Working Paper No. 848

Completing the EU Customs Union. The Effects of Trade Procedure Harmonization

EU uppfyller inte de formella kraven på en tullunion

Publicerad: 24 augusti 2010Antal sidor: 17Nyckelord: Customs Union; Economic Integration; European Union; Time Delays; Trade Facilitation; Trade Procedures JEL-koder: C23; F15; O24
Publicerad version

Completing the EU Customs Union. The Effects of Trade Procedure Harmonization Yves Bourdet och Maria Persson


Formellt är EU en tullunion. För att en tullunion ska anses följa WTO:s regler krävs att man har en gemensam handelspolitik gentemot omvärlden. Uppsatsen argumenterar för att detta krav inte uppfylls i realiteten, eftersom handelsprocedurerna som måste följas vid import varierar kraftigt mellan EU:s medlemsländer. Vi visar empiriskt att detta har en stor effekt på importen till EU.

Två huvudsakliga krav ställs på tullunioner för att de ska anses uppfylla Världshandels-organisationens (WTO:s) regler. För det första ska samtliga hinder tas bort som begränsar handeln internt inom unionen. För det andra ska medlemsländerna ha en gemensam handelspolitik gentemot omvärlden. Handelspolitik innefattar i detta sammanhang såväl tullar som icke-tariffera handelshinder, så det räcker alltså inte med att ha samma tullnivåer, utan man måste även harmonisera andra typer av hinder för handel med tredje land.

En typ av icke-tariffera handelshinder som fått allt mer uppmärksamhet internationellt de senaste åren är s.k. handelsprocedurer. Begreppet handelsprocedurer relaterar egentligen till alla steg i handelskedjan som ett importerande eller exporterande företag måste genomgå, men fokus läggs ofta på själva tullprocedurerna. Dessa kan utgöra hinder för handeln exempelvis genom att tullmyndigheterna har omfattande krav på komplicerad och ibland överflödig dokumentation, att modern teknik som kan underlätta arbetet inte används, eller att personalen är dåligt utbildad.

Genom att använda data från Världsbanken över den tid det tar att uppfylla alla nödvändiga procedurer för att importera en vara undersöker denna uppsats hur importprocedurerna skiljer sig åt i olika länder inom EU. Intressant nog finner studien avsevärda skillnader mellan EU:s 27 medlemsländer gällande hur lång tid det tar att uppfylla importprocedurerna. I vissa länder, såsom Danmark och Estland, räcker det med fem dagar för att klara av alla procedurer. I andra länder – exempelvis Grekland och Polen – tar det däremot hela 25 dagar, d.v.s. fem gånger så lång tid. Eftersom importprocedurerna i olika EU-länder uppenbarligen är olika tidskrävande, drar vi slutsatsen att EU i realiteten inte har en gemensam handelspolitik gentemot omvärlden. Detta innebär att man faktiskt inte uppfyller kraven på en tullunion.

För att undersöka om skillnaderna i handelsprocedurer påverkar handeln i praktiken undersöker vi ekonometriskt om EU-ländernas import från omvärlden påverkas. Vi finner att graden av effektivitet i importprocedurerna – vilket alltså mäts genom de tidsfördröjningar som skapas vid gränsen – har en statistiskt signifikant effekt på handeln: ju mer tid som går åt för att uppfylla importprocedurerna, desto mindre import. Detta innebär att importprocedurerna utgör ett reellt handelshinder, och att skillnaderna i procedurer mellan olika EU-länder därmed även i praktiska termer utgör en överträdelse av reglerna för en tullunion.

För att illustrera hur stor den ekonomiska effekten är av skillnaderna i importprocedurer simulerar vi också hur mycket större handeln skulle bli om EU faktiskt uppfyllde kraven på en tullunion. Vi finner att om importprocedurerna harmoniserades i EU så att alla medlemsländer fick lika effektiva procedurer som de i dagsläget mest effektiva, skulle det genomsnittliga landet i omvärlden öka sin totala export till EU med 20 procent. De förväntade effekterna av att EU:s tullunion genomförs fullt ut är med andra ord betydande.

IFN Working Paper nr 848, "Completing the EU Customs Union. The Effects of Trade Procedure Harmonization", är författat av Yves Bourdet (Lunds universitet) och Maria Persson, (Lunds universitet och IFN). Vill du veta mer? Kontakta Maria på e-post maria.persson@nek.lu.se.
 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se