Working Paper No. 741

Financial Determinants of Foreign Direct Investment

Finansiella motiv är viktiga för utländska direktinvesteringar

Publicerad: 1 april 2008Nyckelord: FDI; Cross-border Acquisitions; Investment-q; Cost of Capital; Cross-listing; SegmentationJEL-koder: E22; F21; F23; G3; L23

Financial Determinants of Foreign Direct Investment Jens Forssbæck och Lars Oxelheim


Traditionella förklaringsmodeller för ett företags utländska direktinvesteringar fokuserar nästan uteslutande på reala faktorer. I denna studie visar vi att företagets finansiella styrka bör inkluderas bland förklaringsvariablerna. I en studie av ca 1400 europeiska företag visar sig tillgången till billigt och internationellt gångbart aktiekapital vara en mycket viktig förklaring bakom utländska företagsuppköp.

Utländska uppköp av svenska företag, företagssammanslagningar över gränserna och produktionsflyttar till lågkostnadsländer är alla exempel på olika former av gränsöverskridande direktinvesteringar. Klassiska teorier för att förklara denna typ av investeringar betonar att vissa företag har unika konkurrensfördelar som gör att de kan konkurrera på utländska marknader trots högre etableringskostnader och sämre marknadskännedom än de lokala aktörerna. Finansiella faktorer har i detta sammanhang rönt inget eller endast ringa intresse som förklaring till varför ett visst företag genomfört en internationell investering.

Vi testar i denna studie hypotesen att variationer i företags finansiella styrka påverkar deras benägenhet att genomföra internationella företagsuppköp. Den finansiella lösningen kan i sig utgöra en konkurrensfördel. Det empiriska underlaget består av ca 1400 företag hemmahörande i euroområdet, som under undersökningsperioden genomfört drygt 500 utländska direktinvesteringar. Resultaten visar genomgående att en lägre kostnad för aktiekapital ökar sannolikheten att investera utomlands, medan kostnaden för lånat kapital inte påverkar denna sannolikhet på ett statistiskt säkerställt sätt. Vidare finns ett starkt samband mellan notering av företagets aktie på en ledande utländsk aktiebörs och sannolikheten för investeringsaktivitet utomlands. Studien pekar också på att en förmånlig aktievärdering är viktigare för företag från länder där den inhemska finansmarknaden är förhållandevis svagt utvecklad, och för företag med hög kunskapsintensitet.

Studien visar tydligt att finansiella konkurrensfördelar kan vara väl så viktiga som de reala fördelar som hittills betonats i litteraturen. Den tyder också på att det förekommer vissa finansiella tröskeleffekter för internationell expansion samt, i förlängningen, att ett välutvecklat och konkurrenskraftigt nationellt finansiellt system är av stor vikt för bibehållen ägarkontroll över det inhemska näringslivet.

IFN Working Paper nr 741, ”Financial Determinants of Foreign Direct Investment” är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning tillsammans med Jens Forssbæck, Lund Institute of Economic Research. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se