Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1220

Long-run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-being

Pengar gör dig nöjd men inte lycklig

Working Paper
Referens
Lindqvist, Erik, Robert Östling och David Cesarini (2018). ”Long-run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-being”. IFN Working Paper nr 1220. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Erik Lindqvist, Robert Östling, David Cesarini

Vi undersöker effekten av att vinna på lotteri på olika mått av livstillfredställelse. Lotterivinnare är mer nöjda med livet även ett decennium efter att de vunnit. Däremot finner vi ingen statistiskt säkerställd effekt på lycka eller mental hälsa.

Tidigare forskning har visat att personer som har god ekonomi är lyckligare och mer nöjda med livet än de som har dålig ekonomi. Men beror detta på den goda privatekonomin i sig eller på andra faktorer som samvarierar med inkomst och förmögenhet? I denna uppsats använder vi data över lotterivinnare för att studera effekten av bättre privatekonomi på lycka och livsnöjdhet.

Vi mäter lycka och nöjdhet i en enkät som skickades ut till knappt 5000 personer som deltagit i något av två olika svenska lotterier. Enkäten innehöll även ett frågebatteri som vi använder till att skapa ett index över mental hälsa. Drygt 3300 personer besvarade enkäten. Vi uppskattar sedan effekten av lotterivinster på nöjdhet och lycka genom att jämföra svaren för personer som vann stora belopp med dem som vann små belopp eller inte alls.

Fördelen med att använda just lotterivinnare är att vinstsumman är slumpmässig. Det gör att vi kommer runt problemet att inkomst och förmögenhet samvarierar med andra faktorer, såsom utbildning, vilka i sig kan tänkas påverka hur man upplever livet.

Lotterivinster gör dig nöjd med livet…
Lotterivinnare är mer nöjda med livet i stort även lång tid efter att de vunnit. Effekten verkar inte avta med tiden, vilket går emot psykologiska teorier om att människor över tiden anpassar sina förväntningar på livet allteftersom deras omständigheter förändras. Vi undersöker även hur nöjdheten med olika aspekter av livet påverkas och finner en stor positiv effekt på hur nöjd man är med sin privatekonomi. Däremot ser vi inga effekter på hur nöjd man är med sin hälsa, släkt och vänner, hemmet, grannskapet eller samhället i stort.

…men förmodligen inte särskilt mycket lyckligare
Våra resultat tyder också på att lotterivinnare blir lyckligare, men effekten är bara en tredjedel så stor som effekten på livsnöjdhet och inte statistiskt säkerställd. Vi kan alltså inte påvisa att lotterivinster påverkar hur lycklig man känner sig. Resultaten för mental hälsa är likartade – effekten är positiv men liten och inte statistiskt säkerställd.

Varför får vi olika resultat för lycka och hur nöjd man är med livet? Svaret ligger sannolikt i subtila skillnader hur frågorna uppfattas. Medan frågan om lycka direkt relaterar till en känsla är frågan om man är nöjd med sitt liv mer utvärderande till sin karaktär. Våra resultat tyder alltså på att god privatekonomi har relativt liten betydelse för den känslomässiga upplevelsen av livet, men påverkar hur man utvärderar det.


IFN Working Paper nr 1220, "Long-run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-being" är författat av Erik Lindqvist (HHS och IFN), Robert Östling (Stockholms universitet) och David Cesarini (NYU och IFN). Kontakt: erik.lindqvist@hhs.se, robert.ostling@iies.su.se eller david.cesarini@nyu.edu.