2008

För alla rapporter finns en svensk sammanfattning, medan de fullständiga dokumenten är på engelska. Klicka på rubriken för att komma till den svenska sammanfattningen.

 


781. Multinational Firms and Job Tasks

Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm

Världsekonomin blir allt mer integrerad och den iInternationella handeln ökar stadigt, liksom förekomsten av multinationella företag. Det finns anledning att förvänta sig att denna utveckling leder till förändringar…


780. Corporate Distress and Restructuring with Macroeconomic Fluctuations: The Cases of GM and Ford

Lars Oxelheim och Clas Wihlborg

I denna studie analyserar vi traditionella metoder för att utvärdera ett företags kreditvärdighet och därtill hörande sannolikhet för konkurs med hänsyn tagen till inverkan av makroekonomiska fluktuationer. Vi…


779. One Size Fits All? The Effects of Teacher Cognitive and Non-cognitive Abilities on Student

Erik Grönqvist och Jonas Vlachos

Det har blivit allt svårare att locka de allra duktigaste och mest begåvade studenterna till läraryrket. Lägre betyg, sämre ledaregenskaper och sämre kognitiv förmåga bland nya ämneslärare får…


778. Is the Elephant Stepping on its Trunk? The Problem of India's Unbalanced Growth

Robin Douhan och Anders Nordberg

Denna uppsats analyserar IT-servicesektorns möjligheter att driva ekonomisk tillväxt i Indien. Samtidigt som denna sektor expanderat har andra delar av ekonomin halkat efter. I uppsatsen utvecklas en teoretisk modell för att belysa betydelsen av…


777. Getting a Better Price: Strategic Behavior before Changes in Ownership of Corporate Assets

Richard Friberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Hur ska företag som ska sälja eller köpa tillgångar agera? Detta är ofta affärer som avser extremt stora värden och vi visar i denna studie att både säljare och köpare kan ha incitament att…


776. Venture Capitalists, Asymmetric Information, and Ownership in the Innovation Process

Simona Fabrizi, Steffen Lippert, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

I situationer med informationsasymmetrier kan etablerade företag ha incitament att hindra riskkapitalister att stödja uppfinnare genom att köpa outvecklade uppfinningar även om riskkapitalister är bättre på att…


775. Intergenerational Top Income Mobility in Sweden – Capitalist Dynasties in the Land of Equal Opportunity?

Anders Björklund, Jesper Roine och Daniel Waldenström

This paper presents new evidence on intergenerational mobility in the top of the income and earnings distribution. Using a large dataset of matched father-son pairs in Sweden, we find that intergenerational transmission is very strong in the top, more so…


774. Sweden: A Minimum Wage Model in Need of Modification?

Per Skedinger

Sverige är ett av få länder där minimilöner endast regleras i kollektivavtal och ej via lagstiftning. I denna uppsats ges en översikt över det svenska minimilönesystemet och dess effekter på sysselsättning och lönestruktur. Systemets långsiktiga…


773. Market Power in the Nordic Wholesale Electricity Market: A Survey of the Empirical Evidence

Sven-Olof Fridolfsson and Thomas Tangerås

Den nordiska elmarknaden präglas av att ett fåtal företag står för merparten av produktionen. Men den ekonomiska forskningen ger hittills inget stöd för att elproducenterna systematiskt använder sin storlek för att pressa upp elpriset, dvs. utövar…


772. Should R&D Champions be Protected from Foreign Takeovers?

Olivier Bertrand, Katariina Nilsson Hakkala, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Utgifter för forskning och utveckling (FoU) är, i relation till omsättningen, högre i uppköpta dotterbolag till svenska multinationella företag än i dotterbolag skapade genom nyinvesteringar. En förklaring till…


771. The Global Award for Entrepreneurship Research

Magnus Henrekson och Anders Lundström

International Award for Entrepreneurship and Small Business Research instiftades 1996 och har sedan dess blvit allmänt erkänt som världens främsta forskarpris inom området entreprenörskap och småföretagande. Tack…


770. Selfish and Prospective: Theory and Evidence of Pocketbook Voting

Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara

Hur själviska är svenska väljare? Och hur viktiga är vallöften jämfört med genomförd politik? Dessa frågor är lika centrala i den akademiska forskningen som i massmediernas politiska bevakning. Svaren ges i en ny studie som visar att väljarna fäster stor…


769. Winners and Losers in the Panel Stage of the WTO Dispute Settlement System

Bernard Hoekman, Henrik Horn och Petros C. Mavroidis

Är u-länder sämre på att anföra rättsliga grunder när de agerar som klagande part i WTO:s tvistelösningsmekanism? Svaret tycks bero på hur man mäter graden av framgång. En fråga som tilldragit sig stort intresse i skärningsområdet mellan ekonomi,…


768. Globalization, Transparency and Economic Growth: The Vulnerability of Chinese Firms to Macroeconomic Shocks

Lars Oxelheim

Globaliseringen innebär ökad ekonomisk och finansiell integration. Slopandet av kapitalkontroller och barriärer av olika slag är ingredienser i en process som kommer att exponera tidigare ”skyddade” företag mot chocker i den globala ekonomin. I denna…


767. Finance-specific Factors as Drivers of Cross-border Investment – An OLI Perspective

Jens Forssbaeck och Lars Oxelheim

I denna studie analyserar vi den mest använda teoriramen inom forskningsområdet ’international business’ för att förklara drivkrafterna bakom gränsöverskridande förvärv (dvs uppköp av företag i utlandet) genomförda av icke-finansiella företag. Denna…


766. Entrepreneurship and Second-best Institutions: Going Beyond Baumol’s Typology

Robin Douhan och Magnus Henrekson

William Baumol lanserade i en artikel från 1990 tesen att allt entreprenörskap inte är produktivt. Entreprenörskap kan tvärtom ta sig destruktiva former. Hur entreprenörskapet gestaltar sig i ett visst samhälle beror ytterst på dess institutioner. I det…


765. Is Financial Risk-taking Behavior Genetically Transmitted?

David Cesarini, Magnus Johannesson, Paul Lichtenstein, Örjan Sandewall och Björn Wallace

Att det finns markant variation mellan individer i fråga om en rad ekonomiska preferenser har stått klart länge. Orsakerna till denna variation råder dock mindre enighet om. I denna studie analyseras benägenheten att ta finansiella risker, där risknivån i…


764. The Effects of Displacement on Self-employment Survival

Jenny Nykvist

Att företag läggs ner eller gör kraftiga nerskärningar på personalstyrkan är något vi i västvärlden fått vänja oss vid under de senaste decennierna. Dessa nedläggningar och nedskärningar innebär att det friställs ett antal individer som står utan arbete.…


763. A Continuous Model of Income Insurance

Assar Lindbeck och Mats Persson

Denna artikel utvecklar en ny teori för att analysera inkomstförsäkringars funktion. Teorin gör det också möjligt att analysera sociala normers roll för hur inkomstförsäkring används. Teorin är särskilt väl lämpad att analysera sjukförsäkringar men den…


762. Comment on Education Returns of Wage Earners and Self-employed Workers

Henrik Jordahl, Panu Poutvaara och Juha Tuomala

Hur mycket tjänar egenföretagare och anställda på att ha uppnått en viss utbildningsnivå? Frågan är relevant eftersom både utbildning och entreprenörskap hör till de områden som många politiker vill stimulera. Tyvärr är svaren svåra att fastställa.…


761. Productive and Destructive Entrepreneurship in a Political Economy Framework

Robin Douhan och Magnus Henrekson

I forskningslitteraturen och i samhällsdebatten har entreprenörskapets positiva effekter på tillväxt och utveckling ofta tagits för givna. Detta antagande har problematiserats i nyare forskning som påvisat att entreprenörers agerande i hög utsträckning…


