2009

För alla rapporter finns en svensk sammanfattning, medan de fullständiga dokumenten är på engelska. Klicka på rubriken för att komma till den svenska sammanfattningen.

 


816. Social Networks

Joan de Marti och Yves Zenou

I uppsatsen ges en överblick av litteraturen om sociala nätverk. Vi diskuterar dels de ekonomiska och sociologiska ansatserna, dels den fysik-matematiska ansatsen och visar deras likheter och olikheter. Medan den fysik-matematiska ansatsen är kapabel att…


815. Make-or-buy Decisions and the Manipulability of Performance Measures

Fredrik Andersson

Valet mellan att köpa en vara eller tjänst och att producera den själv är ett viktigt val för både företag och delar av den offentliga sektorn. I denna studie analyseras både hur detta val bestäms och vad som i grunden utgör skillnaden mellan att ”göra”…


814. Mixed Strategies in Discriminatory Divisible-good Auctions

Edward J. Anderson, Pär Holmberg och Andrew B. Philpott

Den nordiska elmarknaden tillämpar marginalprissättning, där all producerad el – billig som dyr – betalas med samma pris. Vissa större elkonsumenter menar att detta förfarande ger producenterna för stora vinster…


813. Taxation and the Quality of Entrepreneurship

Andrea Asoni och Tino Sanandaji

I denna uppsats diskuteras skatters påverkan på egenföretagande. Till skillnad från många andra studier tar vi hänsyn till skatters påverkan både på antalet företagare och på deras kvalitet,…


812. The Supply Function Equilibrium and Its Policy Implications for Wholesale Electricity Auctions

Pär Holmberg och David Newbery

Denna uppsats beräknar de samhällsekonomiska förluster som uppstår på spotmarknaden för el och vi diskuterar åtgärder för att minska dem. Några slutsatser är: Motsvarande 5‒10 identiska producenter behövs för att hålla välfärdsförlusterna under en procent…


811. Reversion to the Racial Mean and Mortgage Discrimination

Tino Sanandaji

Diskriminering på bolånemarknaden har sedan lång tid varit en omdebatterad fråga. Studier av låneansökningar har kommit fram till att etniska minoriteter i USA har haft svårare än andra grupper att få…


810. Oil Prices and Real Exchange Rate Movements in Oil-Exporting Countries: The Role of Institutions

Johanna Rickne

I denna studie utvecklas och testas en teori som visar att politiska institutioner är avgörande för hur oljepriset påverkar den reala växelkursen i oljeexporterande länder. Den statistiska analysen visar att länder med demokratisk samhällsstyrning,…


809. Can Investment in Intangibles Explain the Swedish Productivity Boom in the 1990s?

Harald Edquist

Sverige är i dag en kunskapsbaserad ekonomi där tillväxten bl.a. drivs av humankapital, information och nya idéer. Tyvärr märks detta alltför lite i vår officiella statistik där immateriella investeringar som exempelvis forskning och utveckling, varumärke…


808. Perspectives on the Success and Early History of the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI)

Magnus Henrekson

Industriens Utredningsinstitut (IUI) grundades 1939. På mindre än tio år växte det från en liten utredningsbyrå till ett ledande forskningsinstitut inriktat på mikroekonomiska problem. På basis av ett antal nyskrivna minnesuppsatser och biografier om…


807. Entrepreneurship Policy and Globalization

Robin Douhan, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Entreprenörskap tillmäts en allt större betydelse i policydebatten. I länder världen över har institutioner förändrats för att befrämja entreprenörskap och innovationer. Vad driver denna utveckling?…


806. The Co-twin Methodology and Returns to Schooling – Testing a Critical Assumption

Örjan Sandewall, David Cesarini och Magnus Johannesson

Lönar det sig finansiellt att utbilda sig, och i så fall hur mycket? För att svara på den frågan har en mängd studier i framstående ekonomitidskrifter undersökt skillnader i utbildningsnivå och inkomst…


