2006

För alla rapporter finns en svensk sammanfattning, medan de fullständiga dokumenten är på engelska. Klicka på rubriken för att komma till den svenska sammanfattningen.

 


685. Competition vs. Regulation in Mobile Telecommunications

Johan Stennek och Thomas P. Tangerås

EU-kommissionens förhoppning att i framtiden kunna avskaffa regleringarna på telemarknaden är orealistisk. Post- och Telestyrelsens arbete kommer att behövas även i framtiden för att garantera låga priser på mobilsamtal. Dock borde man ägna sig åt mindre…


684. A Survey of the Literature on the WTO Dispute Settlement System

Henrik Horn och Petros C. Mavroidis

WTO:s domstolsväsen är centralt för medlemmarnas möjlighet att tillvarata sina lagenliga intressen. Mekanismen påverkar också incitamenten att genomföra ytterligare liberaliseringar, såsom de som för närvarande diskuteras i Doha-rundan. Det sägs ibland…


683. The European Size Distribution of Firms and Employment

Mikael Stenkula

På senare år har en diskussion om sysselsättnings- och företagsstrukturen inom EU tilltagit. Allt fler röster gör gällande att vi rör oss mot ett samhälle där betydelsen av storföretag minskar och att små- och medelstora företag kommer att spela en allt…


682. Industry Concentration and Welfare - On the Use of Stock Market Evidence from Horizontal Mergers

Sven-Olof Fridolfsson och Johan Stennek

Företagsförvärv kan vara mer skadliga för konkurrensen och samhällsekonomin än vad man tidigare trott. Orsaken är att vissa mätningar av förvärvens effekter kan ha feltolkats. Man har tidigare förmodat att fallande börskurser för de samgående företagens…


681. An Essay on Economic Reforms and Social Change in China

Assar Lindbeck

I uppsatsen analyseras innebörd, ekonomiska effekter och sociala konsekvenser av Kinas radikala ekonomiska reformer under det senaste kvartsseklet (från slutet av 1970-talet till i dag). Analysen bygger på en klassificering av ekonomiska system i nio…


680. Economic-Social Interaction during China’s Transition

Assar Lindbeck

Denna uppsats handlar om sambandet mellan ekonomisk och social utveckling i Kina under den ekonomiska reformperioden 1978-2006. Redan den snabba BNP-tillväxten, nästan 10 procent per år, innebär naturligtvis en stor social framgång, eftersom…


679. Merged Municipalities, Higher Debt: On Free-riding and the Common Pool Problem in Politics

Henrik Jordahl och Che-Yuan Liang

Genom en mängd kommunsammanslagningar halverades antalet svenska kommuner år 1952. Åren före dessa sammanslagningar uppstod en situation där en kommun kunde åka snålskjuts på de kommuner som den senare slogs samman med. Många kommuner utnyttjade…


678. Israel M. Kirzner: An Outstanding Austrian Contributor to the Economics of Entrepreneurship

Robin Douhan, Gunnar Eliasson och Magnus Henrekson

Kirzner menar att den traditionella nationalekonomiska teorin, som bygger på optimalt agerande och en ekonomi i jämvikt, varken kan förstå eller analysera entreprenören. Enligt Kirzner har entreprenören en central roll eftersom han är den agent som…


677. Why Does Sovereign Risk Differ for Domestic and Foreign Investors? Evidence from Scandinavia, 1938­­–1948

Daniel Waldenström

Löper inhemska och utländska köpare av ett lands statsobligationer olika kreditrisk bara för att de är av olika nationaliteter? Nyare ekonomisk teori har visat att detta mycket väl kan vara fallet. Orsaken är att en regering i finansiell kris kan välja…


676. Using Markets to Measure Pre-War Threat Assessments: The Nordic Countries Facing World War II

Daniel Waldenström och Bruno S. Frey

Upplevde människor i de nordiska länderna ett ökat krigshot under slutet av 1939 och början av 1940? Historiker har sedan länge hävdat att så inte var fallet, men nya rön visar på motsatsen. I den traditionella historieskrivningen om Norden under andra…


675. Acquisitions, Multinationals and Wage Dispersion

Fredrik Heyman, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall

Vilken betydelse har utlandsägande och utländska uppköp på lönespridningen och är det själva ägandet eller uppköp i sig som har störst påverkan? Dessa frågor studeras i en forskningsrapport från Institutet för Näringslivsforskning författad av Fredrik…


674. Is There Really a Foreign Ownership Wage Premium? Evidence from Matched Employer-Employee Data

Fredrik Heyman, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall

Betalar utlandsägda företag verkligen högre löner än svenskägda företag? I en studie vid Institutet för Näringslivsforskning analyserar Fredrik Heyman, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall sambandet mellan utlandsägande, utländska uppköp och…


673. Inequality and Trust in Sweden: Some Inequalities are More Harmful than Others

Magnus Gustavsson och Henrik Jordahl

Ju mer jämlikt inkomsterna är fördelade, desto mer litar människor på varandra. Detta har visats i tidigare forskning, men detaljerna har i princip varit okända. Djupare analyser har förhindrats av begränsningar i de tillgängliga datamaterialen. En ny…


672. Private Observation, Tacit Collusion and Collusion with Communication

Igor Mouravjiev

The paper studies the role of communication in facilitating collusion. It is well known that the main obstacle for the stability of a cartel is the threat of defection of a cartel agreement by either undercutting the commonly agreed - upon collusive price…


