Working Paper No. 780

Corporate Distress and Restructuring with Macroeconomic Fluctuations: The Cases of GM and Ford

Rekonstruktion av företag i tider av makroekonomisk turbulens

Publicerad: 9 december 2008, reviderad augusti 2011Antal sidor: 30Nyckelord: Credit Risk; Creditworthiness; Z-Scores; Default Predictions; GM; Ford; Restructuring; Macroeconomic ExposureJEL-koder: G11; G32; G33; G34; L16; L62
Publicerad version

Corporate Distress and Restructuring with Macroeconomic Fluctuations: The Cases of GM and Ford Lars Oxelheim och Clas Wihlborg


I denna studie analyserar vi traditionella metoder för att utvärdera ett företags kreditvärdighet och därtill hörande sannolikhet för konkurs med hänsyn tagen till inverkan av makroekonomiska fluktuationer. Vi finner att några metoder försöker beakta dessa fluktuationer på näringsgrensnivå men att inga metoder tar hänsyn till den företagsspecifika inverkan av makroekonomin. Vi hävdar i denna studie att långivare och företagsledare kan få värdefull information om behovet av en rekonstruktion såväl som om bästa formen på densamma genom att på företagsnivå dela upp konkursmåttet på en ”inneboende” och en makroekonomisk del.

Vi visar hur den så kallade Macroeconomic Uncertainty Strategy (MUST)-analysen – som tidigare utvecklats för mätning av företagets makroekonomiska exponering – kan användas för att filtrera ut den makroekonomiska inverkan på mått för ett företags kreditvärdighet. I denna studie tillämpar vi sedan filtreringsförfarandet i en analys av ett sådant mått i form av det klassiska Z-värdet för de amerikanska biltillverkarna Ford och GM för perioden 1996 till 2005.

Tillämpningen av det analysförfarande som utvecklas i studien leder till olika slutsatser för GM och Ford, trots att de båda via låga Z-värden uppvisar snarlikt starka signaler om en förestående konkurs. I fallet Ford synes de makroekonomiska faktorerna systematiskt påverka Z-värdet på ett sätt som gör att en filtrering av dessa faktorers inverkan ger en ljusare bild av Fords överlevnadsmöjligheter. Vi tolkar detta så att Ford bör förbereda sig för att söka skydd från sina fordringsägare i form av en ordnad rekonstruktion (Chapter 11 i amerikansk konkurslagstiftning). För GM:s del visar analysen att nedgången i Z-värdet och därmed en ökad sannolikhet för konkurs inte förklaras av systematisk inverkan av makroekonomiska faktorer utan av ”inneboende” faktorer. Vi tolkar detta så att det i GM:s fall endast finns en liten sannolikhet för att ett likvidationsförfarande (konkursaktion enligt Chapter 7 i den amerikanska konkurslagstiftningen) skall kunna undvikas.

IFN Working Paper nr 780, “Corporate Distress and Restructuring with Macroeconomic Fluctuations: The Cases of GM and Ford” är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning tillsammans med Clas Wihlborg, Chapman University, California. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se