Working Paper No. 826

Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship

Skatte- och arbetsmarknadspolitik för snabbväxande företag

Publicerad: 23 mars 2010, reviderad juni 2010Antal sidor: 33Nyckelord: Entrepreneurship; Gazelles; High-growth firms; High-impact entrepreneurship Innovation; Institutions; Labor market policy; Tax policyJEL-koder: H32; L50; L25; M13; O31; P14

Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship Magnus Henrekson, Dan Johansson och Mikael Stenkula


Stark tillväxt på företagsnivå härrör framför allt från när ny produktiv kunskap upptäcks och appliceras på ett effektivt sätt. För att utveckla ett framgångsrikt företag krävs en kombination av flera nyckelaktörer med kompletterande kompetenser, vilka samverkar i ett så kallat kompetensblock. Entreprenören har en avgörande betydelse, men i ett väl fungerade kompetensblock ingår även andra aktörer: uppfinnare, industrialister, venturekapitalister, utbildad arbetskraft, kompetenta kunder och aktörer på andrahandsmarknaden. Framgångsrikt företagande som genererar snabb tillväxt är en funktion av hur väl dessa aktörer förvärvar och använder sig av sin kompetens. Möjligheterna och incitamenten att göra detta bestäms till stor del av det institutionella ramverket eller ”samhällets spelregler”.

I denna uppsats analyseras hur det institutionella ramverket kan förväntas påverka utvecklingen av effektiva kompetensblock och snabbväxande företag. I uppsatsen analyseras två områden som bedöms vara av särskild vikt för snabbväxande företag: skattesystemets uppbyggnad och arbetsmarknadens funktionssätt.

Skattesystemet utformning påverkar företagandet på ett komplext och därmed svårgenomskådat sätt. Inte sällan kan detaljerna i skattesystemet få avgörande betydelse för hur nyckelaktörerna i en ekonomi agerar. Generellt kan sägas att skattesystemet bör vara neutralt mellan olika ägarkategorier, ägarformer, investeringar och finansieringskällor och symmetriskt vad avser behandlingen av vinster respektive förluster. Låga generella skattesatser torde också stimulera snabbväxande företag.

En stark och omfattande reglering av arbetsmarknaden bör ha en negativ effekt på framväxten av väl fungerande kompetensblock och snabbväxande företag. För att utveckla snabbväxande företag krävs att entreprenörer kan identifiera och experimentera med olika kombinationer av produktionsfaktorer. Utbudet av kompetenta arbetstagare och villiga entreprenörer kommer att hämmas om anställningstrygghet och försäkringsförmåner är tätt knutna till de arbetsplatser där arbetskraften för närvarande arbetar. Detta försämrar dynamiken på arbetsmarknaden. Undantagsregler för att mildra dessa effekter kan skapa tröskeleffekter som gör företag mindre villiga att expandera eller tvingar företagare att använda sin entreprenöriella förmåga för att komma runt hämmande regleringar istället för att utveckla den egentliga verksamheten.

Analysen pekar mot att skapandet av nya snabbväxande företag underlättas om skattestrukturen och arbetsmarknadsinstitutionerna anpassas så att framväxten av nya och mer effektiva kompetensblock stimulerades.

IFN Working Paper nr 826, "Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship", har författats av Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, Dan Johansson, Ratio, och Mikael Stenkula, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Magnus Henrekson på e-post magnus.henrekson@ifn.se eller Mikael Stenkula på e-post mikael.stenkula@ifn.se.

 

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel: 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se