Publicerade artiklar på svenska 2019

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Artiklar på svenska 2019 (alfabetisk referenslista)


Underlagsrapport till Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:65

En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska näringslivet

Fredrik Heyman och Lars Persson

Den IKT-baserade strukturomvandlingen har möjlighet att öka produktiviteten hos företagen och skapa nya jobb och kan därmed bidra till en högre levnadsstandard. Samtidigt gör den vissa yrken överflödiga och kan därmed leda…


Kapitalinkomster och inkomstfördelningen. Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:62

Kapitalinkomster och inkomstspridningens utveckling

Daniel Waldenström

Syftet med denna rapport är att tränga djupare bakom kapitalinkomsternas ökade betydelse i den svenska officiella statistiken över inkomstfördelningen.


IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning

IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi 2009–2019

Magnus Henrekson och Lars Persson

Modern nationalekonomisk forskning har inte i någon större utsträckning studerat entreprenörskapets roll för näringslivets utveckling. IFN har varit en av få – under vissa perioder den enda – nationalekonomiska…


Samlad Glädje

Förfalskningar av medeltida brakteater

Roger Svensson

Myntförfalskningar har troligen funnits nästan lika länge som de första mynten. Förfalskningar har varit ett gissel såväl för forntida/medeltida handelsmän och myntutgivare som för myntsamlare under de senaste…


IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning

IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi 2007–2019

Thomas Tangerås

Avregleringen av den nordiska elmarknaden inleddes 1991 då Norge införde ett marknadssystem för elhandel. Sverige, Finland och Danmark anslöt kort därefter och sedan 2000 utgör Norden en gemensam elmarknad. Avregleringen skedde inte…


IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning

IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi 2009–2019

Henrik Jordahl

Näringslivsrelevans är en ledstjärna för IFN. Forskningen bör behandla de möjligheter och problem som landets företag står inför. Därmed hamnar tjänstesektorn i fokus. Liksom i andra postindustriella länder…


IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning

Tillit, tolerans och lycka – Ny nationalekonomisk forskning vid IFN

Niclas Berggren

När Institutet för Näringslivsforskning var 74 år gammalt, 2013, startades forskningsprogrammet Institutionernas ekonomi. Nu har det gått sex år, och det passar bra att i samband med institutets 80-årsjubileum skildra…


Ekonomisk Debatt

Sammansättningen av utländska nettotillgångar påverkar valutakursens känslighet

Malin Gardberg

Många valutor, i synnerhet från länder med negativa utländska nettotillgångar, tenderar att försvagas kraftigt vid osäkerhet på den internationella finansmarknaden. Det finns dock väldigt lite forskning om hur olika…


Ekonomisk Debatt

Stora skillnader i hur samhällsekonomi beskrivs i läroböcker för gymnasiet

Andreas Bergh

En genomläsning av avsnitten om samhällsekonomi i sex böcker i samhällskunskap för gymnasiet avslöjar stora skillnader mellan olika läroböcker. Böckerna brister bl a i hur samhällsekonomi förklaras, i…


IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning

IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen 2009–2019

Joacim Tåg

Svensk ekonomi är sedan länge i hög grad internationellt integrerad. Utvecklingen har accentuerats som ett resultat av den globaliseringsprocess som tog fart i Sverige efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Svenska företag har…


IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning

80 år med IFN – Dåtid, nutid, framtid

Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) såg dagens ljus den 1 februari 1939. Enligt stiftelsens stadgar är uppgiften att ”bedriva forskning rörande de ekonomiska och sociala förhållanden som är av betydelse för…


Swedish Economic Forum Report 2019: Entreprenörskapsutbildning – går det att lära ut entreprenörskap?

Betalar sig entreprenörskapsutbildningar?

