Working Paper No. 849

Exploring the Duration of EU Imports

Varför upphör EU:s handelsflöden så snabbt?

Publicerad: 24 augusti 2010Antal sidor: 29Nyckelord: Duration of Trade; Survival; European Union; Discrete-Time Hazard ModelsJEL-koder: C41; F10; F14

Exploring the Duration of EU Imports Wolfgang Hess och Maria Persson


Ett fåtal nya empiriska studier har kunnat visa att internationella handelsflöden är betydligt mindre långlivade än man tidigare trott. I denna uppsats undersöker vi EU:s handelsflöden med omvärlden, och finner att de är ännu mera benägna att upphöra snabbt än exempelvis amerikanska handelsflöden. Vi upptäcker också flera intressanta empiriska mönster som kan hjälpa till att öka förståelsen kring fenomenet. Exempelvis tycks en diversifierad exportstruktur leda till mera långlivade handelsflöden, och vi kan också visa att den korta varaktigheten delvis beror på att länder byter handelspartners ofta.

Traditionellt har man diskuterat hur internationell handel kan öka genom att existerande handelsvolymer blir större, eller genom att det uppstår handel med nya produkter. Implicit har man alltså utgått från att när två länder väl börjat handla en viss produkt med varandra så kommer man fortsätta göra det under en lång tid. Det kom därför som något av en överraskning när en ny litteratur för några år sedan började undersöka hur länge internationella handelsflöden varar. I studier som gjordes på bl.a. amerikanska och tyska handelsflöden med resten av världen visade det sig nämligen att varor generellt handlas en mycket kort tid innan handeln upphör. Medianvärdet för amerikansk import var till exempel enbart två år. Denna empiriska upptäckt innebär att forskningen tidigare missat en viktig del av handelns dynamik. Ytterligare ett sätt för handeln att öka är nämligen att nya handelsflöden inte upphör snabbt utan istället blir varaktiga. Alltså är det minst lika viktigt att förstå vad det är som gör att handelsflöden upphör eller fortgår som att förstå vad som ligger bakom t.ex. att nya handelsflöden skapas.

Målet med denna uppsats är att undersöka om EU:s handel med omvärlden är lika kortlivad som exempelvis de amerikanska handelsflödena. Dessutom görs en noggrann empirisk beskrivning och analys av fenomenet för att på så vis underlätta en ökad teoretisk förståelse.

Genom att undersöka EU-ländernas import från samtliga länder i omvärlden under perioden 1962-2006 kan vi dra slutsatsen att EU-ländernas handel faktiskt är ännu mera kortlivad än den amerikanska. Hela 60 procent av alla nya handelsflöden upphör inom det första året, och mindre än tio procent överlever de första tio åren. Vi finner också flera intressanta empiriska mönster. För det första är den korta varaktigheten hos handelsflödena tämligen oförändrad över tid. Det är med andra ord inget nytt fenomen, utan en egenskap hos internationell handel som funnits åtminstone sedan 1960-talet. För det andra kan vi visa att fenomenet med kortlivade handelsflöden är ett resultat av åtminstone två skilda processer: dels att länder fortsätter att importera en viss produkt men byter mellan olika levererande länder, dels att länder slutar importera produkten helt och hållet. För det tredje finner vi att länder med en diversifierad exportstruktur tenderar att ha mera långlivade exportflöden.

IFN Working Paper nr 849, "Exploring the Duration of EU Imports", är författat av Wolfgang Hess (Lunds universitet) och Maria Persson (Lunds universitet och IFN). Vill du veta mer? Kontakta Maria på e-post maria.persson@nek.lu.se.

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se