskuterar vikten av kvalitetsmått som baseras på förädlingsvärden – skolors och lärares bidrag till elevernas inlärning och andra relevanta utfall – samt hur sådana mått skulle kunna…


Kvartal

Brev till en lärarstudent

Johan Wennström

Som enskild lärare behöver du hitta ett sätt att förhålla dig till det korsdrag som flera olika aktörers viljor och intressen skapar i skolan, och som driver lärare mot att överge kunskapsförmedling som mål.…


Ekonomisk Debatt

Förväntningseffekter av en lag – fallet kvotering av kvinnor i börsbolagsstyrelser

Joakim Jansson och Björn Tyrefors

Det är troligt att företag agerar innan en lagstiftning träder i kraft. Om hänsyn inte tas till förväntningseffekterna kan en felaktig effekt av lagen skattas. Vi visar att förväntningseffekterna av en kvoteringslag…


Ekonomisk Debatt

Företagande bland utrikes födda – ett bidrag till integrationen?

Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

Utrikes födda företagare spelar en viktig roll för integration av andra utrikes födda på arbetsmarknaden. Vi visar att företag som ägs av utrikes födda personer i hög grad anställer andra utrikes födda personer.…


EU och nationalstatens återkomst. Europaperspektiv 2019

Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst – bör EU ha en gemensam flyktingpolitik?

Magnus Henrekson, Tino Sanandaji och Özge Öner

En av de mest omdebatterade och fundamentala frågorna inom Europeiska unionen (EU) är vilken grad av federalism som är lämplig och vad som bör beslutas på EU-nivån respektive på nationell nivå i de 28…

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se