671. The Looks of a Winner: Beauty, Gender and Electoral Success

Niclas Berggren, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara

Väljare röstar gärna på politiker som ser bra ut. Den slutsatsen drar Niclas Berggren, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara i en studie utgiven av Institutet för Näringslivsforskning där 2.772 deltagare har givit omdömen om 1.929 politiska kandidater från…


670. Entrepreneurial Innovations, Competition and Competition Policy

Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Ökad konkurrens på produktmarknader minskar drivkrafterna att lansera innovationer på marknaden genom nyinträde eftersom vinsterna vid nyinträde minskar. Starkare konkurrens kan samtidigt öka incitamenten att införa…


669. The Interplay between Money Market Development and Changes in Monetary Policy Operations in Small European Countries, 1980–2000

Jens Forssbæck och Lars Oxelheim

Centralbankernas behov av effektiva penningpolitiska styrmedel var en bidragande orsak till den finansiella avregleringen i Västeuropa under 1980- och 1990-talen. Valet av styrmedel har i sin tur haft en avgörande inverkan på hur penningmarknaden…


668. Producer Prices in the Transition to a Common Currency

Niclas Andrén och Lars Oxelheim

Vad hände med producentpriserna när euron infördes? Den "irländska euron" deprecierades realt med 31,6 procent relativt den ”portugisiska euron” under eurons sju första år med stor betydelse för den relativa konkurrenskraften på de globala marknaderna…


667. The Evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society; Sweden, 1903–2004

Jesper Roine and Daniel Waldenström

Svenska toppinkomster under 1900-talet kartlagda Hur stor andel av de totala inkomsterna i ekonomin går till dem som tjänar mest och på vad tjänar de sina pengar? I en ny studie vid Institutet för Näringslivsforskning visar Jesper Roine och Daniel…


666. Investment Lilberalization – Why a Restrictive Cross-Border Merger Policy can be Counterproductive

Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson

Varför restriktioner mot utländska företagsförvärv kan vara kontraproduktiva Länder som begränsar möjligheten till utländska uppköp riskerar att hindra sådana utländska uppköp som skulle kunna öka de inhemska kapitalinkomsterna avsevärt. Anledningen är…


665. Technological Breakthroughs and Productivity Growth

Harald Edquist and Magnus Henrekson

Teknologiska genombrott avgörande för produktivitetstillväxten Ett fåtal teknologiska genombrott har haft en avgörande betydelse både för den långsiktiga tillväxten och för förändringarna i vårt sätt att leva och producera varor och tjänster, enligt en…


664. Innovation Performance and Government Financing

Roger Svensson

Statlig såddfinansiering ger sällan vinstgivande projekt  Vilka faktorer är viktiga för att kommersialiseringen av patent ska bli lyckosam? I en IUI-studie visar Roger Svensson att projekt med statlig såddfinansiering har ett sämre vinstutfall under…


663. Cross-Border Acquisitions and Corporate Taxes: Efficiency and Tax Revenues

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson and Jonas Vlachos

Sänkta utländska vinstskatter kan leda till ineffektiva företagsförvärv om de utländska ägarna kan föra ut obeskattade vinster till sitt hemland efter uppköpet. Detta följer av att värdet för de utländska ägarna av ett uppköp då blir större ju lägre den…


662. The Welfare State – Background, Achievements, Problems

Assar Lindbeck

Välfärdsstaten – Bakgrund, insatser och problem I en IUI-studie utförd av Assar Lindbeck ges en kort beskrivning av välfärdsstatens historiska bakgrund och dess insatser preciseras när det gäller ekonomisk effektivitet, inkomstförsäkring och…


661. How Important is Access to Jobs? Old Question – Improved Answer

Olof Åslund, John Östh and Yves Zenou

Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden?  Tillgången på jobb i närområdet kan påverka indivi­ders sysselsättning och förvärvsinkomst. I en studie av Olof Åslund, John Östh och Yves Zenou, utgiven av IUI, visas att en stor…


660. Job Security and Work Absence: Evidence from a Natural Experiment

Assar Lindbeck, Mårten Palme and Mats Persson

Trygghetslagstiftning och frånvaro – erfarenheter av ett naturligt experiment I denna uppsats utnyttjas ett s.k. "naturligt experiment" för att belysa hur trygghetslagstiftning påverkar sjukfrånvaron i Sverige. Experimentet avser den uppluckring av…


659. A Model of Income Insurance and Social Norms

Assar Lindbeck and Mats Persson

En modell för inkomstförsäkring och sociala normer Många europeiska länder har under de senaste decennierna upplevt hög och växande frånvaro från arbetet, finansierat med sjukpenning, arbetslöshetsunderstöd eller förtidspensionering. Denna erfarenhet…


658. Is Team Formation Gender Neutral? Evidence from Coauthorship Patterns

Anne Boschini and Anna Sjögren

Vill män och kvinnor samarbeta? En studie av nationalekonomers samförfattande En könssegregerad arbetsmarknad kan sätta käppar i hjulen för både manliga och kvinnliga karriärdrömmar. I en studie av Anne Boschini och Anna Sjögren, utgiven av IUI, visas…


657. National Treatment in the GATT

Henrik Horn

Begränsar National Treatment-klausulen i GATT möjligheten till önskvärda nationella regleringar? WTO-avtalet innehåller en rad avtalsklausuler som begränsar medlemsländernas möjlighet att fritt använda inhemska ekonomisk-politiska instrument. Avtalets…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se