805. Entrepreneurship, Wage Employment and Control in an Occupational Choice Framework

Robin Douhan och Mirjam van Praag

Vi kombinerar två empiriska observationer i en allmän jämviktsmodell avseende val av sysselsättning. Den första observationen är att entreprenörer har större egen kontroll över användningen av och avkastningen på tillgångar – såsom humankapital – än vad…


804. Entrepreneurship and Public Policy

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

Med entreprenörskapspolitik menas en politik som präglas mer av att möjliggöra och stimulera till individuella entreprenöriella initiativ än att direkt stödja en viss företagsform. Forskning har på senare tid också visat att ett fåtal entreprenöriellt och…


803. Faces of Politicians: Babyfacedness Predicts Inferred Competence but Not Electoral Success

Panu Poutvaara, Henrik Jordahl och Niclas Berggren

Ett barnsligt utseende i form av ett så kallat babyface har visat sig påverka människors uppfattningar om bärarens personliga egenskaper som kompetens och aggressivitet. Eftersom amerikanska studier har visat att personer med ett barnsligt utseende bedöms…


802. Correcting Mistakes: Cognitive Dissonance and Political Attitudes in Sweden and the United States

Mikael Elinder

Är det så att när en väljare väl har lagt ner röstsedeln i valurnan så kommer hon att börja rättfärdiga sitt val genom att ändra sina politiska åsikter så att valet framstår som…


801. Common Trends and Shocks to Top Incomes – A Structural Breaks Approach

Jesper Roine och Daniel Waldensntröm

När började inkomstskillnaderna öka i västvärlden? Ägde ökningen rum i alla länder eller bara i vissa? I denna studie kombinerar vi ett nytt internationellt dataset med toppinkomstandelar i tjugo länder sedan 1900-talets början och de senaste…


800. Taxation and Entrepreneurship in a Welfare State

Mikael Stenkula

Betydelsen av entreprenörskap och egenföretagande för ekonomin diskuteras numera livligt inom både den politiska och akademiska sfären. I den här studien analyseras hur det svenska skattesystemet påverkat…


799. Creative Destruction and Productive Preemption

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Roger Svensson

I denna studie visar vi att det på en oligopolistisk marknad är högre sannolikhet att uppfinningar med hög kvalitet förvärvas eller licensieras framför alternativet att uppfinnaren själv lanserar en ny produkt…


798. Mental Accounting in the Housing Market

Johan Almenberg och Artashes Karapetyan

Vi identifierar en anomali rörande olika former av lånefinansiering på bostadsmarknaden. Vi visar att en tendens mot "dold" skuldsättning kan påverka priserna på marknaden i både teori och praktik.


797. Compulsory Education and Jack-of-all-trades Entrepreneurs

Robin Douhan

Kan utbildningsinstitutioner påverka valet att bli egenföretagare? Varierar effekten beroende på individuella egenskaper? I den här studien formuleras en teori som knyter samman individers egenskaper, det skolsystem de genomgår och valet att bli…


796. Origins and Resolution of Financial Crises; Lessons from the Current and Northern European Crises

Finn Ostrup, Lars Oxelheim och Clas Wihlborg

I denna studie analyserar vi den pågående globala finansiella krisen med sitt ursprung i den amerikanska bolånemarknaden. Litteraturen om finansiella kriser skiljer sällan mellan faktorer som skapat den ursprungliga spänningen i den finansiella sektorn…


795. Trade, Reallocations and Productivity: A Bridge between Theory and Data in Öresund

Anders Akerman

Studien undersöker orsakssambandet mellan ökad handel och produktivitet. Specifikt undersöks mekanismen att handel stärker konkurrensen mellan företag och omallokerar produktion från mindre produktiva till mer produktiva företag. Byggandet av Öresundsbron…


794. The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment

Erik Lindqvist och Roine Vestman

I jobbannonser betonas ofta personliga egenskaper som stresstålighet, självdisciplin och social förmåga. De empiriska beläggen för att andra personliga egenskaper än intelligens påverkar utfallet på arbetsmarknaden är dock förvånansvärt svaga. I den här…


