2007

För alla rapporter finns en svensk sammanfattning, medan de fullständiga dokumenten är på engelska. Klicka på rubriken för att komma till den svenska sammanfattningen.

 


725. Social Interaction and Sickness Absence

Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats Persson

I denna studie undersöks huruvida benägenheten att sjukskriva sig påverkas av individens sociala omgivning. Studien, som baseras på detaljerade data från Sverige, finner robusta effekter av social miljö på sjukfrånvaro. I moderna välfärdsstater finns…


724. János Kornai’s Contributions to Economic Analysis

Assar Lindbeck

Publiceringen av János Kornais memoarer, By Force of Thought, skapar ett utmärkt tillfälle att påminna om Kornais stora bidrag till ekonomisk forskning och samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet. Kornai har i regel ägnat sig åt stora,…


723. FDI and Job Creation in China

Sune Karlsson, Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm och Ping He

Att skapa produktiv sysselsättning är en av tredje världens allra största utmaningar. Kina är inget undantag. Utländska företag kan tänkas påverka sysselsättningen i Kina men det är oklart exakt hur. Den positiva effekten av dessa företags tillgång till…


722. Wealth Concentration over the Path of Development: Sweden, 1873–2006

Jesper Roine och Daniel Waldenström

I början av 1900-talet ägde den rikaste procenten av befolkningen mer än hälften av den totala privata förmögenheten. I dag är andelen betydligt lägre, men utjämningen har upphört och förmögenhetsskillnaderna ökar. Om hänsyn tas till rika svenskars…


721. The Long-run Determinants of Inequality: What Can We Learn from Top Income Data?

Jesper Roine, Jonas Vlachos och Daniel Waldenström

Vilka tjänar mest på ökad ekonomisk tillväxt, finansiell utveckling och globalisering? Denna studie undersöker höginkomsttagarnas ställning i flera länder under hela 1900-talet och hur den påverkats av olika ekonomiska och politiska faktorer. Resultaten…


720. Economic-Social Interaction in China

Assar Lindbeck

Kinas framgångsrika byte av ekonomiskt system under de tre senaste decennierna har ackompanjerats av stora och komplicerade sociala förändringar. Den viktigaste sociala förändringen sammanhänger just med den kraftiga ökningen av genomsnittsinkomsten i…


719. Asymmetric Collusion and Merger Policy

Mattias Ganslandt, Lars Persson och Helder Vasconcelos

Konkurrensmyndigheter och domstolar i EU och USA har under senare tid blockerat fusioner med motiveringen att de lett till marknadsstrukturer med symmetriska företag, vilket ansetts öka riskerna för prissamarbete. I denna uppsats visar vi…


718. On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing when Entry by Merger is Possible

Chiara Fumagalli, Massimo Motta och Lars Persson

Exklusiva kontrakt mellan köpare och säljare är kontrakt som förbjuder köparen att köpa produkter från konkurrerande säljare. Effekter av sådana kontrakt har varit i förgrunden i flera viktiga konkurrensmål i både Europa och i USA. Domstolarna har bedömt…


717. Employment Protection and Sickness Absence

Martin Olsson

I denna studie undersöks om uppluckringen av LAS år 2001 påverkade sjukfrånvarons storlek i Sverige. Lagändringen innebar att företag med upp till tio anställda kunde undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.…


716. The Political Economy of Entrepreneurship

Robin Douhan och Magnus Henrekson

I forskningslitteraturen och i samhällsdebatten har entreprenörskapets positiva effekter på tillväxt och utveckling ofta tagits för givna. Detta antagande problematiseras i den analys som här presenteras. Studien visar på hur entreprenörers agerande i hög…


715. Inequality and Trust

Henrik Jordahl

I samhällen med stora inkomstskillnader är tilliten mellan människor lägre än i samhällen med mer jämlika inkomster. Detta samband framträder både i enkätsvar och i ekonomiska experiment. Vad sambandet beror på är inte helt klarlagt. Flera olika…


714. Parallel Development? Productivity Growth Following Electrification and the ICT Revolution

Harald Edquist

På lång sikt betyder produktivitetstillväxten i en ekonomi nästan allt för den ekonomiska utvecklingen. En viktig källa till produktivitetstillväxt är ny teknik. Även om ny teknik utvecklas dagligen finns det sedan den industriella revolutionen endast ett…


713. Bargaining over a New Welfare State

Alessandro Bonatti och Kaj Thomsson

Vilka motiv ligger bakom specifika politiska beslut, och hur påverkar institutioner politikers möjligheter att genomdriva radikala ekonomiska reformer i enlighet med dessa motiv? Den här typen av frågor har länge varit av central betydelse inom den…


712. How Should Research Performance be Measured?

Magnus Henrekson och Daniel Waldenström

Forskningens ökade internationalisering och specialisering har drastiskt ökat behovet av jämförelser mellan forskare och forskningsinstitutioner i samband med medeltilldelning, anställningar och utnämningar. Men trots detta behov råder ännu ingen…


