Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1101

What Aspects of Society Affect the Quality of Life of a Minority? Global Evidence from the New Gay Happiness Index

Vad utmärker samhällen där minoriteter har hög livskvalitet?

Working Paper
Referens
Berggren, Niclas, Christian Bjørnskov och Therese Nilsson (2015). ”What Aspects of Society Affect the Quality of Life of a Minority? Global Evidence from the New Gay Happiness Index”. IFN Working Paper nr 1101. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Niclas Berggren, Christian Bjørnskov, Therese Nilsson

Lyckoforskningen har fokuserat på genomsnittsindivider – men alla är inte lika. Med nya data från 110 länder undersöker vi hur homosexuella mäns livskvalitet påverkas av ekonomiska, rättsliga och politiska faktorer. Vi finner att det är gynnsamt med högre BNP/capita, legal likabehandling, demokrati och globalisering samt ogynnsamt med religion och att leva i ett postkommunistiskt land. En minoritet kan alltså gynnas av i stort sett samma faktorer som den bredare allmänheten.

Forskningen om vad som gör människor lyckliga har vuxit snabbt på senare år. Men den har i hög grad fokuserat på hur genomsnittsindividers lycka påverkas av olika faktorer. I själva verket består ett samhälle av en stor mängd minoriteter vars livskvalitet kan bestämmas på annorlunda sätt. Därför har vi studerat hur livskvaliteten för en viktig minoritet, homosexuella män, påverkas av olika samhällsfaktorer.

Ekonomi, institutioner och kultur
Vi specificerar två viktiga mekanismer som kan påverka en minoritets livskvalitet: andra människors inställning och andra människors beteende. Hur dessa mekanismer fungerar kan påverkas av ekonomiska, institutionella och kulturella faktorer.

För att exemplifiera våra resonemang förväntar vi oss att BNP/capita ökar livskvaliteten för den minoritet vi studerar, då inkomst ger möjlighet att realisera konsumtionspreferenser och spara för en tryggare framtid. På samhällsnivå tenderar rikare samhällen också att vara mer toleranta och mindre konfliktfyllda – människors inställning och beteende kan därmed uppfattas mer positivt av homosexuella.

Däremot kan religion i många fall ha negativa konsekvenser för homosexuellas välmående, eftersom de flesta religioner innefattar en avvisande hållning och ibland stöd för exkluderande beteende.

Vad som är bra för de flesta kan vara bra för de få
Vår empiriska analys använder sig av ett helt nytt datamaterial, the Gay Happiness Index, som undersöker hur nöjda homosexuella män är med sina liv i olika avseenden i över 110 länder runtom i världen. Tidigare studier av homosexuella mäns livskvalitet har använt små grupper av studieobjekt, och typiskt nog inom ett eller ett par länder. Detta är med andra ord den första stora länderjämförande studien.

Resultaten är förenliga med våra teoretiska prediktioner. Vi finner en positiv relation mellan BNP/capita, ekonomisk globalisering, demokrati och likabehandling i lagen, å ena sidan, och homosexuella mäns livskvalitet, mätt både som subjektivt välmående och benägenhet att inte vilja flytta, å den andra. Vi finner också ett negativt samband med religion och att bo i ett postkommunistiskt land.

När vi undersöker mekanismerna bakom sambanden finner vi stöd för att dessa är homosexuella mäns uppfattning om andra människors inställning och andra människors behandling. T.ex. tycks variabeln som mäter homosexuellas ställning i lagstiftningen kraftigt påverka andra människors inställning till homosexuella positivt och diskriminering negativt – vilket i båda fallen höjer gruppens subjektiva välmående.

Vi finner vissa skillnader mellan rika och fattiga länder. Medan demokrati, lika legala rättigheter och globalisering spelar roll i båda ländergrupperna, visar sig storleken på statens utgifter ha ett negativt samband med subjektivt välbefinnande för den studerade minoriteten endast i rika länder. Beträffande utfallsmåttet villighet att flytta är effekterna överlag starkare i fattiga länder.

Våra resultat ger stöd för att en ”liberal demokratisk” samhällsmodell, med fungerande marknadsekonomi, tillväxt, demokrati, sekularisering och legal likabehandling, är gynnsam inte bara för välmående hos människor i allmänhet utan också för en minoritet.


IFN Working Paper nr 1101, ”What Aspects of Society Affect the Quality of Life of a Minority? Global Evidence from the New Gay Happiness Index”, är författat av Niclas Berggren, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Ekonomihögskolan i Prag, Christian Bjørnskov, Aarhus universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Therese Nilsson, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN).