Working Paper No. 739

The Permissible Reach of National Environmental Policies

Nationell miljöpolitik och WTO-avtalet

Publicerad: 2 april 2008, reviderad juni 2008Antal sidor: 133Nyckelord: Trade and Environment; WTOJEL-koder: F13; F18; F53

The Permissible Reach of National Environmental Policies Henrik Horn och Petros C. Mavroidis


När medlemsländer i World Trade Organization (WTO) bedriver miljöpolitik på nationell eller internationell nivå finns det en risk för att politiken strider mot ländernas internationella rättsliga åtaganden. Syftet med denna studie är att belysa två regelverk som kan begränsa möjligheterna till sådan miljöpolitik: WTO-avtalet och internationell sedvanerätt. Slutsatsen är att möjligheterna att reglera det egna territoriet är mycket goda, men att det knappast är tillåtet att reglera andras territorium.

Den grundläggande tanken i WTO-avtalets varu- och tjänstehandelsdel är att medlemmarna gör explicita åtaganden vad gäller gränshinder; t ex överenskommelser om maximitullar för en mängd olika varor. Kopplat till detta finns en generell princip om att medlemmarna i övrig politik – inklusive miljöpolitik – inte diskriminerar varandra. Vad som utgör diskriminering är dock i praktiken mycket svårtolkat och bestäms genom den gradvisa framväxten av rättsfall. Denna studie börjar med en översikt över de rättstvister inom WTO (och tidigare GATT) som i första hand påverkar ramarna för miljöpolitik. WTO:s medlemmar är även bundna av den internationella sedvanerätten (Customary International Law) vad gäller jurisdiktion och studien gör en översiktlig presentation av denna. I ljuset av diskussionen om WTO-reglerna och den internationella sedvanerätten diskuteras sedan ett tio-tal scenarier i vilka länder bedriver miljöpolitik.

En första slutsats är att WTO:s domstolar hittills inte har tagit vederbörlig hänsyn till sedvanerätten och de har därmed i vissa fall gjort en mer restriktiv tolkning av medlemmarnas rättigheter än vad som borde ha gjorts. Men totalt sett har ändå medlemsländerna mycket stor frihet att reglera så länge det rör sig om miljöproblem som fysiskt påverkar det egna territoriet. Man kan t ex även särbehandla länder som inte ansluter sig till, eller följer, internationella miljöavtal, så länge man påverkas fysiskt av de resulterande miljöeffekterna; ett exempel på sådana effekter skulle kunna vara klimatpåverkande utsläpp. Däremot finns det betydande begränsningar i möjligheten att reglera miljöeffekter som endast uppstår i andra länders territorier.

Titel: IFN WP nr 739, "The Permissible Reach of National Environmental Policies".

Författare: Henrik Horn, IFN, och Petros C. Mavroidis, Université de Neuchatel och Columbia Law School, New York.

Kontakta: henrik.horn@ifn.se

 

Henrik Horn

Kontakt

Tel: 08 665 4540
henrik.horn@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se