Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1367

Intrapreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive

Intraprenörskap är viktigt, men inte alltid av godo

Working Paper
Referens
Elert, Niklas och Mikael Stenkula (2020). ”Intrapreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive”. IFN Working Paper nr 1367. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Niklas Elert, Mikael Stenkula

Alltmer forskning uppmärksammar att anställda entreprenörer, s.k. intraprenörer, spelar en avgörande roll för innovation inom existerande företag. Men är intraprenörskap alltid av godo? Vi argumenterar för att värdet av intraprenörskap beror på de företagsspecifika och samhälleliga spelregler som intraprenörerna ställs inför.

Intraprenörskap är entreprenörskap – kreativt nyskapande – som bedrivs av anställda i existerande företag. I denna uppsats argumenterar vi för att företagsspecifika och samhälleliga spelregler avgör om intraprenörskapet är produktivt eller improduktivt. I bästa fall främjar dessa spelregler intraprenörskap som gynnar både företaget som intraprenören verkar i och ekonomin som helhet, till exempel i form av nya varor eller tjänster som kommer konsumenterna till godo. Men så behöver inte alltid vara fallet, vilket gör det nödvändigt att beakta tre andra möjliga intraprenörskapsutfall.

Improduktiva utfall av intraprenörskap
För det första kan en individs intraprenörskap utmynna i en innovation som är gynnsam för samhället men skadlig för företaget, till exempel genom att underminera företagets existerande affärsmodell. Sådana innovationer når sällan längre än till prototypstadiet. En vanlig ”lösning” från intraprenörens sida är då att lämna företaget, och antingen finna en mer positivt inställd arbetsgivare eller försöker kommersialisera innovationen själv som oberoende entreprenör.

En andra form av icke-produktivt intraprenörskap, som gynnar företaget men är skadligt för samhället i stort, uppstår t.ex. om en anställd på ett innovativt sätt hjälper företaget att kringgå viktiga miljö-, hälso-, eller etiska regler. Korruptionsskandalen kring Enron åskådliggör hur allvarliga konsekvenserna av den här sortens intraprenörskap kan bli för samhället.

Slutligen kan en individs icke-produktiva intraprenörskap skada både samhället och företaget, till exempel när individen ägnar sig åt kreativa former av bokföringsbrott som dränerar ett annars produktivt företag på resurser. Sådana problem ska inte underskattas, men i kontrast till föregående scenario har både företaget och samhället här all anledning att komma till rätta med problemet.

Viktigt för forskare och beslutsfattare
Denna uppdelning ger en tydlig bild av hur samhällets och företagets regler samverkar och kan resultera i olika utfall för intraprenörskap. Vi använder uppdelningen för att ifrågasätta det vanliga antagandet att intraprenörskap alltid är av godo. När samhällets och företagets spelregler är bristfälliga eller motstridiga kan intraprenörskap gynna företaget på samhällets bekostnad, vara skadligt för företaget men ändå gynnsamt för samhället, eller skadligt för både företag och samhälle. Dessa insikter är viktiga för forskare och beslutsfattare som vill förstå och främja innovation i alla dess former.


IFN Working Paper nr 1367, ”Intrapreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive”, är författat av Niklas Elert och Mikael Stenkula vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Niklas Elert på e-post niklas.elert@ifn.se eller Mikael Stenkula på e-post mikael.stenkula@ifn.se.