Working Paper No. 843

Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk for Value-Creating Risk Management under Macroeconomic Uncertainty

Värdeskapande riskhantering vid makroekonomisk turbulens

Publicerad: 21 juni 2010Antal sidor: 27Nyckelord: Cash-flow-at risk; Value at risk; Risk management; Value creation; Total riskJEL-koder: E32; G32; G33; G34; M16; M21
Publicerad version

Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk for Value-Creating Risk Management under Macroeconomic Uncertainty Niclas Andrén, Håkan Jankensgård och Lars Oxelheim


Många – inte minst politiker – ser en ineffektiv riskhantering i företag och banker som orsaken till den finansiella kris som fick sitt utbrott 2008. Riskhantering är ofta delegerad till finanschef eller i vissa fall till en speciell befattningshavare med ansvar för denna hantering. Ett stort ansvar faller i tider av makroekonomisk turbulens på dessa befattningshavare. Deras förmåga att skilja på värdeskapande och icke värdeskapande riskhantering blir central för företagets överlevnad. I denna uppsats utvecklar vi en modell till hjälp för finanschefen inom den icke-finansiella sektorn vid värdeskapande riskhantering i tider av makroekonomisk turbulens.

En utgångspunkt för diskussionen om värdeskapande och icke värdeskapande riskhantering är att det enskilda företaget kan ha en konkurrensfördel i att ta vissa risker och på den vägen skapa värde för företaget. På produktionssidan i företaget kan detta vara uppenbart, men resonemanget gäller även den finansiella riskhanteringen. Samma risk som skapar värde i ett företag kan ses som icke-värdeskapande i ett annat. I den utsträckning detta företag har en riskaversion bör denna risk då vara föremål för riskhantering och reduktion. Allt risktagande kräver sitt ”pris”, antingen explicit i form av extra eget kapital eller indirekt i form av kostnader för riskhantering, ägargarantier eller högre kreditriskpremier. Företagets exponering för icke värdeskapande risker begränsar därmed utrymmet för värdeskapande risktagande. Genom att reducera de förstnämnda riskerna skapas sålunda utrymme för investeringar i värdeskapande risker.

I vår studie utvecklas en modell för hur den strategiskt tänkande finanschefen skall hantera icke-värdeskapande risker. Modellen baseras på en skattning av hur företagets kassaflöde är exponerat mot ett antal makroekonomiska resp. marknadsvariabler. Riskansvarig kan med hjälp av dessa beräkna hur tagna försäkringar mot risk och förändringar i kapitalstruktur påverkar företagets riskprofil. Modellen förklarar risken eller variabiliteten i kassaflödet som en funktion av förändringar i dessa variabler och ger därmed den strategiskt tänkande finanschefen möjlighet att sortera ut den värdeskapande delen av företagets totala risktagande. Modellen illustreras med en tillämpning på Norsk Hydro. Rådande makroekonomisk turbulens gör tillämpningen av vår modell till en angelägenhet för de företag som önskar skapa värde genom sin riskhantering.

IFN Working Paper nr 843, "Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk for Value-Creating Risk Management under Macroeconomic Uncertainty" är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning, tillsammans med Niclas Andrén och Håkan Jankensgård, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se