711. The Political Opinions of Swedish Social Scientists

Niclas Berggren, Henrik Jordahl och Charlotta Stern

En stor enkätundersökning visar på stora politiska åsiktsskillnader bland svenska samhällsvetare i sju akademiska ämnen. De mest vänsterorienterade samhällsvetarna återfinns inom sociologi och de mest högerorienterade inom företagsekonomi. Den borgerliga…


710. Globalization of R&D and China – Empirical Observations and Policy Implications

Nannan Lundin och Sylvia Schwaag Serger

Under de senaste åren har Kina inte bara varit ett av de största mottagarländerna för utländska investeringar, utan också blivit en av världens största investerare i forskning och utveckling (FoU). Vad är drivkrafterna bakom denna utveckling och vad har…


709. Cross-Border Acquisitions, Multinationals and Wage Elasticities

Katariina Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm

Multinationella företag sysselsätter en stor del av den svenska arbetskraften. Det finns skäl att tro att detta kan ha effekter på sambandet mellan löner och sysselsättning. Anledningen till detta är att multinationella företag kan skifta produktion…


708. FDI, Market Structure and R&D Investments in China

Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm, Ping He och Jinchang Qian

Det hävdas ofta från kinesiskt håll att utländska företag inte tillräckligt bidrar till landets teknologiska utveckling. Detta resonemang bortser från att även om utländska företag inte bedriver forskning i Kina kan de eventuellt påverka forskning i…


707. Entrepreneurship and Institutions

Magnus Henrekson

Under 1990-talet kom entreprenören och entreprenörskapet alltmer i fokus i den ekonomisk-politiska diskussionen i Europa. Det ökade policyintresset parades också med en stark expansion av den samhällsekonomiska forskningen på entreprenörsområdet. I denna…


706. Poverty in Rural Cambodia: The Differentiated Impact of Linkages, Inputs and Access to Land

Anders Engvall, Örjan Sjöberg och Fredrik Sjöholm

Kambodja är ett av Asiens fattigaste länder. Under senare år har en förbättring märkts, främst som ett resultat av att årtionden av krig och politisk turbulens bytts mot ett relativt lugn och stabilitet. Fortsatt minskad fattigdom kräver ökad förståelse…


705. Trust and Growth: A Shaky Relationship

Niclas Berggren, Mikael Elinder och Henrik Jordahl

Tillit mellan människor har på senare år rönt stor uppmärksamhet inom samhällsvetenskaperna. En viktig orsak till detta intresse är att länder där många människor litar på varandra har uppvisat relativt hög ekonomisk tillväxt. En ny studie visar dock att…


704. Intellectual Property Rights, Parallel Imports och Strategic Behavior

Mattias Ganslandt och Keith E. Maskus

Förekomsten av parallellimport ger upphov till ett antal intressanta policyfrågor av nationalekonomisk karaktär, vilka är ämnet för denna översiktsartikel. Utgångspunkten för vår analys är att parallellimport är en form av arbitragehandel med…


703. Efficiency and Ownership Structure – The Case of Poland

Karl-Markus Modén, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Utländska uppköp av inhemska företag väcker ofta oro. Drivs uppköpen av kortsiktiga vinstintressen med sikte på höjda konsumentpriser, snarare än en önskan att nå lönsamhet genom överföring av ny kunskap och teknologi till det uppköpta företaget? En ny…


702. Wholesale Price Discrimination and Parallel Imports

Mattias Ganslandt och Keith E. Maskus

Vid internationell försäljning av varor som är immaterialrättsligt skyddade av exempelvis patent, varumärken eller upphovsrätt har producenten potentiellt intresse att utnyttja skillnader i betalningsvilja mellan olika konsumentgrupper för att öka…


701. Women's Representation and Public Spending

Helena Svaleryd

Kvinnliga och manliga kommunalpolitiker har olika åsikter om vilka sektorer som ska prioriteras. Därtill påverkar dessa skillnader hur kommunerna fördelar sina resurser mellan olika sektorer. Det visar en analys av alla svenska kommuner under perioden…


700. The Design and Effects of Collectively Agreed Minimum Wages: Evidence from Sweden

Per Skedinger

I de flesta länder finns lagstiftning om minimilöner. I endast ett fåtal länder, däribland Sverige, fastställs minimilöner uteslutande eller huvudsakligen genom kollektivavtal. Minimilöner i avtalsreglerade system tenderar att vara mer differentierade och…


699. Long-Run Changes in the Concentration of Wealth: An Overview of Recent Findings

Henry Ohlsson, Jesper Roine och Daniel Waldenström

I början av 1900-talet ägde den rikaste procenten av befolkningen mer än hälften av den totala privata förmögenheten i flertalet västländer. I dag är andelen som ägs av de rikaste runt 20 procent, men utjämningen har upphört och i flera länder, däribland…


