2010

För alla rapporter finns en svensk sammanfattning, medan de fullständiga dokumenten är på engelska. Klicka på rubriken för att komma till den svenska sammanfattningen.

 


856. Globalization and Imperfect Labor Market Sorting

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

På en effektiv arbetsmarknad arbetar varje arbetstagare i det företag som bäst passar hans eller hennes kompetens. Kostnader för att hitta rätt bland företag och arbetsgivare kan dock göra att matchningen inte blir…


855. The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It

Niclas Berggren, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara

Vackra politiker lyckas bättre i val än de som är mindre vackra. Detta har visats i tidigare forskning. Denna studie undersöker om det finns skillnader mellan politiker på höger- respektive vänsterkanten och finner…


854. Piracy, Music and Movies: A Natural Experiment

Adrian Adermon och Che-Yuan Liang

Under det senaste decenniet har den globala musikförsäljningen minskat kraftigt. Musik-branschen har hävdat att den främsta orsaken till detta är illegal fildelning. Denna studie undersöker vilka effekter Ipred-lagen hade på illegal fildelning och…


853. Institutional Entrepreneurship: An Introduction

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Entreprenörskap brukar i först hand förknippas med innovativa insatser i företagssektorn. Men eftersom entreprenörskap till sin natur är nyskapande kan det påverka de institutionella ramverkens utveckling, vilket i sin…


852. FDI and Growth in East Asia: Lessons for Indonesia

Robert E. Lipsey och Fredrik Sjöholm

Indonesien är Sydostasiens största land och största ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen har varit god under senare år med tämligen hög tillväxt och minskad fattigdom. Dock kan man hysa farhågor för landets möjlighet att fortsätta denna utveckling om…


851. The Real Effects of Private Equity Buyouts

Joacim Tåg

Under det senaste decenniet har riskkapitalbolag blivit viktiga ägare av företag. I denna uppsats presenteras en översikt av den empiriska forskningen om uppköp av etablerade bolag gjorda av riskkapitalbolag (private equity buyouts).…


850. The World Distribution of Productivity: Country TFP Choice in a Nelson-Phelps Economy

Erika Färnstrand Damsgaard och Per Krusell

I uppsatsen konstrueras en allmän-jämviktsmodell av världen med dynamik, där varje land kan investera i produktivitet och där produktivitetsökningar drivs dels av investeringar av landet självt och dels av spillovers från andra länders investeringar.…


849. Exploring the Duration of EU Imports

Wolfgang Hess och Maria Persson

Ett fåtal nya empiriska studier har kunnat visa att internationella handelsflöden är betydligt mindre långlivade än man tidigare trott. I denna uppsats undersöker vi EU:s handelsflöden med omvärlden, och finner att de är ännu mera benägna att upphöra…


848. Completing the EU Customs Union. The Effects of Trade Procedure Harmonization

Yves Bourdet och Maria Persson

Formellt är EU en tullunion. För att en tullunion ska anses följa WTO:s regler krävs att man har en gemensam handelspolitik gentemot omvärlden. Uppsatsen argumenterar för att detta krav inte uppfylls i realiteten, eftersom…


847. The CFO’s Information Challenge in Managing Macroeconomic Risk

Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Marcus Thorsheim

En bristfällig riskhantering bland banker och företag nämns ofta som en bidragande orsak till den pågående globala finansiella krisen med ursprung i den amerikanska bolånemarknaden. Kritiken specificeras sällan men…


846. Is Tolerance Good or Bad for Growth?

Niclas Berggren och Mikael Elinder

Är mer toleranta samhällen också mer ekonomiskt framgångsrika? Medan tolerans mot olika grupper av människor och levnadssätt ofta uppfattas som alltigenom positivt, visas i denna studie att olika typer av tolerans tycks ha…


845. Using Self-employment as Proxy for Entrepreneurship: Some Empirical Caveats

Carl Magnus Bjuggren, Dan Johansson och Mikael Stenkula

Användandet av egenföretagarstatistik är utbrett inom nationalekonomin och andra akademiska discipliner. Egenföretagande kan vara intressant att studera i sig, men inte sällan används det också som en indikation…


844. Exhaustible Resources, Technology Choice and Industrialization of Developing Countries

Erika Färnstrand Damsgaard

Denna uppsats behandlar hur utvinning av ändliga naturresurser bör förläggas över tiden och när ekonomin bör övergå till att använda nya teknologier som baseras på förnyelsebara naturresurser.…


843. Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk for Value-Creating Risk Management under Macroeconomic Uncertainty