760. The Alert and Creative Entrepreneur: A Clarification

Israel M. Kirzner

Israel M. Kirzner är den ledande företrädaren för den s.k. österrikiska skolan inom entreprenörsforskningen. År 2006 tilldelades Kirzner the FSF-Nutek Award, världens mest prestigefulla pris om forskning runt entreprenörskap och småföretagande. I…


759. Renewal of Patents and Government Financing

Roger Svensson

Svenska uppfinnare med patent som har fått statliga villkorslån lägger ner sina projekt tidigare än uppfinnare som inte har fått sådan finansiering. Uppfinnarna behöver bara betala tillbaka villkorslånen om…


758. Colonial Heritage and Economic Development

Andrea Asoni

Det är allmänt vedertaget att utformningen av institutioner – såsom exempelvis äganderätt, rättsväsende och konkurrenslagstiftning – spelar en viktig roll för att förklara inkomstskillnader mellan länder. Trots detta vet vi relativt lite om hur dessa…


757. Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms

Magnus Henrekson och Dan Johansson

I denna studie analyseras hur det institutionella ramverket påverkar de snabbväxande företagen. Detta görs genom att analysera hur detta ramverk påverkar incitamenten för de många aktörer med kompletterande kompetenser som erfordras för att omvandla ny…


756. Game-theoretical, Strategic Forward Contracting in the Electricity Market

Pär Holmberg

Terminsmarknader ökar välfärden i samhället framförallt genom att de bidrar till en förbättrad riskfördelning mellan marknadsaktörerna. Det finns även studier som visar att terminsmarknaderna därutöver kan påverka effektiviteten för marknader med…


755. Social Interactions and Labor Market Outcomes in Cities

Yves Zenou

Vi utvecklar en teori där information om jobb huvudsakligen erhålls genom starka eller svaga vänskapsband. Anställda pendlar till stadens centrum för att arbeta och interagera med andra människor. Vi finner att huspriserna i city ökar med nivån av social…


754. How Differences in Property Taxes within Cities Affect Urban Sprawl?

Yan Song och Yves Zenou

Denna studie analyserar sambandet mellan differentierade fastighetsskattesatser inom amerikanska storstadsområden och deras utbredning. Vi utvecklar först en teori där vi visar att kvoten mellan fastighetsskatten i förorterna och den i city har en…


753. Are Shirking and Leisure Substitutable? An Empirical Test of Efficiency Wages Based on Urban Economic Theory

Stephen L. Ross och Yves Zenou

Denna studie utvecklar en teori där boende i ett område med långa pendlingsavstånd påverkar möjligheten till fritid i hemmet och därmed även relationen mellan arbetsintensitet och risken för arbetslöshet. Empiriskt testas sedan förhållandet mellan…


752. Endogenous Job Destruction and Job Matching in Cities

Yves Zenou

Vi presenterar en rumslig sök-matchningsteori där både skapandet och förstörelsen av jobb är endogena, dvs bestämda inom modellen. Anställda är ex ante identiska, men inte ex post då deras jobb kan utsättas för en teknologisk chock vilken minskar deras…


751. Democracy, Autocracy and the Likelihood of International Conflict

Thomas Tangerås

Denna teoretiska studie visar att en av demokratins fundamentala egenskaper kan förklara varför demokratier är fredligare mot varandra än mot diktaturer. Demokratiska politiker utvärderas regelbundet i fria och öppna val. De blir då mindre benägna att…


750. Privatization of Credence Goods: Theory and an Application to Residential Youth Care

Erik Lindqvist

Den här uppsatsen studerar privatisering av tjänster där producenten vet mer än köparen om optimal kvantitet, s.k. trovärdighetsvaror. Jag utvecklar en teori som visar att privatisering av trovärdighetsvaror riskerar att leda till överproduktion medan…


