Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1313

Entrepreneurship Prompts Institutional Change in Developing Economies

Entreprenörskap kan förbättra institutionell kvalitet i utvecklingsländer

Working Paper
Referens
Elert, Niklas och Magnus Henrekson (2020). ”Entrepreneurship Prompts Institutional Change in Developing Economies”. IFN Working Paper nr 1313. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Produktivt entreprenörskap är avgörande för ett lands välståndsutveckling. Samtidigt påverkar lagar, regler och normer i vilken utsträckning entreprenörskapet kanaliseras på ett sätt som är produktivt för samhället. Vi finner att entreprenörskap har stor betydelse för att välfärdshöjande institutionella förändringar ska komma till stånd i u-länder.

Det är i dag väl belagt att kvaliteten på ett lands institutioner är avgörande för graden av entreprenöriell aktivitet och i vad mån entreprenörskapet är samhälleligt värdeskapande. Länder som fastnat i fattigdom har låg institutionell kvalitet och ett nödvändigt villkor för att bryta detta tillstånd är institutionell förändring. Det går ofta att identifiera vilka institutionella förändringar som är mest angelägna, men det är betydligt svårare att faktiskt genomföra reformer.

Entreprenörskap kan påskynda reformer
Vi pekar i denna studie på att entreprenörskap kan spela en avgörande roll för institutionell förändring i utvecklingsländer. Entreprenörer är generellt sett mindre hämmade av regler än andra aktörer, vilket gör att de gärna kringgår eller till och med försöker förändra illa fungerande institutioner när så är möjligt. Även i de fall då entreprenörer agerar inom ramen för rådande regelverk kan deras aktiviteter vara tillräckligt nydanande för att göra institutionella reformer oundvikliga. Vi illustrerar denna tes med hjälp av en rad exempel där entreprenörskap lett till gynnsamma institutionella förändringar i utvecklingsländer.

Det betyder inte att alla entreprenöriella svar på den rådande institutionella ordningen är samhälleligt produktiva – de kan även vara improduktiva eller till och med destruktiva. Att öka kunskapen om hur entreprenörer agerar i en viss institutionell kontext är en angelägen uppgift för framtida forskning. I förlängningen kan detta bereda vägen för välfärdshöjande institutionella förändringar i dagens utvecklingsländer.


IFN Working Paper nr 1313, "Entrepreneurship Prompts Institutional Change in Developing Economies", är författat av Niklas Elert och Magnus Henrekson, båda Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Niklas Elert, niklas.elert@ifn.se, om du vill veta mer.