Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1247

Determinants of Economies of Scope in Retail

Hög produktivitet bakom hög lageromsättningshastighet och brett produktsortiment

Working Paper
Referens
Maican, Florin och Matilda Orth (2018). ”Determinants of Economies of Scope in Retail”. IFN Working Paper nr 1247. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Florin Maican, Matilda Orth

Trots att lageromsättningshastighet är ett vanligt nyckeltal bland företagare, saknas djupare kunskap om dess bakomliggande faktorer. Vi finner att butikers totala faktorproduktivitet och minskad osäkerhet i efterfrågan är viktiga faktorer för att uppnå en hög lageromsättningshastighet och att erbjuda ett brett produktsortiment.

Att det finns stora skillnader i resultat mellan företag inom en och samma bransch är välkänt. Vad ligger bakom dessa skillnader? Vi analyserar hur företag strategiskt anpassar lager och gör varuinköp för att förstå vad som ligger bakom skillnader i lageromsättningshastighet mellan butiker i detaljhandeln. Analysen tillämpas på omfattande butiksdata som innehåller ny och detaljerad information om produktsortiment i enskilda svenska butiker över tiden.

Företagsledare ställs dagligen inför utmaningen att uppnå ett bättre resultat. Detta kan enkelt uttryckt ske genom att minska kostnaderna eller genom att öka efterfrågan. Företagare kan öka produktiviteten och därigenom sänka kostnaderna, till exempel via investeringar i självscanning eller mobila betalsystem. Företagare kan även stimulera efterfrågan. Det kan till exempel ske genom att erbjuda kunderna ökad service, ett bättre anpassat produktsortiment, eller produkter av högre kvalitet. Vi utvecklar ett modellramverk för att undersöka i vilken utsträckning sådana strategier ligger bakom skillnader i butikers lageromsättningshastighet.

Detaljerade data på produkter och butiker
Inventarier står för en stor del av företagens tillgångar i detaljhandeln. Ett vanligt nyckeltal bland branschföreträdare är varulagrets omsättningshastighet definierat som försäljning dividerat med inventarier. En utmaning med detta mått på lageromsättningshastighet är att både försäljning och inventarier påverkas av såväl efterfråge- som utbudsfaktorer. Exempelvis är konsumenternas val av produkter och butikens priser viktiga för efterfrågan medan kostnader, produktivitet och konkurrenstryck är centrala för utbudet. Nya och detaljerade data på produkter och butiker i svensk detaljhandel gör det möjligt för oss att belysa betydelsen av både efterfrågan och utbud.

Omfattande forskning har visat att inventarier är centrala för en ekonomis konjunkturcykel och att de påverkar företagens prissättning över tiden. Däremot saknas i hög grad studier som betonar sambanden mellan inventarier och företagens beslut om produktsortiment, insatsvaror och produktivitet.

Total faktorproduktivitet och minskad osäkerhet i efterfrågan
Vi finner att butikernas totala faktorproduktivitet, som fångar andelen av försäljningen som inte kan förklaras med insatsvaror, är den mest betydelsefulla faktorn för lageromsättningshastigheten. Genom att enbart fokusera på faktorer som stimulerar efterfrågan uppnås inte lika höga nyckeltal. Den högsta lageromsättningshastigheten kan däremot uppnås genom att företagare stimulerar produktiviteten och samtidigt involverar sig i aktiviteter som minskar osäkerheten i efterfrågan. En hög total faktorproduktivitet leder även till att butiker erbjuder ett brett produktsortiment till sina kunder. Därtill pekar resultaten på att en ökad konkurrens och efterfrågan på den lokala marknaden leder till ökad omsättningshastighet.

Vår studie är ett första steg mot en ökad förståelse för vad som driver lageromsättningshastigheten och produktutbudet i butiker. Studiens resultat är av intresse ur ett managementperspektiv och för företagsledare, analytiker och konsulter som använder nyckeltal i sin verksamhet. Resultaten torde även vara intressanta för makthavare som beslutar över utformningen av interventioner på marknader där inventarier är centrala.


IFN Working Paper 1247, "Determinants of Economies of Scope in Retail", har författats av Florin Maican, KU Leuven, CEPR, Göteborgs universitet och IFN, och Matilda Orth, IFN. Kontakta Matilda Orth, matilda.orth@ifn.se, om du vill veta mer.

Florin Maican

+46 (0)31 786 4866
+46 (0)76 235 3039
florin.maican@ifn.se

Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se