793. Burden of Proof in Environmental Disputes in the WTO: Legal Aspects

Henrik Horn och Petros C. Mavroidis

WTO-avtalet reglerar medlemsländernas möjlighet att bedriva nationell miljöpolitik. Avtalets faktiska innebörd bestäms i hög grad av hur WTO-domstolarna utformar beviskraven för dispyter om påstådda (och kanske faktiska) miljöåtgärder. Denna studie…


792. Patent Scope and Technology Choice

Erika Färnstrand Damsgaard

Denna uppsats analyserar effekterna av ett starkare patentskydd på investeringar i FoU och innovationstakt. Uppsatsen presenterar en teori där patentskyddet påverkar ett nystartat företags val av teknologi. Teorin visar att starkare patentskydd i form av…


791. The Burden of Proof in National Treatment Disputes and the Environment

Henrik Horn

National Treatment-klausulens krav på icke-diskriminering kan påverka länders möjligheter att föra nationell miljöpolitik. De former som denna påverkan faktiskt tar sig uttryck i bestäms till stor del av de beviskrav som ställs för att länder ska kunna…


790. Firm Heterogeneity and Country Size Dependent Market Entry Cost

Anders Åkerman och Rikard Forslid

Denna studie fokuserar på hur ett lands storlek påverkar dess produktivitetsutveckling i en globaliserad värld där ökad internationell handel skärper konkurrensen mellan företag. Ekonomier består av en mängd företag med olika produktivitet och storlek.…


789. Paying to Remove Advertisements

Joacim Tåg

Det har blivit allt vanligare att företag erbjuder konsumenter möjligheten att betala för att avlägsna reklam från en reklamfinansierad tjänst. Denna studie visar teoretiskt att trots ökade valmöjligheter kan konsumenterna som helhet få det sämre än om…


788. Supply Function Equilibria: Step Functions and Continuous Representations

Pär Holmberg, David Newbery och Daniel Ralph

Elmarknadsauktioner fungerar så att elproducenterna binder sig vid en utbudskurva som anger hur mycket de är villiga att producera till olika priser. Vanligtvis är budkurvan trappstegsformad. Prissteget och kvantitetssteget anger de minsta…


787. Supply Function Equilibria of Pay-as-Bid Auctions

Pär Holmberg

På elmarknader tillämpas vanligen marginalprissättning och på den nordiska elmarknaden bestäms priset oftast av marginalkostnaden för kolkraft. Kolkraften har en väsentligt högre marginalkostnad än basproduktionen, dvs. vattenkraft och kärnkraft, vilket…


786. Why Are There So Few Female Top Executives in Egalitarian Welfare States?

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

Kvinnlig representation i ledningsgrupper och på chefspositioner inom privat näringsliv och offentliga institutioner utgör grunden för ständiga diskussioner i den offentliga debatten. Det är också en viktig profilfråga för flera politiska partier. Sverige…


785. How Much does Sweden Invest in Intangible Assets?

Harald Edquist

Under de senaste decennierna har den svenska ekonomin blivit alltmer baserad på kunskap där investeringar i immateriella tillgångar anses alltmer avgörande för tillväxten. I nationalräkenskaperna klassificeras investeringar idag som löpande kostnader…


784. A Trickle-Down Theory of Incentives with Applications to Privatization and Outsourcing

Fredrik Andersson

Frågan huruvida en uppgift lämpligen löses inom en organisation eller bör köpas in analyseras inom ramen för en teoretisk modell med incitament i fokus. Den centrala slutsatsen är att kvalitetsdimensionen är avgörande: om kvaliteten hos den utförda…


783. The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists and Oligopolists

Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

I denna studie bygger vi upp en analysram där etablerade företag antingen kan överta nya uppfinningar från entreprenörer eller vänta och överta utvecklade uppfinningar från entreprenörsföretag som har fått stöd från riskkapitalister. Vi visar att…


782. Childcare Costs and the Demand for Children – Evidence from a Nationwide Reform

Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd

 För arbetande föräldrar är barnomsorgskostnaderna en del av kostnaden att ha barn. Införandet av maxtaxa i barnomsorgen 2002 ledde till drastiska sänkningar av barnomsorgskostnader för många hushåll.…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se