Niclas Andrén, Håkan Jankensgård och Lars Oxelheim

Många – inte minst politiker – ser en ineffektiv riskhantering i företag och banker som orsaken till den finansiella kris som fick sitt utbrott 2008. Riskhantering är ofta delegerad till finanschef eller i vissa fall till en…


842. How to Avoid Compensating CEO for Luck: The Case of Macroeconomic Fluctuations

Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Jianhua Zhang

Makroekonomiska effekter på belöning till företagsledningen kan i prestationsbaserade belöningssystem leda till felaktiga eller försvagade incitament. Inverkan från makroekonomin (ändringar i växelkurser,…


841. Does the Debt Tax Shield Distort Ownership Efficiency?

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

Hur påverkar skattefördelar för riskkapitalfonder effektiviteten på marknaden för företagskontroll? I denna studie visar vi att begränsad avdragsrätt vid företagsuppköp och begränsad konkurrens…


840. A Continuous Theory of Income Insurance

Assar Lindbeck och Mats Persson

In this paper we treat an individual’s health as a continuous variable, in contrast to the traditional literature on income insurance, where it is regularly treated as a binary variable. This is not a minor technical matter; in fact, a continuous…


839. Graded Children – Evidence of Longrun Consequences of School Grades from a Nationwide Reform

Anna Sjögren

På 1970-talet togs betygen bort i låg- och mellanstadiet i den svenska skolan. Det missgynnade barn till lågutbildade, medan söner till högutbildade gynnades. Det visar en ny studie som undersökt långsiktiga utbildnings- och arbetsmarknadsutfall för de…


838. Optimal Transmission Regulation in an Integrated Energy Market

Thomas P. Tangerås

Överföringskapaciteten i det nordiska stamnätet har stor betydelse för elpriserna i Norden. För att koordinera driften och underhållet av nätet mellan länderna har det framförts önskemål om att…


837. Fiscal Illusion and Fiscal Obfuscation: An Empirical Study of Tax Perception in Sweden

Tino Sanandaji och Björn Wallace

I denna uppsats visar vi att den svenska allmänheten systematiskt underskattar omfattningen av skatter. Vi introducerar begreppet "fiskal obfuskation" för att beteckna en tidigare förbisedd form av underskattade skatter, där…


836. North Korea: Fading Totalitarianism in the "Hermit Kingdom"

Benjamin Katzeff Silberstein

North Korea is perceived by many as one of the most totalitarian societies of modern time. But in the wake of the economic collapse of the 1990s, North Korean totalitarianism has grappled with new conditions. This paper examines how the country’s…


835. Height and Leadership

Erik Lindqvist

I denna uppsats undersöks sambandet mellan kroppslängd och sannolikheten att uppnå en chefsposition för svenska män. Studien visar att det finns ett relativt starkt samband mellan längd och andelen män i chefsposition,…


834. Planned Treatment and Outcomes in Residential Youth Care: Evidence from Sweden

Erik Lindqvist

Ett återkommande tema i utvärderingar av svensk institutionsvård för ungdomar med olika former av sociala problem är att kommunernas socialtjänst inte lägger ned tillräckligt med tid och resurser på att planera och övervaka vården. I denna uppsats visar…


833. The Effect of Tax Treaties on Multinational Firms: New Evidence from Microdata

Ronald B. Davies, Pehr-Johan Norbäck och Ayça Tekin-Koru

Hur påverkas multinationella företags intresse för utländska direktinvesteringar om företagets hemland och värdlandet för potentiella investeringar ingår ett skatteavtal? Den här uppsatsen försöker besvara denna fråga genom att undersöka svenska företags…


832. Subsidizing Away Exports? A Note on R&D-policy towards Multinational Firms

Pehr-Johan Norbäck

Statsmakterna stödjer ofta tongivande inhemska företag som är verksamma på internationella marknader i syfte att trygga sysselsättningen. I den här uppsatsen visas att effekten kan bli den motsatta – genom att till exempel ge subsidier till forskning och…


831. Foreign Ownership and Employment Growth in Indonesian Manufacturing

Robert E. Lipsey, Fredrik Sjöholm och Jing Sun

En stor utmaning för fattiga länder i början av sin utvecklingsprocess är att generera produktiva arbetstillfällen åt en växande befolkning. Bristande erfarenhet av modernt företagande kan vara ett stort hinder…


830. The Interaction of Entrepreneurship and Institutions

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Tidigare forskning har framhävt hur det institutionella ramverket kanaliserar entreprenörskapet till produktiva, improduktiva respektive destruktiva verksamheter. Men entreprenörer kan också genom sitt agerande påverka det institutionella ramverket. I…


