Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1354

Globalization, Recruitments, and Job Mobility

Företagens internationalisering påverkar rekryteringsmönster och anställdas karriärmöjligheter

Working Paper
Referens
Davidson, Carl, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu (2020). ”Globalization, Recruitments, and Job Mobility”. IFN Working Paper nr 1354. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm, Susan Chun Zhu

Denna studie undersöker sambandet mellan företags exportintensitet och vilka rekryteringsstrategier som företagen använder sig av. Vi finner att exportintensiva företag i högre utsträckning anställer personer med egen erfarenhet av att jobba i exportföretag. Vi finner också att högkvalificerad arbetskraft rör sig från hemmamarknadsorienterade till exportintensiva företag när globaliseringen ökar.

Svenska företag har sedan lång tid tillbaka varit internationellt verksamma genom betydande exportverksamhet. Under de senaste decennierna har även gränsöverskridande direktinvesteringar fått en allt mer framträdande roll. Detta har inneburit att allt fler företag i Sverige är globaliserade och att allt fler anställda arbetar i sådana företag. Frågan är hur denna utveckling påverkar företagens rekryteringsmönster och anställdas rörlighet på arbetsmarknaden.

Globalisering och rekryteringsmönster
Tidigare forskning har dokumenterat att ökad globalisering innebär ökad efterfrågan på olika typer av kvalificerad personal och att kompetensnivån hos ett företags arbetskraft är positivt relaterad till hur internationellt verksamt företag är. Däremot är det mindre känt hur företag över tiden bygger upp sin arbetskraft och den roll som globalisering spelar för att utforma rekryteringsstrategier. 

Dessa frågor är viktiga, eftersom många anställda tillgodogör sig färdigheter på jobbet som gör det möjligt för dem att gå vidare till jobb med högre lön. Om förändrad globalisering påverkar företagens anställningsstrategier kan det få konsekvenser för arbetstagarnas rörlighet och karriärer. Syftet med denna uppsats är att studera sambandet mellan företagens exportmönster och vilka typer av rekryteringsstrategier som de använder sig av.

Empirisk analys
Vår empiriska studie undersöker sambandet mellan graden av företags internationalisering och rekryteringsmönster. Datamaterialet avser svenska arbetstagare och företag under perioden 1997–2013. Vi finner ett robust samband mellan hur internationaliserade företagen är och vilka typer av erfarenheter nyanställda har hos de rekryterande företagen. Exportintensiva företag tenderar att anställda personer från andra exportintensiva företag. Samtidigt rekryterar icke-exporterande företag anställda från andra icke-exporterande företag eller arbetslösa personer.

Vi finner även att anställdas rörlighet från hemmamarknadsorienterade till exportintensiva företag ökar när globaliseringen ökar. Detta gäller främst för anställda med högre kvalifikationer. För anställda längre ned i lönefördelningen finner vi ingen sådan effekt.

Sammanfattningsvis finner vi i denna uppsats empiriskt stöd för tidigare teoretisk forskning kring sambandet mellan globalisering, företagens rekryteringsstrategier och anställdas rörlighet mellan olika jobb.


IFN Working Paper nr 1354, ”Globalization, Recruitmens, and Job Mobility”, är författat av Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet, och Carl Davidson, Steven Matusz och Susan Chu Zhu vid Michigan State University. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Heyman på e-post fredrik.heyman@ifn.se eller Fredrik Sjöholm på e-post fredrik.sjoholm@nek.lu.se.