Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 935

Employment Protection and Multinational Enterprises: Theory and Evidence from Micro Data

Anställningsskydd påverkar olika multinationella företags försäljning på olika sätt

Working Paper
Referens
Norbäck, Pehr-Johan, Jing-Lin Duanmu och Per Skedinger (2012). ”Employment Protection and Multinational Enterprises: Theory and Evidence from Micro Data ”. IFN Working Paper nr 935. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pehr-Johan Norbäck, Jing-Lin Duanmu, Per Skedinger

I denna uppsats visar vi att ett starkare anställningsskydd i värdlandet har olika effekter på multinationella företag, beroende på typ av aktivitet. Vår teori förutspår att den kostnadshöjande effekt som anställningsskyddet har för alla företag innebär att kostnadseffektiva multinationella företag kan få en konkurrensfördel gentemot mindre effektiva inhemska företag. Fördelen finns vid försäljning lokalt men inte vid export, eftersom konkurrenter med produktion på utländska marknader inte påverkas av kostnadshöjningen. De empiriska resultaten visar att starkare anställningsskydd ger lägre sysselsättning, minskad försäljning av varor samt mindre investeringar i de multinationella företagen. I enlighet med teorin är det huvudsakligen försäljning för export som påverkas negativt av starkare anställningsskydd, medan effekten på lokal försäljning är liten.

Många regeringar gör stora ansträngningar för att attrahera utländska direktinvesteringar. Samtidigt är de multinationella företagen angelägna om att få goda förutsättningar för sin verksamhet i värdländerna. Faktorer som marknadsstorlek, geografisk belägenhet, arbetskraftens utbildningsnivå och regleringar på arbets- och produktmarknader har betydelse för företagens val av lokalisering.

I denna uppsats fokuserar vi på vilken betydelse en specifik arbetsmarknadsreglering – anställningsskydd – har för de multinationella företagens verksamhet. Samtidigt kontrollerar vi för andra faktorer som kan påverka i sammanhanget. Till skillnad från andra studier på området har vi möjlighet att utnyttja data som skiljer på olika typer av försäljningsaktiviteter och vi kan även undersöka en mycket lång tidsperiod.

Konkurrensen på produktmarknaden avgörande
Vår teori innebär att anställningsskyddet påverkar det multinationella företagets försäljningsaktiviteter på olika sätt, beroende på den produktmarknadskonkurrens som företaget möter. I likhet med konventionella teorier förutsägs att ett starkare anställningsskydd i värdlandet har en tvetydig effekt på sysselsättning och total försäljning. Nytt i vår analys är att den visar att lokal försäljning påverkas i mindre grad än försäljning för export. Den bakomliggande mekanismen är konkurrensen på produktmarknaden: om alla företag i värdlandet drabbas av högre kostnader så kan multinationella företag få en konkurrensfördel vid produktion för lokal försäljning eftersom dessa är mer kostnadseffektiva än inhemska företag. Denna fördel finns dock inte i samma utsträckning vid produktion för export då inhemska företag på exportmarknaderna kommer att producera med oförändrade arbetskraftskostnader.

Exporten minskar, men inte lokal försäljning
Våra empiriska resultat bygger på data över svenska multinationella företags verksamhet i 20 OECD-länder under perioden 1965–1998. Skattningarna visar att ett starkare anställningsskydd i värdlandet minskar sysselsättningen i dotterbolagen. I enlighet med teorin kan vi även visa att produktionen för export minskar, medan ingen effekt finns för lokal försäljning. Vidare finner vi att effekterna av starkare anställningsskydd är olika i olika typer av företag. Sysselsättningseffekterna är mer negativa i stora företag än i små och i företag med hög volatilitet i produktionen.

Sammantagna kan våra resultat vara av värde för länder som önskar dra större fördel av utländska direktinvesteringar och som i detta syfte är beredda att reformera sina arbetsmarknadsinstitutioner.


IFN Working Paper nr 935, ”Employment Protection and Multinational Enterprises: The Impact on Affiliate Sales, Employment and Investment”, är författat av Pehr-Johan Norbäck, IFN, Jing-Lin Duanmu, University of Surrey, och Per Skedinger, IFN. 

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se