Working Paper No. 758

Colonial Heritage and Economic Development

Kolonialt arv och ekonomisk utveckling

Publicerad: 5 augusti 2008Antal sidor: 62Nyckelord: Economic Development; Culture; Origins of Political InstitutionsJEL-koder: O11; O12; N10; P16

Colonial Heritage and Economic Development Andrea Asoni


Det är allmänt vedertaget att utformningen av institutioner – såsom exempelvis äganderätt, rättsväsende och konkurrenslagstiftning – spelar en viktig roll för att förklara inkomstskillnader mellan länder. Trots detta vet vi relativt lite om hur dessa institutioner har uppstått och vad som avgör hur de skiljer sig åt mellan olika länder. Den ekonomiska litteraturen kan delas upp i två huvudfåror: i det ena lägret betonas kulturella skillnader medan den andra sidan pekar på faktorer i miljön såsom dödlighet och klimat. Båda dessa inriktningar har funnit visst empiriskt stöd.

I denna studie görs ett försök att förena de två skolorna: vad som gör att en viss nybyggare flyttar till en koloni antas bero på yttre faktorer såsom klimat, dödlighet samt egenskaper hos den enskilde nybyggaren, dvs. en slags självselektion. Givet denna selektion bestäms kvaliteten på de framväxande institutionerna i kolonin av nybyggarnas egenskaper.

Den modell som presenteras är konsistent med resultat av tidigare empiriska studier. Men i denna studie görs även nya empiriska tester som ger ytterligare stöd åt teorin om självselektion. Slutsatsen blir att andra teorier som söker förklara koloniers utveckling måste ta hänsyn till denna selektionsmekanism för att kunna ge en fullständig bild.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se