Niklas Elert och Rasmus Rahm

Sedan den första kursen inom entreprenörskap gavs för omkring 70 år sedan i USA har entreprenörskapsutbildningar vuxit kraftigt i antal och omfång. Orsaken till tillväxten är att den här sortens utbildning kommit att…


SNS Analys nr 60

Lärdomar om den svenska arvsskatten

Sebastian Escobar

Den svenska arvsskatten avskaffades 2004. Det fanns en rad problem med skatten och den inbringade förhållandevis små intäkter. Det konstaterar forskaren Sebastian Escobar-Jansson som, i den här studien för SNS, undersöker vilka…


Uppdragsforskningsrapport 2019:3

Marknadskoncentration och korsägande av företag

Lars Persson och Pehr-Johan Norbäck

Ny forskning i USA indikerar att korsägandet av konkurrerande företag av institutionella investerare kan ha konkurrensbegränsande effekter även när det gäller minoritetsinnehav. Nya studier av konkurrenseffekter av institutionellt…


Ekonomisk Debatt

Effekter av privatiseringar på pris och arbetskostnad i den svenska eldistributionssektorn

Erik Lundin

Denna artikel undersöker hur privatiseringar av svenska eldistributionsnät påverkat arbetskostnader och pris. Analysen fokuserar på utvecklingen under åren 2000–11 i kommunala elnät som blivit uppköpta av privata…


Ekonomisk Debatt

Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?

Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson

Svenska kommuner står inför stora ekonomiska och befolkningsmässiga utmaningar. Det är både begripligt och motiverat att de gör vad de kan för att bedriva lokal tillväxtpolitik och åstadkomma näringslivsutveckling.…


Vad betyder platsen? Lärdomar från detaljhandelns- och besöksnäringens geografi, om egenanställda och entreprenöriella institutioner

Özge Öner

I denna policysammanfattning summeras resultaten av ett antal studier som jag genomfört, de flesta tillsammans med medförfattare. Min forskning behandlar vilka geografiska aspekter som är avgörande för mindre företag. Forskningen har ett…


Ekonomisk Debatt

Vem publicerar i topp fem och vad betyder det för europeisk nationalekonomi?

Simon Ek och Magnus Henrekson

Vi studerar i vilken utsträckning nationalekonomer som publicerar i de fem högst rankade tidskrifterna (topp fem) gör detta återkommande och var de är verksamma. Andelen författare från USA och som redan publicerat i topp fem…


Ekonomisk Debatt

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic

Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm, Frédéric Delmar, Annika Rickne, Mikael Stenkula, Karin Thorburn och Karl Wennberg

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och…


Briefing Paper #22

Flexicurity på svenska

Andreas Bergh

Januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna lovar att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell. I den här rapporten går Andreas Bergh igenom forskning om vilken typ av reformer som…


Briefing Paper #23

Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen?

Gabriel Heller Sahlgren

Den här rapporten ämnar nyansera debatten om teknik i skolan genom att analysera vad den mest rigorösa forskningen idag kan fastställa om vad som fungerar och vad som inte fungerar för att höja elevers kunskaper.


Entreprenörskap för en levande landsbygd

Utformning och utvärdering av entreprenörskapsutbildningar

Niklas Elert och Rasmus Rahm

Kapitlet handlar om entreprenörskapsutbildningar i OECD-länder och deras roll i att främja entreprenörskap, både vad gäller kortsiktiga utfall som attityder och intentioner och långsiktiga utfall som nyföretagande och…


Entreprenörskap för en levande landsbygd

Entreprenörskapets envisa geografi

Martin Andersson och Johan P. Larsson

Forskning visar att entreprenörskap till viss del kan förklaras av sociala faktorer, såsom andra människors uppfattningar och attityder och annan indirekt påverkan via sociala nätverk.


