Working Paper No. 708

FDI, Market Structure and R&D Investments in China

Påverkar utländska företag teknologisk utveckling i kinesiska företag?

Publicerad: 21 juni 2007Antal sidor: 30Nyckelord: China; FDI; Competition; R&DJEL-koder: F23, L11, O31

FDI, Market Structure and R&D Investments in China Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm, Ping He och Jinchang Qian


Det hävdas ofta från kinesiskt håll att utländska företag inte tillräckligt bidrar till landets teknologiska utveckling. Detta resonemang bortser från att även om utländska företag inte bedriver forskning i Kina kan de eventuellt påverka forskning i inhemska företag, exempelvis genom ökad konkurrens. Vi undersöker denna möjlighet och finner att utländska företag bidrar till ökad konkurrens i Kina. Vi finner däremot inget belägg för att denna konkurrens påverkar forskning och utveckling i kinesiska företag.

Utländska företag kan vara en viktig källa för ny teknologi. Detta gäller inte minst i utvecklingsländer där egen teknologiutveckling i allmänhet är av blygsam omfattning. Just teknologisk uppgradering står högt på den kinesiska policyagendan och landet spenderar snabbt ökande resurser på forskning. Landet är också en av världens största mottagare av utländska direktinvesteringar. Dock tycks ett utbrett missnöje råda bland kinesiska makthavare över bristen på teknologisk utveckling i utländska multinationella företag som främst ser Kina som en bas för enklare produktion.

Det tycks finnas visst fog för denna ståndpunkt. Utländska företag står för en stor andel kinesisk produktion och export men en betydligt mindre andel av landets forskning och utveckling. Samtidigt bortser detta resonemang från möjligheten att utländska företag påverkar forskning och utveckling i inhemska företag. Detta kan ske dels genom att teknologisk kunskap sprids från utländska företag till inhemska, dels om konkurrensen ökar och tvingar fram ökade forskningsansträngningar i inhemska företag.

Det finns inget självklart teoretiskt samband mellan utländska direktinvesteringar, konkurrens och forskning. Inflöde av utländska företag kan öka konkurrensen på den inhemska marknaden genom att öka antalet företag i en viss sektor men också minska konkurrensen om inhemska företag slås ut och marknaden blir mer koncentrerad. På samma sätt kan ökad konkurrens öka mängden forskning av företag som på så sätt försöker bevara sina marknadsandelar. Det kan emellertid också minska incitament för forskning genom att minska avkastningen på ny teknologi. Det krävs sålunda empirisk forskning för att fastställa eventuella samband mellan utländska direktinvesteringar, konkurrens och forskning. Vi undersöker i denna uppsats frågan i en kinesisk kontext med hjälp av ett datamaterial på alla medelstora och stora kinesiska industriföretag mellan 1998 och 2004.

Våra resultat tyder på att inflöde av utländska företag ökar konkurrensen i Kina. Hög närvaro av utländska företag i en viss sektor tenderar att sänka prismarginalerna i utländska såväl som inhemska företag i samma sektor. Däremot finner vi inget statistiskt säkerställt samband mellan graden av konkurrens och investeringar i forskning och utveckling.

IFN Working Paper nr 708, "FDI, Market Structure and R&D Investments in China", är författat av Nannan Lundin och Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning och Ping He och Jinchang Qian vid Kinesiska Statistiska Centralbyrån. Vill du veta mer? Kontakta Nannan Lundin på e-post nannan.lundin@ifn.se eller Fredrik Sjöholm på e-post fredrik.sjoholm@ifn.se.Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se