Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1366

The Dynamic Impact of Exporting on Firm R&D Investment

Begränsningar i internationell handel minskar investeringar i FoU

Working Paper
Referens
Maican, Florin, Matilda Orth, Mark J. Roberts och Van Anh Vuong (2020). ”The Dynamic Impact of Exporting on Firm R&D Investment”. IFN Working Paper nr 1366. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Florin Maican, Matilda Orth, Mark J. Roberts, Van Anh Vuong

Denna studie visar att en tullavgift på exportvaror skulle minska mängden investeringar i FoU, med negativa konsekvenser för produktivitet och vinster i svenska industriföretag. Resultaten pekar på att en restriktiv handelspolitik har konsekvenser för utformningen av en effektiv innovationspolitik.  

Internationell handel och innovationer är två områden där Sveriges regering har uttalade strategier i syfte att öka tillväxt och välstånd. Bland annat antogs en ny exportstrategi i december 2019 mot bakgrund av ökade hot mot frihandel. Svenska företag är beroende av en stark exportmarknad. Det gäller inte minst innovativa företag i tillverkningsindustrin som står för den största delen av såväl export som import.

Denna studie analyserar hur möjligheten till export påverkar svenska industriföretags avkastning på FoU och incitament att investera i FoU. Vi undersöker handels- och innovationsstrategier och tar hjälp av detaljerade företagsdata i Sverige under perioden 2000 till 2010.

Globala marknader skapar incitament till FoU
Det är vedertaget att företag som är verksamma på exportmarknader investerar mer i FoU än företag som endast är verksamma på den inhemska marknaden. Den förväntade avkastningen på investeringar kan vara högre till följd av exempelvis en större marknad eller möjligheter att inhämta kunskap från utländska marknader.

Vi utvärderar långsiktiga effekter på FoU och innovationer till följd av förändringar i företags möjligheter att vara aktiva på globala marknader. I analysen beräknar vi mängden FoU, produktivitet och långsiktiga vinster vid hypotetiska begränsningar i internationell handel. Dessa resultat jämförs sedan med det verkliga utfallet under nuvarande policy.

Drastiskt minskad FoU
Resultaten visar att en tullavgift på exportvaror på 20 procent skulle minska den långsiktiga avkastningen på investeringar i FoU med 27–42 procent för högteknologiska företag. Mängden investeringar i FoU skulle samtidigt minska med 10–18 procent. Företag i instrumentindustrin står för den kraftigaste minskningen medan fordonsindustrin inte påverkas i lika hög grad.

Det är framförallt företag som redan utför FoU som minskar sina investeringar. Få företag skulle helt upphöra med sin FoU-verksamhet och sannolikheten för nya företag att börja investera i FoU minskar endast marginellt.

Sammantaget finner vi att begränsad tillgång till globala marknader avsevärt minskar avkastningen på och investeringarna i FoU. Beslutsfattare behöver följaktligen vara medvetna om att handelspolitiken även påverkar innovationsbenägenheten i ekonomin. En politik som begränsar den internationella handeln har således konsekvenser för utformningen av en effektiv innovationspolitik.


IFN Working Paper nr 1366, "The Dynamic Impact of Exporting on Firm R&D Investment", är författat av Florin Maican, Göteborgs universitet, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och CEPR, Matilda Orth, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Mark J. Roberts, The Pennsylvania State University och NBER, och Van Anh Vuong, Maastricht University. Kontakta Matilda Orth, matilda.orth@ifn.se, om du önskar ytterligare information. 

Florin Maican

+46 (0)31 786 4866
+46 (0)76 235 3039
florin.maican@ifn.se

Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se