Skolans konflikter: vad varje lärare bör veta

Konflikten om kunskap

Johan Wennström

Detta kapitel argumenterar för att enskilda lärare behöver hitta ett sätt att förhålla sig till i det korsdrag som flera olika aktörers viljor och intressen skapar i skolan, och som i värsta fall kan leda till att lärare…


Ekonomisk Debatt

Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut

Mikael Stenkula

Denna artikel beskriver översiktligt hur dagens moderna inkomstskattesystem växt fram i Sverige. 1900-talet kantas av en intressant historia vad gäller inkomstskattens tillkomst och utveckling långt innan ”århundradets…


Ekonomisk Debatt

Hur kan det svenska skattesystemet bli mer konkurrenskraftigt?

Åsa Hansson

Det svenska skattesystemet står inför en rad utmaningar, både inhemska och internationella, och behöver reformeras för att möta dessa. Mycket har hänt sedan århundradets skattereform i början av 1990-talet när det…


Ekonomisk Debatt

Vad styr svenskarnas attityder till skatter?

Spencer Bastani och Daniel Waldenström

Vi använder en nyligen genomförd attitydundersökning för att undersöka sambandet mellan individers stöd för olika skatter och olika bakgrundsvariabler. Resultaten visar på en del intressanta mönster avseende inkomst och…


En välfungerande skolmarknad

Dany Kessel och Elisabet Olme

Debatten om det fria skolvalet är ständigt aktuell. Oavsett hur de politiska diskussionerna förs kan ett skolvalssystem som inte uppdateras och förbättras på sikt undergräva legitimiteten för valfrihetsystemen inom…


En kunskapsskola för tillväxt

Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl

Rapporten går igenom modern forskning om vilken effekt humankapital, mätt med kunskapsresultat i internationella mätningar, har på tillväxt. Det visar sig att resultaten i internationella kunskapsmätningar har mycket stor betydelse…


Hur bör statens FoU-budget allokeras?

Roger Svensson

Tack vare ökad frihet och marknadsliberala reformer har kunskap, teknologi och innovationer varit avgörande faktorer för tillväxt och välstånd ända sedan andra halvan av 1800-talet.


Ekonomisk Debatt

En instabil STRUT utan bas

Roger Svensson

Styr- och resursutredningen (STRUT) har lagt fram förslag för att främja kvalitet och styrning av forskning och utbildning vid statliga lärosäten. Man föreslår bl a utökade direkta forskningsanslag på…


Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet

Gabriel Heller Sahlgren

Den här rapporten diskuterar vikten av kvalitetsmått som baseras på förädlingsvärden – skolors och lärares bidrag till elevernas inlärning och andra relevanta utfall – samt hur sådana mått skulle kunna…


Kvartal

Brev till en lärarstudent

Johan Wennström

Som enskild lärare behöver du hitta ett sätt att förhålla dig till det korsdrag som flera olika aktörers viljor och intressen skapar i skolan, och som driver lärare mot att överge kunskapsförmedling som mål.…


Ekonomisk Debatt

Förväntningseffekter av en lag – fallet kvotering av kvinnor i börsbolagsstyrelser

Joakim Jansson och Björn Tyrefors

Det är troligt att företag agerar innan en lagstiftning träder i kraft. Om hänsyn inte tas till förväntningseffekterna kan en felaktig effekt av lagen skattas. Vi visar att förväntningseffekterna av en kvoteringslag…


Ekonomisk Debatt

Företagande bland utrikes födda – ett bidrag till integrationen?

Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

Utrikes födda företagare spelar en viktig roll för integration av andra utrikes födda på arbetsmarknaden. Vi visar att företag som ägs av utrikes födda personer i hög grad anställer andra utrikes födda personer.…


EU och nationalstatens återkomst. Europaperspektiv 2019

Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst – bör EU ha en gemensam flyktingpolitik?

Magnus Henrekson, Tino Sanandaji och Özge Öner

En av de mest omdebatterade och fundamentala frågorna inom Europeiska unionen (EU) är vilken grad av federalism som är lämplig och vad som bör beslutas på EU-nivån respektive på nationell nivå i de 28…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se