Working Paper No. 695

The Role of Small Firms in China's Technology Development

Kina – En teknologisk stormakt?

Publicerad: 6 februari 2007Antal sidor: 34Nyckelord: Technology; SMEs; China; S&T; R&DJEL-koder: O30; O31; O53

The Role of Small Firms in China's Technology Development Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm, He Ping och Jinchang Qian


Få områden röner sådant intresse från kinesiska makthavare som teknologisk utveckling. I en av regeringen nyligen formulerad utvecklingsstrategi identifieras inhemsk teknologisk utveckling som den kanske viktigaste komponenten för en långsiktig och uthållig ekonomisk tillväxt. Samtidigt är kunskapen om teknologisk utveckling i Kina fragmentarisk och bristfällig. Vi finner att kinesiska företag satsar allt mer resurser på teknologisk utveckling men att forskningsintensiteten i kinesisk industri knappt har ökat de senaste åren. Vidare tycks förekomsten av högteknologiska småföretag vara av begränsad betydelse.

Kinesiska myndigheter lanserade 2006 en långsiktig plan för teknologisk utveckling. En sådan utveckling syftar till att upprätthålla en hög tillväxt och ska primärt bygga på inhemsk teknologisk utveckling. Den sista aspekten visar på ett utbrett missnöje med vad som uppfattas som ett allt för stort beroende av import av utländsk teknologi.

Samtidigt föreligger stora brister i kunskapen om den faktiska teknologiska utvecklingen i Kina. Denna studie försöker råda bot på detta genom att analysera teknologisk utveckling i Kina mellan 2000 och 2004 med hjälp av ett tidigare outnyttjat datamaterial på över 200 000 kinesiska företag – små såväl som stora. Vi finner att Kinas teknologiska satsningar har ökat betydligt under senare år, oavsett vilket mått på teknologisk utveckling som används. Exempelvis har antalet beviljade patent ökat med nästan 200 procent, utgifterna för forskning och utveckling med 170 procent och forskningspersonal med tio procent.

Det finns två möjliga förklaringar till denna utveckling. Det kan dels vara tecken på ett strukturellt skift i den kinesiska ekonomin mot en allt mer teknologiskt sofistikerad produktion. Det kan också vara en naturlig utveckling i en så snabbt växande ekonomi som den kinesiska där företagen länge satsade obetydliga resurser på teknologisk utveckling. Enligt studien finns stöd för den senare tolkningen; även om de teknologiska ansträngningarna har ökat snabbt så har dessa endast förmått hålla jämna steg med tillväxt i produktionen. Forskningsintensiteten har därför inte ökat nämnvärt i kinesiska företag. Vidare finner vi att den ökade produktionen av högteknologiska produkter är betydligt mindre teknologiintensiv än motsvarande produktion i industrialiserade länder.

Småföretag spelar ofta en viktig roll för utvecklandet av ny teknologi. I studien visas att kinesiska småföretag inte nämnvärt skiljer sig från småföretag i andra delar av världen. Småföretagens andel av de totala utgifterna för teknologisk utveckling är förhållandevis liten och de flesta småföretag sysslar överhuvudtaget inte med FoU. Slutligen finner vi att de småföretag som är engagerade i teknologiutveckling är mer teknologiintensiva och mer produktiva än vad som är fallet i större företag. Däremot är dessa småföretag mindre integrerade med omvärlden och har en sämre förmåga att lansera nya produkter jämfört med stora företag.

WP Nr 695 ”The Role of Small Firms in China’s Technology Development”, är författat av Nannan Lundin och Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning samt He Ping och Jinchang Qian vid Kinesiska Statistikbyrån. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik på e-post fredrik.sjoholm@ifn.se.

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se