Working Paper No. 743

Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets

Varför utländska företagsförvärv är viktiga för strukturomvandlingen av tjänstesektorn

Publicerad: 8 april 2008Antal sidor: 39Nyckelord: Services; Mergers and Acquisitions; Investment Liberalization; Foreign Direct Investments; OwnershipJEL-koder: F23; K21; L13; O12

Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson


Regleringar av utländska uppköp i tjänstesektorn kan vara förknippade med avsevärda kostnader. Orsaken är att sådana regleringar riskerar att leda till att ett fåtal utländska köpare kan spela ut säljarna mot varandra. Konsekvensen blir att köparna betalar ett lägre pris för företagen.

Tjänstesektorns tillväxt blir allt viktigare för den ekonomiska utvecklingen. En genomgång av sektorn visar att många tjänstemarknader avregleras för närvarande, att utländska uppköp är frekventa och kan skapa synergier, och att många av marknaderna karaktiseras av dålig konkurrens. EU kommisssion menar dock att strukturomvandlingen på vissa tjänstemarknader går för långsamt eftersom regeleringar försvårar utländska uppköp. Samtidigt finns en oro i många länder att utländska uppköp av inhemska företag kan leda till nedläggningar och därigenom färre arbetstillfällen. I denna forskningsrapport analyseras hur utländska uppköp påverkar effektiviteten i strukturomvandlingen i tjänstesektorn.

Analysen tar sin utgångspunkt i att utländska uppköp på tjänstemarknaden kan leda till effektiviseringar om företagens tillgångar kompletterar varandra väl. Exempelvis kan en effektiv organisation kombineras med ett lokalt effektivt distributionsnät. Samtidigt beaktas att uppköp i tjänstesektorn kan leda till sämre konkurrens än om det utländska företaget annars skulle ha nyetablerat sig på marknaden, eller om inhemska konkurrenter slås ut i samband med uppköpet.

Analysen visar att det kan förekomma ineffektiva utländska uppköp där motivet är att hämma konkurrensen på den inhemska marknaden Det finns emellertid begränsningar i möjligheten till ineffektiva uppköp. Orsaken är att konkurrenterna kommer att utnyttja möjligheten och expandera sin verksamhet eller att nyetableringar sker. Därigenom blir det mindre lönsamt att göra ineffektiva uppköp. Studien visar också att regleringar som ökar kostnaderna för utländska uppköp eller gynnar vissa potentiella köpare på andra potentiella köpares bekostnad kan vara kontraproduktiva. Orsaken är att detta riskerar att leda till säljkonkurrens bland inhemska företag, med följden att de utländska köparna kan spela ut säljarna mot varandra. Därigenom blir förvärvspriset lägre.

En slutsats från studien är att en väl fungerande konkurrenspolitik inte bör diskriminera utländska uppköpare. Vidare är åtgärder som stimulerar budkonkurrensen om inhemska företag välmotiverade. Detta säkerställer nämligen att en stor del av de effektivitetsvinster som uppstår vid uppköpet tillfaller det säljande inhemska företaget.

IFN Working Paper nr 743 "Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets" är författat av Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning.

Vill du veta mer? Kontakta Pehr-Johan Norbäck via e-post på PJN@ifn.se eller Lars Persson via e-post på lars.persson@ifn.se

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se