Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 919

The Dynamics of Offshoring and Institutions

Samband mellan välfungerande institutioner och offshoring

Working Paper
Referens
Heyman, Fredrik och Patrik Gustavsson Tingvall (2012). ”The Dynamics of Offshoring and Institutions”. IFN Working Paper nr 919. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Fredrik Heyman, Patrik Gustavsson Tingvall

Utlokalisering av verksamhet utomlands, s.k. offshoring, har ökat i betydelse under de senaste decennierna. Samtidigt har institutioners roll för länders utveckling analyserats i en omfattande litteratur. I denna studie undersöks i vilken mån värdländers institutionella kvalitet påverkar svenska företags benägenhet till offshoring utanför det egna företaget. Vi finner att offshoring är positivt relaterat till hur väl institutioner fungerar i de länder där företag ingår kontrakt.

Under de senaste åren har en omfattande nationalekonomisk litteratur studerat institutioners roll. En stor del av denna forskning har analyserat sambandet mellan institutioner och ekonomisk tillväxt, men på senare år har det även kommit studier som analyserar hur institutioner påverkar handel och utländska direktinvesteringar. Resultat från flera studier har visat att institutioners inverkan på internationell handel t.o.m. kan vara större än den som tullar har.

Offshoring har ökat i betydelse
En fråga som inte har analyserats är i vilken mån företagens benägenhet att utlokalisera verksamhet utomlands påverkas av värdländernas institutionella ramverk. Detta kan anses vara förvånande med tanke på den allt större betydelse som offshoring har fått under de senaste decennierna. Syftet med denna studie är att studera just sambandet mellan institutioner och offshoring. Uppsatsen kombinerar detaljerade mikrodata som inkluderar handelsdata på företagsnivå med omfattande information om länders institutionella kvalitet. Varför ska vi då förvänta oss ett samband mellan institutioner och offshoring? Ett skäl har att göra med kontraktkostnader och vikten av personlig interaktion när avtal om utlokalisering av verksamhet ska beslutas.

FOU-intensiva företag särskilt känsliga
Studien visar på ett positivt samband mellan institutionell kvalitet och graden av offshoring på företagsnivå. Detta resultat förefaller robust för en rad olika specifikationer och även med hänsyn taget till ett mycket stort antal mått på länders institutioner. Vi presenterar även resultat som visar på viktiga skillnader mellan olika typer av företag. FoU-intensiva företag är särskilt känsliga för institutionell kvalitet. I motsats till detta kan inget sådant samband observeras för företag i branscher med låga FoU-utgifter. Liknande resultat finner vi när vi tar hänsyn till FoU-intensiteten i de varor som utlokaliseras.

Sammantaget innebär våra resultat att värdländers institutionella kvalitet har betydelse för hur företag väljer att utlokalisera verksamhet. Resultaten visar även på ett outforskat område som har betydelse för en analys av vilka bestämningsfaktorer som ligger till grund för företagens offshoring-beslut. 


IFN WP nr 919, ”The Dynamics of Offshoring and Institutions”, är författat av Fredrik Heyman vid Institutet för Näringslivsforskning och Patrik Tingvall vid Ratio.