Working Paper No. 742

Does Hedonic Price Indexing Change Our Interpretation of Economic History? Evidence from Swedish Electrification

Ändrar hedoniska prisindex vår uppfattning av den ekonomiska utvecklingen?

Publicerad: 2 april 2008, reviderad september 2009Antal sidor: 31Nyckelord: Hedonic Price Index; Electric Motor; Productivity Growth; Electrification; ICT Revolution; Productivity Growth; General Purpose TechnologiesJEL-koder: L60; N60; O10; O14; O33; O40

Does Hedonic Price Indexing Change Our Interpretation of Economic History? Evidence from Swedish Electrification Harald Edquist


Under 1990-talet introducerades s.k. hedoniska prisindex i många länder för att mäta prisutvecklingen för datorer och andra elektroniska produkter. Denna uppsats undersöker vilken effekt användningen av dessa prisindex skulle ha haft på den uppmätta produktivitetstillväxten under elektrifieringen i Sverige. Resultaten visar att prisfallet och produktivitetstillväxten för elektriska motorer var betydligt mindre under 1920-talet än motsvarande utfall för produkter inom Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) under 1980- och 1990-talen.

Sverige har liksom många andra länder under de senaste decennierna upplevt en teknologisk revolution inom IKT. Under 1980-talet gjorde företag omfattande IKT-investeringar, utan att det gav någon effekt i produktivitetsstatistiken. I mitten av 1990-talet ökade dock produktivitetstillväxten kraftigt i USA och ett antal europeiska länder såsom Sverige och Finland.

En viktig orsak till produktivitetstillväxten var den ökande produktiviteten i den IKT-producerande sektorn. I flera länder infördes hedoniska prisindex i den IKT-producerande sektorn, vilket medförde att kvalitetsförbättringar kunde mätas på ett mer systematiskt sätt. Hedoniska prisindex är ett kvalitetsjusterat prisindex som baseras på en systematisk insamling av kvalitetsdata för olika produkter.

Erfarenheterna av hedoniska prisindex ger upphov till frågan huruvida tillämpning av dessa prisindex också skulle påverka den uppmätta produktivitetsutvecklingen under tidigare teknologiska genombrott. Denna uppsats undersöker påverkan av hedoniska prisindex på den bransch som producerade elektriska motorer under Sveriges elektrifiering i början av 1900-talet.

Resultaten visar snabbt fallande priser även för elektriska motorer under 1920-talet då produktivitetstillväxten ökade kraftigt i Sverige. Priserna i den bransch som producerade elektriska motorer föll 13,2 procent per år 1920–29, då den hedoniska metoden tillämpas. Samtidigt var prisfallet för elektriska motorer betydligt mindre än för IKT-produkter under 1980- och 1990-talen. Det verkar således inte som om det under elektrifieringen fanns någon motsvarighet till ”Moores lag”, enligt vilken antalet transistorer per ytenhet i en integrerad krets fördubblas var 18:e månad medan priset halveras.

IFN working paper nr 742 ”Does Hedonic Price Indexing Change our Interpretation of Economic History? Evidence from Swedish Electrification” har författats av Harald Edquist. Kontakt: Harald.Edquist@ifn.se 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se