Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 947

Trust Drives Internet Use

Tillit ökar användningen av internet

Working Paper
Referens
Ljunge, Martin (2012). ”Trust Drives Internet Use”. IFN Working Paper nr 947. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Martin Ljunge

Det finns en stark koppling mellan tillit och goda utfall. Länder med hög tillit har bättre fungerande institutioner och högre inkomst. En orsak bakom tillitens goda effekter kan vara att den främjar interaktion mellan individer. Det finns dock inte mycket bevis för att tillit gör människor mer sociala. Denna studie finner att individer med högre tillit spenderar mer tid på internet, ett interaktivt medium, och mindre tid i TV-soffan, ett passivt medium.

Det finns en stark positiv korrelation mellan en individs tillit och internetanvändning i datan. Korrelationen är dock svår att tolka då orsakssambanden kan gå i båda riktningarna, d.v.s. att tillit kan öka internetanvändningen men också att tid på internet kan påverka en individs tillit. För att komma förbi det problemet och få en tydlig kausal riktning från tillit till internetanvändning studerar jag andra generationens invandrare. En av mina tidigare studier har visat att tillit bland andra generationens invandrare påverkas av tilliten i moderns födelseland. I denna studie används därför tilliten i moderns hemland som ett mått på individens tillit, vilken jag jämför med internetanvändningen. Fördelen med den här metoden är att internetanvändningen hos en person som bor i ett land inte kan påverka den genomsnittliga tilliten i moderns födelseland (ett annat land). Det finns alltså en tydlig kausal koppling från tillit till internetanvändning.

Som ett exempel jämförs om andra generationens invandrare i Tyskland som härstammar från Danmark, ett land med hög tillit, använder internet mer än de i Tyskland som härstammar från Grekland, ett land med lägre tillit. Studien inkluderar individer i 29 europeiska länder med ursprung i 87 länder. Att jag studerar individer inom deras födelseland innebär att jag tar hänsyn till alla gemensamma faktorer som påverkar internetanvändningen i det landet, t.ex. den genomsnittliga tilliten bland befolkningen.

Tillit ökar internetanvändningen
Studien finner att de som har en moder från ett land med hög tillit använder internet mer än de med en moder från ett land med låg tillit. Den positiva effekten av tillit i moderns födelseland förklaras inte med att länderna är mer utvecklade ekonomiskt eller att deras föräldrar har högre utbildning. Jag finner att effekten av tillit på internetanvändning är starkast bland invånare i västra Europa.

Effekten av tillit är dock inte enbart ökad nyfikenhet eller mediekonsumtion. Studien finner även att de som har högre tillit spenderar mindre tid i TV-soffan. Tillit förändrar innehållet i mediekonsumtionen med en förskjutning från det passiva TV-tittandet till det mer interaktiva internet.

En kanal för att förstå tillitens goda effekter
Jag finner belägg för hypotesen att tillit främjar interaktioner genom att öka internetanvändningen och minska TV-tittandet. Resultaten stöder en kanal genom vilken tillit kan leda till bättre fungerande institutioner som mindre korruption och högre inkomst.