Working Paper No. 746

Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations

Makroekonomiska faktorers betydelse för ersättningen till vd

Publicerad: 21 april 2008Antal sidor: 37Nyckelord: Executive Compensation; Macroeconomic Factors; Cash CompensationJEL-koder: L14; L16; M14; M21; M52

Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Jianhua Zhang


Makroekonomin påverkar företagets resultat. Påverkan från ändringar i växelkurser, räntor och prisnivåer skiljer sig mellan företag men är i de flesta fall av väsentlig storlek. Inverkan från makroekonomin ligger i allmänhet bortom vd:s inflytande, vilket bör beaktas i underlaget för vd:s prestationsrelaterade ersättning. I en studie av svenska företag finner vi att den genomsnittliga vd-ersättningen 2006 till mycket stor del låter sig förklaras av just makroekonomiska effekter.

Debatten om skäliga nivåer på ersättningen till företagsledningen är internationell och har pågått alltsedan Adam Smith berörde dessa frågor redan i slutet av 1700-talet. Forskningen på området har fokuserat på sökandet efter det optimala kontraktet mellan företagets ägare och ledning, men ger ingen vägledning vad beträffar dessa nivåer. Ett alternativt spår inom forskningen pekar på att det är vd:s styrkeposition och möjligheter att influera nivån som förklarar utvecklingen fram till dagens historiskt höga vd- ersättningar. Med vd ”vid rodret” sätts ersättningen till en nivå strax under den som "upprör" allmänheten.

Med start i England några decennier tillbaka finns nu bolagskoder i nästan alla europeiska länder med rekommendationer om hur ersättningen skall fastställas, förhållandet mellan fast och rörlig del, samband mellan ersättning och prestation samt villkor för utformning av bonus- och incitamentsprogram. "Prestationen" väntar dock på en ändamålsenlig definition.

Denna studie betonar vikten av att förtydliga vd:s ersättningsgrundande prestation genom att filtrera bort den del som skett p.g.a. yttre omständigheter. Resultateffekterna från de makroekonomiska faktorerna - växelkurs, ränta och inflation – studeras här som exempel på resultatpåverkan över vilken ledningen har inget eller ringa inflytande. Företagens rapportering ger idag nästan undantagslöst mycket bristfällig eller ingen information alls om denna yttre inverkan på företaget. International Financial Reporting Standard – giltig för de flesta publika europeiska företag från januari 2005 – uppmanar dock till tydlighet om effekterna av makroekonomiska fluktuationer.

I studien analyserar vi ersättningen i form av lön och bonus till vd i 131 svenska företag under perioden 2001–2005. Efter att ha beaktat inverkan av de makroekonomiska faktorerna finner vi att vd-ersättningarna skulle ha utvecklats mycket annorlunda om de gjorts oberoende av de makroekonomiska fluktuationerna. Enskilda år i denna period motsvarar makroeffekterna genomsnittligen upp till ca 60 procent av bonusen. När resultaten tillämpas för 83 svenska företag 2006 och sålunda utanför skattningsperioden finner vi att den genomsnittliga makroeffekten på vd-ersättningen detta år utgör mer än 80 procent av bonusen. I ett försök att uppskatta effekten av de ”icke förutsebara” makroeffekterna detta år finner vi att påverkan utgör en väsentligen mindre del av bonusen.

En policytolkning av vår studie är att belöningsgrunden för vd:s ersättningar måste tydliggöras. Att exkludera den makroekonomiska inverkan på resultatet innebär ett stort steg närmare en belöningsgrund som på ett meningsfullt och rättvist sätt tydliggör vd:s prestation. Den svenska bör liksom övriga europeiska bolagskoder kompletteras med en rekommendation om hur de makroekonomiska faktorerna i linje med denna studie skall beaktas i den ersättningsgrundande prestationen. Ökad transparens är en förutsättning för att självsaneringsalternativet skall segra.

IFN Working Paper nr 746, "Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations" är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning, tillsammans med Clas Wihlborg, Chapman University, och Jianhua Zhang, Handelshögskolan i Göteborg. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se