Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1077

Pushed by Poverty or by Institutions? Determinants of Global Migration Flows

Människor flyttar från korrupta länder

Working Paper
Referens
Bergh, Andreas, Irina Mirkina och Therese Nilsson (2015). ”Pushed by Poverty or by Institutions? Determinants of Global Migration Flows”. IFN Working Paper nr 1077. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Andreas Bergh, Irina Mirkina, Therese Nilsson

Migration mellan länder är ett allt viktigare fenomen. Tidigare studier har utgått från att människor söker sig till rikare länder.  I denna uppsats visar vi att utflyttningen är mindre från länder med större fattigdom, vilket sannolikt förklaras av att färre i dessa länder har råd att flytta. Dessutom är hög korruption förknippad med hög utflyttning. Vidare finns tecken på att länder med bättre fungerande samhällsinstitutioner lockar fler migranter.

Merparten av jordens befolkning bor i länder med dåligt fungerande samhällsinstitutioner. Flera studier har gjort en poäng av att världens samlade ekonomiska välstånd skulle öka om människor i större utsträckning tillåts flytta till länder med bättre institutioner. Empirisk forskning kring globala migrationsflöden har dock länge begränsats av att det saknas tillförlitliga data för många länder.

Vi använder oss av en ny databas för att identifiera mönster i globala migrationsflöden mellan 192 länder under perioden 1990‒2010. Vi undersöker statistiskt hur nettomigrationen mellan länder beror på faktorer i sändarlandet, mottagarlandet och ett antal egenskaper för varje par, såsom ländernas geografiska avstånd från varandra.

Kolonisationen syns i dagens flyttmönster
Ett antal intuitivt rimliga resultat bekräftas i vår analys: Migrationsflödena är större mellan länder som ligger närmare varandra (och är särskilt stora om de delar en landsgräns), mellan länder som har samma språk, och mellan länder där det ena koloniserat det andra. Det finns även en så kallad geografisk smittoeffekt som innebär att utflyttningen från ett land ökar om utflyttningen från dess grannländer ökar. På motsvarande sätt ökar inflyttningen till ett visst land om inflyttningen till dess grannländer ökar. Dessa resultat bekräftar resultaten från tidigare teoretisk och empirisk forskning.

Dåligt företagsklimat ger utflyttning
Bland våra nya resultat märks dock att även när alla ovan nämnda faktorer beaktas syns ett tydligt mönster i att migrationsflödena är större från länder med sämre samhällsinstitutioner. Korruption, politisk instabilitet och dåligt företagsklimat är samtliga förknippade med nettoutflyttning, medan människor tenderar flytta till länder med effektiv offentlig byråkrati.

Det finns flera tänkbara förklaringar till varför samhällsinstitutioner kan spela roll för migration. I låginkomstländer kan förbättrade institutioner vara ett tecken på att landet kommer att bli rikare på sikt, vilket kan göra att många föredrar att stanna. Även i ett relativt rikt land kan problem med utbredd korruption vara en faktor som får många att flytta – i synnerhet om det finns näraliggande länder med bättre institutioner där samma språk talas.


IFN Working Paper nr 1077, "Pushed by Poverty or by Institutions? Determinants of Global Migration Flows”, är författat av Andreas Bergh, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet, Irina Mirkina, Lunds universitet, och Therese Nilsson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet.