Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1065

Wind Power Volatility and the Impact on Failure Rates in the Nordic Electricity Market

Vindkraftens volatilitet och dess effekt på sannolikheten för tekniska fel

Working Paper
Referens
Fogelberg, Sara och Ewa Lazarczyk (2015). ”Wind Power Volatility and the Impact on Failure Rates in the Nordic Electricity Market”. IFN Working Paper nr 1065. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Sara Fogelberg, Ewa Lazarczyk

Vindkraft har vuxit i popularitet de senaste 30 åren givet dess skonsamma effekt på miljön och givet låga kostnader relativt andra förnybara energikällor. Energiproducenter har dock oroat sig för hur en ökad användning av vindkraft ska påverka hur väl andra kraftkällor fungerar. Detta beror på att vindkraft är naturligt volatil, vilket i sin tur innebär att andra kraftkällor måste stänga ned och starta upp för att den totala elproduktionen ska balanseras. I denna uppsats visar vi att den kortsiktiga effekten på risken för tekniska fel är marginell.

Att starta upp och stänga ned produktionen i kraftkällor sliter på dessa, vilket leder till en ökad risk för tekniska fel. Detta gäller speciellt kraftverk baserade på energikällor som olja, kol och gas. Ett ökat antal tekniska fel leder i sin tur till högre kostnader för konsumenterna. Tidigare studier har genom simuleringar visat att dessa kostnader kan vara omfattande.

Data för nordiska elmarknaden
I denna uppsats undersöker vi effekten av vindkraftsvolatilitet på risken för tekniska fel för andra elkällor och för kraftnätet i Nord Pool. Vi utgår från danska vindkraftdata och ett datamaterial som innehåller alla rapporterade tekniska fel som registrerats på den nordiska marknaden. Effekterna av vindkraftsvolatilitet på tekniska fel undersöks både lokalt för Danmark och för resten av Nord Pool. Våra resultat visar att effekter på andra kraftkällor och för transmissionsnätet är marginella.

I analysen kan vi dela upp potentiella effekter beroende på typ av kraftkälla, vilket innebär att vi för Danmark undersöker effekter för gas, olja och kolkraftverk samt för transmissionsnät. För Nord Pool undersöker vi samma typer av kraftkällor men även vattenkraft och kärnkraftverk, källor som inte existerar i Danmark. För Nord Pool kan små effekter på tekniska fel uppmätas för gas, olja och vattenkraft.

Kort- och långsiktiga effekter studeras
Vi analyserar både kortsiktiga konsekvenser av vindkraftsvolatilitet och mer långsiktiga. Analysen som rapporterar kortsiktiga konsekvenser kan tolkas som att den identifierar ett orsakssamband, medan den analys som undersöker ett eventuellt långsiktigt samband mellan vindkraftsutnyttjande och tekniska fel endast påvisar en korrelation.

Vilken betydelse har marknadsintegration?
Till sist undersöker vi om en god marknadsintegration påverkar hur vindkraftsvolatilitet påverkar risken för tekniska fel. Hypotesen är att god transmission mellan olika länder ökar möjligheten att balansera elproduktionen utan att man behöver starta upp och ned egna energikällor. Samtidigt möjliggör en ökad integration möjligheten att ”exportera” negativa externaliteter i form av tekniska fel till närliggande länder. Våra resultat visar dock att antalet tekniska fel inte ökar när det både är hög vindproduktionsvolatilitet och det finns transmissionsbegränsningar mellan Danmark och andra länder i Nord Pool. 


IFN Working Paper 1065, "Wind Power Volatility and the Impact on Failure Rates in the Nordic Electricity Market", är författat av Sara Fogelberg, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Stockholms universitet, och Ewa Lazarczyk, Institutet för Näringslivsforskning (IFN).