Working Paper No. 661

How Important is Access to Jobs? Old Question – Improved Answer

Publicerad: February 14, 2006Antal sidor: 34Nyckelord: Spatial Mismatch; Endogenous Location; Natural ExperimentJEL-koder: J15; J18; R23

How Important is Access to Jobs? Old Question – Improved Answer Olof Åslund, John Östh and Yves Zenou


Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden? 

Tillgången på jobb i närområdet kan påverka indivi­ders sysselsättning och förvärvsinkomst. I en studie av Olof Åslund, John Östh och Yves Zenou, utgiven av IUI, visas att en stor mängd jobb i förhållande till antalet boende nära individens bostad, har en tydlig positiv inverkan på chansen att vara i arbete. Resultaten pekar också på att man riskerar att underskatta denna effekt om man inte tar hänsyn till det faktum att personer kan anpassa valet av bostadsort efter jobbtillgången.

Syftet med denna studie är att undersöka om tillgången på jobb i närområdet påverkar en individs sysselsättning och förvärvsinkomster. Vi använder mycket detaljerade och heltäckande data, innehållande såväl uppgifter om individegenskaper, inkomster och sysselsättning, som geografisk information rörande bostaden och arbetsplatsen. Dessutom utnyttjar vi kom­munplaceringen av flyktingar under den s k “Hela Sverige-strategin” för att komma längre i att besvara dessa frågor.

Resultaten visar att de flyktingar som 1990–91 placerades på platser med dålig närhet till jobb hade lägre sysselsättning 1999. Det finns alltså en lång­siktig effekt av att hamna i en viss typ av miljö. Detta gör även troligt att jobb­tillgång idag påverkar individens möjligheter på kort sikt, vilket också stöds av andra re­sultat. Dessutom visar flyktinganalysen att man underskattar effekterna av jobbtillgång om man inte tar hänsyn till det faktum att människor kan anpassa bostadsvalet efter närheten till jobb.

Har boendesegregationen i Sverige gjort att skillnader i jobbtillgång kan förklara merparten av skillnaderna i framgång på arbets­marknaden? I en strikt mening är svaret på denna fråga nej. Även om vi skulle välja att tro på de största (sannolikt överdrivna) skattade effekterna, så förut­sätter de att invandrargruppen har i princip hälften av de inföddas jobbtillgång för att förklara en sysselsättningsskillnad om nära 25 procentenheter. Om man använder vårt mått på jobbtillgång – dvs antalet jobb och boende inom 5 km från bostaden – framkommer att invandrare har ca 5–7 procent färre jobb i när­området jämfört med infödda. Skillnaderna finns både i och utanför storstä­derna, och är något större för personer födda utanför västvärlden, men ändå all­deles för små för att kunna förklara en större del av skillnaderna på arbets­marknaden.

Studien “How Important is Access to Jobs? Old Question — Improved Answer”, WP 661, är författad av Olof Åslund, IFAU, John Östh, Uppsala Universitet och Yves Zenou, Institutet för Näringslivsforskning.

Kontakta Yves Zenou, yves.zenou@ifn.se om du vill veta mer om studien.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se