Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 948

The Evolving Domain of Entrepreneurship Research

Utvecklingen av entreprenörsforskning

Working Paper
Referens
Carlsson, Bo m.fl. (2013). ”The Evolving Domain of Entrepreneurship Research ”. IFN Working Paper nr 948. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Bo Carlsson, Pontus Braunerhjelm, Maureen McKelvey, Christer Olofsson, Lars Persson, Håkan Ylinenpää

Entreprenörsforskningen har vuxit under senare år och utvecklas snabbt. I den här uppsatsen studerar vi entreprenörsforskningens historia, hur forskningsområdet har utvecklats och dess nuvarande status som ett akademiskt fält. Behovet att konkretisera dessa frågor utgår delvis från ett allmänt intresse att definiera den nuvarande forskningsdomänen, och delvis från de mer specifika frågeställningar som priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research ställs inför.

Entreprenörsforskningen har utvecklats från många undergrupper inom olika forskningsdiscipliner, huvudsakligen nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi, psykologi, ekonomisk historia, strategi, marknadsföring, finansiell ekonomi och geografi – som alla representerar en stor variation av forskningstraditioner, perspektiv och metoder. Vi presenterar ett analytiskt ramverk som stöd för våra tankegångar om forskningsområdet entreprenörskap. Härigenom kan vi specificera forskningsområdets olika beståndsdelar, analysnivåer och processer.

Vi ger en översikt över var forskningsfältet i dag befinner sig och hur det är positionerat i jämförelse med existerande discipliner och de nya forskningsfält som växer fram.

I studien poängterar vi de områden som vi anser behöver utvecklas i framtida forskning. Ett sådant område är behovet av noggrann dynamisk entreprenörskapsteori som relaterar entreprenörsaktiviteter till ekonomisk tillväxt och samhällsekonomisk välfärd. Dessutom behövs tillämpad empirisk forskning baserad på omsorgsfull design såväl som på teoretiska modeller för att generera trovärdiga och robusta empiriska resultat.