Working Paper No. 760

The Alert and Creative Entrepreneur: A Clarification

Den alerte och kreative entreprenörens karaktär och funktion

Publicerad: August 12, 2008Antal sidor: 14Nyckelord: Austrian economics; Economic development; Entrepreneurship; Small business economicsJEL-koder: B49; B52; B53; O31

The Alert and Creative Entrepreneur: A Clarification Israel M. Kirzner


Israel M. Kirzner är den ledande företrädaren för den s.k. österrikiska skolan inom entreprenörsforskningen. År 2006 tilldelades Kirzner the FSF-Nutek Award, världens mest prestigefulla pris om forskning runt entreprenörskap och småföretagande.

I denna prisföreläsning argumenterar Kirzner att ett antal av de forskare som kommenterat och byggt vidare på hans forskning har missförstått vissa centrala delar av hans teoretiska system. Särskilt argumenterar han mot distinktionen mellan en ”schumpeteriansk” och en ”kirzneriansk” entreprenör. Den förstnämnda har ofta setts som en kreativ innovatör som stör den rådande jämvikten och den senare som den alerte aktör som genom att se och utnyttja arbitragemöjligheter för ekonomin tillbaka mot jämvikt.

Kirzner menar att det misstag som ligger bakom denna distinktion grundar sig i att man inte beaktat utgångspunkten för hans analys. Kirzners teori utgår från att marknader befinner sig i ojämvikt (till skillnad från Schumpeter som utgår från ett jämviktsläge). Den grundläggande entreprenöriella funktionen är enligt Kirzner att vara alert på och utnyttja prisskillnader som föreligger på sådana marknader. I det enklaste fallet kan den entreprenöriella funktionen bestå i att köpa billigt på en marknad och sälja dyrt på en annan. Men funktionen kan även vara att inse att efterfrågan på en ny teknisk landvinning är underskattad eller inte alls har insetts av andra marknadsaktörer. Även i detta fall menar Kirzner att entreprenören kan sägas utnyttja prisskillnaden mellan värderingen av innovationen och dess marknadspotential.

Kirzner menar vidare att den syn marknadsprocessen som han utvecklat har långtgående policyimplikationer. Denna process är i grunden driven av entreprenörens förmåga att vara alert på möjligheter och fatta beslut utifrån dessa. Hur en sådan förmåga odlas eller övas uttalar sig inte Kirzner om. Hans huvudpoäng är att incitamenten att vara alert i grunden beror av möjligheterna att förverkliga den potential man uppfattar. Institutioner som bestraffar framgångsrikt företagande gör därför sin största skada genom att kväsa incitamenten att överhuvudtaget se marknadsmöjligheter.

IFN Working Paper nr 760, "The Alert and Creative Entrepreneur: A Clarification", är författat av Israel M. Kirzner, New York University.Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se