749. Political Polarization and the Size of Government

Erik Lindqvist och Robert Östling

I den mest grundläggande ekonomiska teorin antas att medianväljarens preferenser styr storleken på den offentliga sektorn. Denna förutsägelse kan kritiseras både på teoretiska och empiriska grunder. I den här uppsatsen studerar vi sambandet mellan…


748. Efficiency and the Provision of Open Platforms

Joacim Tåg

Denna studie diskuterar två fördelar med policyn som stöder öppna plattformar. En öppen plattform karakteriseras av att det är möjligt för utomstående företag att utveckla produkter, program och tjänster för plattformen. Detta är inte möjligt om…


747. Open Versus Closed Platforms

Joacim Tåg

Denna studie undersöker varför en del mjukvaruplattformar är öppna och en del stängda. Det är möjligt att utveckla program och tjänster för en öppen plattform medan det inte är det för en stängd plattform. Studien pekar på att konkurrensen mellan öppna…


746. Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations

Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Jianhua Zhang

Makroekonomin påverkar företagets resultat. Påverkan från ändringar i växelkurser, räntor och prisnivåer skiljer sig mellan företag men är i de flesta fall av väsentlig storlek. Inverkan från makroekonomin ligger i allmänhet bortom vd:s inflytande, vilket…


745. EU – China and the Non-transparent Race for Inward FDI

Lars Oxelheim och Pervez Ghauri

Den globala ekonomiska kartan har ändrats dramatiskt under senare år. Den ekonomiska och finansiella integrationen har tagit fart med ett åtföljande ekonomiskt omvandlingstryck som är tydligt i ett EU-perspektiv. En positiv attityd till ingående…


744. Privatization, Investment and Ownership Efficiency

Richard Friberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

En privatiserande statlig ägare har incitament att överinvestera i lönsamhetsförbättringar för att strategiskt påverka försäljningspriset. Detta kan förklara varför empiriska studier visat att…


743. Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets

Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Regleringar av utländska uppköp i tjänstesektorn kan vara förknippade med avsevärda kostnader. Orsaken är att sådana regleringar riskerar att leda till att ett fåtal utländska köpare kan spela ut säljarna mot varandra. Konsekvensen blir att köparna…


742. Does Hedonic Price Indexing Change Our Interpretation of Economic History? Evidence from Swedish Electrification

Harald Edquist

Under 1990-talet introducerades s.k. hedoniska prisindex i många länder för att mäta prisutvecklingen för datorer och andra elektroniska produkter. Denna uppsats undersöker vilken effekt användningen av dessa prisindex skulle ha haft på den uppmätta…


741. Financial Determinants of Foreign Direct Investment

Jens Forssbæck och Lars Oxelheim

Traditionella förklaringsmodeller för ett företags utländska direktinvesteringar fokuserar nästan uteslutande på reala faktorer. I denna studie visar vi att företagets finansiella styrka bör inkluderas bland förklaringsvariablerna. I en studie av ca 1400…


740. The WTO Dispute Settlement System 1995–2006: Some Descriptive Statistics

Henrik Horn och Petros C. Mavroidis

Tvistelösningsmekanismen i World Trade Organization (WTO) har sedan dess tillkomst den 1 januari 2005 hanterat ett stort antal dispyter mellan medlemsländerna. Denna studie redogör för ett stort antal aspekter av dess verksamhet under perioden 1995–2006,…


739. The Permissible Reach of National Environmental Policies

Henrik Horn och Petros C. Mavroidis

När medlemsländer i World Trade Organization (WTO) bedriver miljöpolitik på nationell eller internationell nivå finns det en risk för att politiken strider mot ländernas internationella rättsliga åtaganden. Syftet med denna studie är att belysa två…


738. Fines, Leniency and Rewards in Antitrust

Maria Bigoni, Sven-Olof Fridolfsson, Chloé Le Coq och Giancarlo Spagnolo

Amnestiprogram där kartellmedlemmar slipper betala konkurrensskadeavgifter om de självmant avslöjar karteller uppfattas allmänt som mycket framgångsrika. En ny experimentell studie, med studenter som försökspersoner,…


737. Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria

Andrea Asoni

Denna studie är en översikt av den forskningslitteratur som undersöker sambandet mellan äganderätt och ekonomisk tillväxt, liksom de institutioner som upprätthåller äganderätt. Svag äganderätt kan leda till låg tillväxt genom exempelvis expropriering av…


736. Will Privatization Reduce Costs?

Erik Lindqvist

En ständigt aktuell fråga i den politiska debatten är vilka offentligfinansierade tjänster som lämpar sig för privat produktion. Denna debatt tenderar att fokusera på hur privat och offentlig drift skiljer sig åt beträffande pris och kvalitet. I den här…


735. Identity and Redistribution

Erik Lindqvist och Robert Östling

De skandinaviska länderna har både de minsta inkomstskillnaderna i världen och de högsta skatterna. Utifrån konventionell ekonomisk teori borde det omvända gälla – graden av ekonomisk omfördelning borde vara…


734. Competition, Takeovers and Gender Discrimination

Fredrik Heyman, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos

 Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor och fler män än kvinnor är chefer. En möjlig förklaring till skillnaderna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden är att kvinnor diskrimineras av…


733. Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence

Magnus Henrekson och Dan Johansson

Jobbskapande och sysselsättningstillväxt har stått i centrum i den ekonomisk-politiska diskussionen i OECD-länderna sedan 1970-talets oljekriser och den ökade arbetslöshet som följde i spåret av dessa. I denna uppsats går vi igenom de empiriska beläggen…


732. Entrepreneurship and the Theory of Taxation

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

De ekonomiska teorier som brukar användas för att analysera effekterna av kapital- och inkomstskatter beaktar sällan entreprenörsfunktionen. I föreliggande uppsats undersöks hur detta förbiseende påverkar de viktigaste av de slutsatser som följer från…


731. Prospects for the Welfare State

Assar Lindbeck

Den typ av välfärdsstat som vuxit fram i Västeuropa har varit mycket framgångsrik i sina ambitioner att omfördela såväl inkomster som tillgång till välfärdstjänster. Den har även givit effektivitetsvinster i form av inkomstförsäkringar och ökade…


730. Trading Profiles and Developing Country Participation in the WTO Dispute Settlement System

Joseph Francois, Henrik Horn och Niklas Kaunitz

Det har länge förts en diskussion om huruvida reglerna i WTO:s tvistelösningsmekanism gör det svårare för u-länder att tillvarata sina handelsintressen. I denna studie belyses orsakerna till u-länders begränsade utnyttjande av tvistelösningsmekanismen.…


729. How Wage Compression Affects Job Turnover

Fredrik Heyman

En omfattande litteratur har något överraskande funnit att omsättningen av jobb är av liknande storlek i USA och i Europa, trots betydligt striktare lagstiftning om anställningsskydd i flertalet europeiska länder. Denna uppsats testar en förklaring till…


728. Lady and the Trump: Status and Wealth in the Marriage Market

Johan Almenberg och Anna Dreber

Om status och ekonomiskt välstånd kompletterar varandra, kan man förvänta sig att individer med hög status men låg förmögenhet i hög utsträckning söker sig till individer med låg status men hög förmögenhet. Men hur mäts status? Vi använder oss av en…


727. Network Neutrality on the Internet: A Two-sided Market Analysis

Nicholas Economides och Joacim Tåg

I denna studie diskuterar vi fördelarna med nätneutralitet. Med nätneutralitet menas att trafik som passerar genom bredbandsoperatörernas nätverk måste behandlas på lika basis, d.v.s. ingen prioritering eller…


726. Intellectual Property Rights and Competition Policy

Mattias Ganslandt

Mellan intellektuell äganderätt och konkurrenspolitik finns en inneboende motsättning: för att gynna konkurrens på en marknad bör företag, allt annat lika, ha likartade kostnadssituationer. För att stimulera innovationer krävs emellertid någon slags…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se