829. The Duration of Trade Revisited: Continuous-Time vs. Discrete-Time Hazards

Wolfgang Hess och Maria Persson

Internationella handelsflöden är betydligt mindre långlivade än man tidigare trott. I denna uppsats diskuterar vi problem med de ekonometriska modeller som använts i litteraturen för att dra slutsatser kring varför…


828. Trade Facilitation and the Extensive Margin

Maria Persson

Omfattande och onödigt komplicerade handelsprocedurer vid nationsgränser är ett allvarligt hinder för handeln mellan länder. Denna uppsats fokuserar på hur förenklingar av handelsprocedurerna skulle kunna medföra…


827. Gender, Wages, and Social Security in China’s Industrial Sector

Johanna Rickne

Kinas utveckling mot marknadsekonomi har inneburit drastiska omvälvningar på arbetsmarknaden. Dessa förändringar kan ha gett spelrum för könsdiskriminering genom att ge företagsledare makten att bestämma över…


826. Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship

Magnus Henrekson, Dan Johansson och Mikael Stenkula

Stark tillväxt på företagsnivå härrör framför allt från när ny produktiv kunskap upptäcks och appliceras på ett effektivt sätt. För att utveckla ett framgångsrikt företag krävs en kombination av flera nyckelaktörer med kompletterande kompetenser, vilka…


825. Hybrid Entrepreneurship

Timothy B. Folta, Frédéric Delmar och Karl Wennberg

I denna artikel belyser vi vikten av att ta hänsyn till att individer kan äntra entreprenörskap gradvis genom att starta eget vid sidan om sitt lönearbete. Dessa s.k. hybrid-entreprenörer utgör i många länder en betydande del av de som vanligtvis…


824. Housing Policies in China: Issues and Options

Yves Zenou

En av de viktigaste frågorna i kinesiska städer är den ökade fattigdomen bland ”illegala invandrare” (invånare från den kinesiska landsbygden som flyttar till städerna), vilka bor i de fattiga…


823. Globalization of Corporate Governance: The American Influence on Dismissal Performance Sensitivity of European CEOs

Jochen A. Jungeilges, Lars Oxelheim och Trond Randoy

Frågan om incitamenten för verkställande direktörer och i förlängningen om deras avskedande är av stort intresse för politiker, reglerare och investerare och har givits utrymme i de corporate governance-koder som sedan 1990-talets början finns i de flesta…


822. Public and Private Welfare State Institutions: A Formal Theory of American Exceptionalism

Kaj Thomsson

I denna uppsats analyseras hur intressegrupper och politiska institutioner påverkar utformningen av ekonomiska reformer och den ekonomiska politikens långsiktiga utveckling. En spelteoretisk modell av politiskt beslutsfattande utvecklas där fackföreningar…


821. Local Economies and General Elections: The Influence of Municipal and Regional Economic Conditions on Voting in Sweden 1985–2002

Mikael Elinder

Att sittande regeringar gynnas av god ekonomisk utveckling är väl dokumenterat. Men vad menas med god ekonomisk utveckling? Är det hela landets ekonomi eller ekonomin i väljarnas region eller kommun som påverkar hur de röstar? I denna studie undersöks i…


820. Firm Growth, Institutions and Structural Transformation

Magnus Henrekson och Dan Johansson

I denna studie hävdas att olika företags ekonomiska bidrag – oavsett om de är små, unga eller snabbväxande – skall förstås i en vidare kontext präglad av en fortgående process av kreativ förstörelse. Analysen visar att det även i dagens rikaste länder…


819. Citation Success: Evidence from Economic History Journal Publications

Gianfranco Di Vaio, Daniel Waldenström och Jacob Weisdorf

Vetenskapligt genomslag är målet för de flesta forskare. I denna studie analyseras vilka bakgrundsfaktorer som förklarar vetenskapliga citeringar av tidskriftsartiklar publicerade inom ekonomisk historia. Att vara professor, verksam i…


818. The Futile Quest for a Grand Explanation of Long-Run Government Expenditure

Dick Durevall och Magnus Henrekson

Det finns i princip två teorier som gör anspråk på att förklara de offentliga utgifternas långsiktiga utveckling: Wagners lag och spärrhjulshypotesen. I denna uppsats testas dessa båda teorier på data som sträcker sig från början av 1800-talet och fram…


817. Buying to Sell: A Theory of Buyouts

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

Buyoutfonder förvaltar i dagens läge enorma tillgångar världen över. I denna uppsats utvecklar vi en teori för temporärt ägande av buyoutfonder på oligopolistiska marknader. På dessa marknader, där företag konkurrerar om att köpa de företag fonderna har…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se