Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1218

Entrepreneurial Optimism and Creative Destruction

Optimism och strukturomvandling

Working Paper
Referens
Persson, Lars och Thomas Seiler (2018). ”Entrepreneurial Optimism and Creative Destruction”. IFN Working Paper nr 1218. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Lars Persson, Thomas Seiler

I denna studie visar vi att osäkerhet och optimism karakteriserar expansiva entreprenörsföretag. Dessa företags optimism kan effektivisera strukturomvandlingar då de bättre kan stå emot etablerade företags konkurrensbegränsande åtgärder. Detta tenderar att gynna konsumenter genom lägre priser och nya produkter.

Framgångsrika entreprenörsföretag såsom Apple, Amazon, Skype och Spotify är avgörande för en effektiv strukturomvandling. För att systematiskt undersöka vilka specifika situationer framgångsrika entreprenörskapsföretag möter studerar vi nyligen börsnoterade företag i USA. Vi menar att dessa företag är mitt inne i en avgörande fas där de utmanar etablerade företag och strävar att bli ledande på sina respektive marknader. Denna kunskap är viktig för att bättre förstå vilka faktorer som är avgörande för att en effektiv strukturomvandling ska ske.

Analys av osäkerhet och risk
I ett klassiskt bidrag till entreprenörskapslitteraturen 1921 framhöll den amerikanske ekonomen Frank Knight att en fundamental egenskap i ett framgångsrikt entreprenöriellt nyföretagande var entreprenörenens förmåga att hantera osäkerhet till skillnad mot att hantera risk. Vid beslut under risk har beslutsfattarna en entydig föreställning om med vilken sannolikhet något ska inträffa. Ett exempel är sannolikheten att ett få krona vid en slantsingling. Vid beslut under osäkerhet har beslutsfattarna däremot inte någon entydig föreställning om med vilken sannolikhet något ska inträffa, vilket kan exemplifieras med vad man tror kommer att hända när en ny produkt lanseras.

Vi studerar årsredovisningar och använder textanalys där vi söker efter ord förknippade med osäkerhet respektive risk. Vi tar vår utgångspunkt i ordlistor från forskningsliteraturen som definierat orden osäkerhet, risk och optimism. Vår analys visar att nyligen börsnoterade företag verkar i en omvärld karakteriserad mer av osäkerhet än risk, medan de mer etablerade företagen möter en värld mer karakteriserad av risk. Vidare finner vi att de nyligen börsnoterade företagen är mer optimistiska i sin syn på sitt företags framtida marknadssituation än vad mer etablerade företag är. Sammantaget finner vi att osäkerhet och optimism karakteriserar dessa nyligen börsnoterade entreprenörsföretags verksamhet.

Optimism med positiva externaliteter
Ett centralt problem i strukturomvandlingar är att etablerade företag med gammal teknologi försöker skydda sina marknadspositioner genom konkurrenshämmande beteende. De kan hindra nyinträdande företag från att få tillgång till nyckelleverantörer, lobba för regleringar som motverkar den nya teknologin eller starta aggressiva marknadsföringskrig.

I vår teoretiska analysram visar vi emellertid att optimistiska entreprenörsföretag kan hantera hoten om konkurrenshämnade åtgärder från de etablerade företagen. Optimistiska entreprenörsföretag lägger låg vikt vid sannolikheten för ogynnsamma utfall när de beräknar värdet av inträde på en marknad. Detta innebär att nyinträdena ökar, vilket gynnar konsumenter genom lägre priser och nya produkter. Således har optimismen hos expansiva entreprenörsföretag positiva externaliteter på andra aktörer i samhället. Detta resultat står i kontrast till den existerande forskningen, där optimistiskt entreprenörskap förknippats med negativa effekter på andra aktörer och även visat sig vara självdestruktivt på grund av för högt risktagande.


IFN Working Paper nr 1218, "Optimism and Creative Destruction" är författat av Lars Persson (IFN) samt Thomas Seiler (HHS). Kontakta Lars på e-postadress lars.persson@ifn.se om du vill veta mer.