698. Political Rents in a Non-Corrupt Democracy

Helena Svaleryd och Jonas Vlachos

Resultatet från en analys av alla svenska kommuner visar att ökad politisk konkurrens minskar överföringen av skattebetalarnas pengar till partier och politiker via partistöd och löner. Dessutom finner vi att ju större andel av kommuninvånarna som läser…


697. Technology Development and Job Creation in China

Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm, He Ping och Jinchang Qian

Kinas arbetare är talrika och att skapa sysselsättning åt befolkningen är en stor utmaning. Mycket tyder också på att situationen förvärras med fallande sysselsättning. Samtidigt fokuserar den kinesiska regeringen på teknologisk utveckling snarare än på…


696. The Transition to Market-Based Monetary Policy: What Can China Learn from the European Experience?

Jens Forssbæck och Lars Oxelheim

Kinas snabba ekonomiska utveckling ställer stora krav på reformer av det finansiella systemet. På detta område kan Kina betecknas som underpresterande, och penningpolitiken har på senare år snarast verkat destabiliserande. I processen mot en ökad…


695. The Role of Small Firms in China's Technology Development

Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm, He Ping och Jinchang Qian

Få områden röner sådant intresse från kinesiska makthavare som teknologisk utveckling. I en av regeringen nyligen formulerad utvecklingsstrategi identifieras inhemsk teknologisk utveckling som den kanske viktigaste komponenten för en långsiktig och…


694. Anti- versus Pro-Competitive Mergers

Sven-Olof Fridolfsson

Företagssammanslagningar är ett viktigt medel för en effektiv strukturomvandling av ekonomin. Samtidigt kan förvärv leda till att konkurrenstrycket minskar vilket kan missgynna konsumentintresset. En viktig fråga är därför om företag väljer att genomföra…


693. Cross-Border Acquisition or Greenfield Entry: Does it Matter for Affiliate R&D?

Olivier Bertrand, Katariina Hakkala och Pehr-Johan Norbäck

I uppsatsen analyseras hur typen av direktinvesteringar påverkar forskning och utveckling (FoU) i utländska dotterföretag. Vi visar att uppköpta dotterföretag mer sannolikt bedriver FoU-verksamhet än nya dotterföretag som har startats av moderföretagen…


692. Immediate Agreement in Interdependent Bilateral Bargaining

Jonas Björnerstedt och Johan Stennek

På många intermediärvarumarknader finns det både få säljare och få köpare, och företagen på båda sidor påverkar priser och andra avtalsvillkor genom förhandlingar. Denna typ av marknader benämns ofta bilateralt oligopol. I en tidigare uppsats,…


691. Exclusive Quality - Why Exclusive Distribution May Benefit the TV-viewers

Johan Stennek

TV-kanalernas ensamrätter att sända populära sportevenemang och filmer utesluter vissa tittare och minskar konkurrensen. Ensamrätter kan ändå vara bra för alla – även för de TV-tittare som utesluts. Orsaken är att ensamrätterna kan leda till ökad kvalitet…


690. The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?

Pontus Braunerhjelm och Roger Svensson

Vilken roll bör uppfinnaren ha då uppfinningar lanseras? I en ny studie visar vi att kommersialiseringen blir mer framgångsrik om en entreprenör har ansvaret än om uppfinnaren själv är ansvarig. Förklaringen är att det krävs olika typer av kompetens och…


689. Trade Agreements as Endogenously Incomplete Contracts

Henrik Horn, Giovanni Maggi och Robert W. Staiger

Handelsavtal är med nödvändighet höggradigt “inkompletta” -- de implementerar inte de ekonomiska utfall som skulle väljas om kontraktsparterna hade fullständig information och kunde kontraktera kostnadsfritt över alla politiska instrument med…


688. The Political Economy of Entrepreneurship: An Introduction

Robin Douhan och Magnus Henrekson

Entreprenörskap formas av de rådande institutionella förutsättningarna. Beroende på exempelvis äganderättens utformning och säkerställande kommer entreprenörer att ägna sig åt mer eller mindre produktiv verksamhet. Men entreprenörer återverkar i sin tur…


687. Economic Performance and Market Work Activity in Sweden after the Crisis of the Early 1990s

Steven J. Davis och Magnus Henrekson

Tillväxten i svensk ekonomi har sedan krisen i början av 1990-talet varit mycket hög både i ett europaperspektiv och jämfört med 1970- och 80-talen. Tillväxten har dock främst varit förknippad med…


686. A Consumer Surplus Defense in Merger Control

Sven-Olof Fridolfsson

Konkurrensmyndigheter har till uppgift att bedöma hur företagssammanslagningar påverkar olika intressegrupper. I Sverige och många andra länder förbjuder konkurrensmyndigheter förvärv om de bedöms missgynna konsumenterna. Detta fokus på konsumentintresset…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se