Working Paper No. 796

Origins and Resolution of Financial Crises; Lessons from the Current and Northern European Crises

Lärdomar från hanteringen av den pågående globala krisen och tidigare nordiska kriser

Publicerad: May 20, 2009Antal sidor: 48Nyckelord: Financial Crisis; Institutional Failure; Insolvency Procedures; Contagion; Systemic Effects; Macroeconomic Shock; Financial Crisis Management; Swedish ModelJEL-koder: D53; E44; E58; F32; F42; F55; G15; G18; G21; G28; H33

Origins and Resolution of Financial Crises; Lessons from the Current and Northern European Crises Finn Ostrup, Lars Oxelheim och Clas Wihlborg


Since July 2007 the world economy has experienced a severe financial crisis originating in the U.S. housing market. The crisis has subsequently spread to the financial sectors in European and Asian economies and led to a severe worldwide recession. The existing literature on financial crises rarely distinguish between factors that create the original strain on the financial sector and factors that explain why these strains lead to system-wide contagion and a possible credit crunch. Most of the literature on financial crises refers to factors that cause an original disruption in the financial system. We argue that a financial crisis with its contagion within the system is caused by failures of legal, regulatory and political institutions.

One policy implication of our view is that the need for various forms of rescues of financial firms in times of crises would be reduced if appropriate institutions could be put in place Lacking appropriate institutions to avoid contagion within the financial system and a potential credit crunch, ad hoc financial crisis management is required. We draw on experiences from the financial crises in the Nordic countries at the end of the 1980s and the beginning of the 1990s. In particular, the Swedish model for crisis resolution, which has received attention during the current crisis, is discussed in order to illustrate the problems policy makers face in a financial crisis without appropriate institutions. Current European Union approaches to the crisis are discussed before turning to policy implications from an emerging market perspective in the current crisis.
 

I denna studie analyserar vi den pågående globala finansiella krisen med sitt ursprung i den amerikanska bolånemarknaden. Litteraturen om finansiella kriser skiljer sällan mellan faktorer som skapat den ursprungliga spänningen i den finansiella sektorn och faktorer som leder till systemomfattande finansiell ”smitta” med åtföljande allvarlig brist på krediter. Större delen av litteraturen om finansiella kriser koncentreras till de faktorer som skapat det ursprungliga problemet. I denna uppsats argumenterar vi för att en finansiell kris med tillhörande ”smitta” i det finansiella systemet” har sitt verkliga ursprung i ett misslyckande för de legala, reglerande och politiska institutionerna. I ett system med institutioner som snabbt fördelar värdeförluster enligt förutsägbara kriterier skulle smitto-effekterna bli mindre allvarliga och riskerna förknippade med banker bli tydligare.

En policyslutsats är att behovet av olika slag av paket för att rädda banker och finansiella institutioner skulle väsentligen reduceras om ett ändamålsenligt institutionellt ramverk funnes på plats i samhället. Utan fungerande institutioner, som anger tydliga spelregler i en kris, uppkommer friktion och störningar i de procedurer som är ämnade att avsluta kri-sen. Nyckelfaktorer är här brist på transparens, asymmetrisk information, kostnads- och tidskrävande konkursprocedurer, implicita och explicita försäkringar samt osäkerhet kring politiska interventioner. Bristen på institutioner för att undvika att finansiella kriser smit-tar över gränser och sektorer med åtföljande allvarliga brister på krediter skapar ett behov av ad hoc finansiell krishantering.

I vår analys av vad som krävs av en ändamålsenlig krishantering diskuterar vi erfarenhe-terna från de finansiella kriserna i de nordiska länderna i början på 1990-talet. För att illu-strera de problem politikerna står inför under en finansiell kris utan ändamålsenliga insti-tutioner använder vi oss av den svenska modellen för krishantering. Denna modell har rönt ett stort intresse världen över som en potentiell del av en lösning på den pågående krisen.

Vi behandlar två viktiga aspekter som sällan nämns i samband med skapandet av en spe-ciell bank för att ta hand om dåliga krediter inom ramen för den ”svenska modellen”: va-let av tillgångar som skall överföras till den ”dåliga” banken samt värderingen av dessa tillgångar. Intressekonflikter uppstår då dessa kritiska aspekter på krishanteringen skall bestämmas. Erfarenheterna från den svenska modellen pekar på risken att alltför många ”friska” men riskfyllda företag hamnar hos den ”dåliga” banken och förnekas framtida nya krediter. Risken är sålunda stor att en hel generation unga företag kan komma att slås ut. Vad gäller värderingen så indikerar erfarenheterna en stor risk för snedvridning av konkurrensen vid skapandet av den ”dåliga” banken genom att de tillgångar som överförs till denna bank övervärderas. Därmed skapas en otillbörlig konkurrensfördel för den nya ”friska” statliga banken gentemot privata konkurrenter på bankmarknaden. De steg för krishantering som EU-kommissionen föreslagit 2009 förbättrar inte situationen beträffan-de de kritiska svagheter som den svenska modellen är behäftad med.

 

IFN Working Paper nr 796, "Origins and Resolution of Financial Crises; Lessons from the Current and Northern European Crises" är författat av Lars Oxelheim, Institutet för När-ingslivsforskning tillsammans med Finn Ostrup, Copenhagen Business School och Clas Wihlborg, Chapman University, California. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se