Working Paper No. 811

Reversion to the Racial Mean and Mortgage Discrimination

Framtida inkomster och diskriminering på bolånemarknaden

Publicerad: 5 oktober 2009Antal sidor: 38Nyckelord: Discrimination in Mortgage Loans; Mortgages; Mean Reversion JEL-koder: G21; G27; J71

Reversion to the Racial Mean and Mortgage Discrimination Tino Sanandaji


Diskriminering på bolånemarknaden har sedan lång tid varit en omdebatterad fråga. Studier av låneansökningar har kommit fram till att etniska minoriteter i USA har haft svårare än andra grupper att få lån av banker, även när hänsyn tagits till skillnader i inkomst. Dessa studier har påverkat amerikansk bostadspolitik, som alltmer inriktats på att komma till rätta med negativ särbehandling av minoriteter på bolånemarknaden. I denna uppsats undersöks diskriminering på bolånemarknaden när hänsyn har tagits till uppskattning av framtida inkomster.

Denna uppsats visar att det finns brister i den tidigare forskningen på området. Dessa studier har förlitat sig på årlig inkomst som mått på kreditvärdighet, medan det som banken bryr sig om är individens långsiktiga inkomst. Årsinkomst tenderar att variera kring ett genomsnitt, så kallad permanent inkomst. Vissa år tjänar man mer än normalt, och vissa år mindre, men inkomsten tenderar att röra sig mot den genomsnittliga intjäningsförmågan. Eftersom minoriteter i USA i genomsnitt tjänar mindre än vita kommer individer från olika grupper med samma årsinkomst att förväntas ha olika inkomster kommande år. Personer från grupper med hög genomsnittlig inkomst tenderar att röra sig mot sin grupps högre genomsnittliga permanenta inkomst, medan personer från grupper med lågt genomsnitt tenderar att röra sig mot den lägre intjäningsförmågan.

Dessa fenomen beläggs empiriskt i uppsatsen. I stället för årsinkomst beräknas tioåriga genomsnittsinkomster för olika etniska grupper. När detta mått på förväntad framtida inkomst används i stället för årsinkomst som mått på kreditvärdighet minskar uppskattningen av diskriminering i samband med beviljandet av bostadslån. Vad gäller sannolikheten att beviljas ett bostadslån försvinner skillnaderna mellan svarta och vita i USA helt när förväntad framtida inkomst används i stället för årsinkomst.

IFN WP nr 811, ”Reversion to the Racial Mean and Mortgage Discrimination”, är författad av Tino Sanandaji, University of Chicago. Vill du veta mer, kontakta Tino på e-postadress tino.sanandaji@ifn.se.
 

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se