Working Paper No. 718

On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing when Entry by Merger is Possible

Effekter av exklusiva kontrakt mellan köpare och säljare

Publicerad: 20 september 2007Antal sidor: 25Nyckelord: Technology Transfer; Inefficient Entry; Antitrust; Authority's BehaviorJEL-koder: L24; L42

On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing when Entry by Merger is Possible Chiara Fumagalli, Massimo Motta och Lars Persson


Exklusiva kontrakt mellan köpare och säljare är kontrakt som förbjuder köparen att köpa produkter från konkurrerande säljare. Effekter av sådana kontrakt har varit i förgrunden i flera viktiga konkurrensmål i både Europa och i USA. Domstolarna har bedömt att kontrakten kan hämma konkurrensen och stoppa inflödet av ny och bättre teknologi. I denna uppsats visar vi att om säljarna kan fusionera med varandra kvarstår risken för konkurrenshämmande effekter av kontrakten, men riskerna för att bättre teknologi inte kommer in på marknaden minskar avsevärt.

I USA var domstolarna länge negativt inställda till exklusiva kontrakt, med motiveringen att andra säljare stängdes ute från marknaden. I början av 1950-talet ifrågasattes denna syn av den så kallade Chicago-skolan, som menade att en köpare aldrig skulle vilja skriva ett kontrakt om det var konkurrenshämmande utan bara om det var effektivitetshöjande. Denna syn blev inflytelserik och domstolarna blev därefter mer positiva till exklusiva kontrakt. Under mitten av 1980-talet växte dock en ekonomisk litteratur fram som visade att exklusiva kontrakt kan vara konkurrens och effektivitetshämmande i vissa specifika situationer. Detta ledde till att domstolarna i USA nu tar potentiella konkurrenshämmande effekter i beaktande och väger dem mot eventuella positiva effekter.

I EU är däremot exklusiva kontrakt i stort sett förbjudna. Det pågår emellertid en översyn av dessa regler, och många konkurrenspolitik-experter menar att EU borde gå mot ett system som i USA, där potentiella positiva och negativa effekter vägs mot potentiella varandra.

Den existerande ekonomiska litteraturen har dock bortsett från möjligheten att säljarna kan fusionera eller transferera teknologi sinsemellan, vilket är vanligt i praktiken. I denna forskningsrapport analyseras huruvida de konkurrenshämmande och teknologiblockerande effekterna av exklusiva kontrakt kvarstår när dessa möjligheter beaktas. 

 

Exklusiva kontrakt blockerar inte inflöde av ny teknologi

Studien visar att om säljarna kan fusionera eller transferera teknologin kommer inte exklusiva kontrakt innebära att effektiv teknologi blockeras från att komma in på marknaden. Anledningen är att både säljaren med det exklusiva kontraktet och säljaren med den mer effektiva teknologin (bättre varan) tjänar på att den bättre teknologin transfereras till säljaren med det exklusiva kontraktet, då detta ökar produktmarknadsvinsterna. Säljarna kan sedan dela överskotten i en förhandling.

 

Exklusiva kontrakt kan leda till konkurrenshämmande fusioner

Studien visar även att det fortfarande finns konkurrenshämmande effekter av exklusiva kontrakt. De kan nämligen leda till att domstolar tvingas tillåta fusioner mellan nyetablerade företag och etablerade företag. Om ett exklusivt kontrakt inte hade funnits skulle fusionen kunna förbjudas av domstolen, eftersom nyinträdaren då lättare skulle kunna överleva på marknaden på egen hand.

En policyslutsats från studien är därmed att det är viktigt för domstolarna att ta hänsyn till att exklusiva kontrakt inte bara kan utestänga nyinträdare på marknader utan också kan leda till framtida icke önskvärda fusioner.

IFN WP No. 718, "On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing when Entry by Merger is Possible", är författat av Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Chiara Fumagalli, Università Bocconi, och Massimo Motta, European University Institute.

Vill du veta mer? Kontakta Lars Persson via e-post på lars.persson@ifn.se.

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se