Working Paper No. 815

Make-or-buy Decisions and the Manipulability of Performance Measures

Manipulation av prestationsmått och valet mellan att köpa och göra själv

Publicerad: 3 december 2009Antal sidor: 38Nyckelord: Make-or-buy decision; Manipulation; OutsourcingJEL-koder: D23; L22; L24

Make-or-buy Decisions and the Manipulability of Performance Measures Fredrik Andersson


Valet mellan att köpa en vara eller tjänst och att producera den själv är ett viktigt val för både företag och delar av den offentliga sektorn. I denna studie analyseras både hur detta val bestäms och vad som i grunden utgör skillnaden mellan att ”göra” och ”köpa”. Två teorier har studerat detta val. Den ena teorin baseras på ofullständiga kontrakt, där ägande av produktionsresurser inte kan kontrakteras bort. Ägandet påverkar viljan att till exempel investera i humankapital som är knutet till produktionsresurserna. Den andra teorin vilar på fullständiga kontrakt och fokuserar på hur sådana kontrakt kan skapa ändamålsenliga incitament givet de prestationsmått som finns.

Ett syfte med denna studie är att slå en brygga mellan dessa teorier, eftersom den första utesluter kontraktsstyrning och den andra inte angriper grundfrågan om den kvalitativa skillnaden mellan att göra och att köpa. I studien antas att det finns en underliggande tillgång till vilken verksamhetens avkastning är knuten; denna kan ägas av köparen eller av underleverantören. Det går inte att skriva ett fullständigt kontrakt för avkastningen på den underliggande tillgången, men detta är möjligt för ett prestationsmått som är kopplat till avkastningen. Prestationsmåttet kan emellertid manipuleras av underleverantören. En konsekvens av denna kombinerade teori är att det finns starkare incitament till direkt prestationsersättning när en vara eller tjänst köps (när underleverantören äger tillgången) än när den görs själv (när köparen äger tillgången); detta mönster observeras också i studier av hur sådana kontrakt är arrangerade i verkligheten.

I studien diskuteras också faktorer som påverkar valet mellan att göra och att köpa. Generellt gäller att en mer riskvillig underleverantör gör det mer attraktivt för köparen att köpa snarare än att göra själv. Analysen visar att också den eventuella påverkan som manipulationen har på den verkliga avkastningen är viktig. Ju mer negativ påverkan manipulationen har på den verkliga avkastningen, desto mer attraktivt blir det att köpa. Att köpa ger nämligen starka direkta prestationsincitament samtidigt som incitamenten för manipulation blir svagare. Om manipulationen har en positiv påverkan på den verkliga avkastningen blir det mer attraktivt att göra själv. Intuitionen är då att man vill ge både direkta prestationsincitament och vissa incitament för manipulation; underleverantören exponeras också för mindre risk under denna regim.
Studien avslutas med diskussioner om den empiriska relevansen, där till exempel empiriska resultat kring valet mellan att anställa säljande personal och kontraktera oberoende säljare kan förstås av ovanstående resonemang kring påverkan.

IFN Working Paper nr 815, ”Make-or-buy Decisions and the Manipulability of Performance Measure" är författat av Fredrik Andersson, Lunds universitet och IFN. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik på fredrik.andersson@nek.lu.se, 046-222 8676.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se