2011

För alla rapporter finns en svensk sammanfattning, medan de fullständiga dokumenten är på engelska. Klicka på rubriken för att komma till den svenska sammanfattningen.

 


892. Nuclear Capacity Auctions

Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås

Svensk kärnkraft är ålderstigen och behöver ersättas. I den här forskningsrapporten analyserar vi utmaningar i samband med kärnkraftsinvesteringar och föreslår att rätten att bygga och driva nya…


891. The WTO Dispute Settlement System 1995–2010: Some Descriptive Statistics

Henrik Horn, Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis

Tvistelösningsmekanismen i World Trade Organization (WTO) har sedan den infördes den 1 januari 1995 fram tills i dag hanterat över 400 individuella dispyter. En allmänt tillgänglig databas som utvecklats av författarna…


890. Network Neutrality and Network Management Regulation: Quality of Service, Price Discrimination, and Exclusive Contracts

Nicholas Economides och Joacim Tåg

Nätneutralitet har blivit en het fråga i telekomkretsar. Med nätneutralitet menas att trafik som passerar genom bredbandsoperatörernas nätverk måste behandlas på lika basis, d.v.s. ingen prioritering eller övrig…


889. What Happens When it's Windy in Denmark? An Empirical Analysis of Wind Power on Price Variability in the Nordic Electricity Market

Johannes Mauritzen

Vindkraft tenderar att påverka priser och prisvariationer på en avreglerad elmarknad. Med hjälp av data från Danmark visar den här artikeln att vindkraft kommer att reducera prisvariationer över en dag. Vindkraft trycker ner priser mer under perioder med…


888. What Can International Finance Add to International Strategy?

Lars Oxelheim, Trond Randøy och Arthur Stonehill

Den finansiella kris som fick sitt utbrott 2008 har gett många företag stora problem med att uppnå den finansiering som eftersträvas, dvs. tillgång till rätt form av kapital till rätt pris. Många företag…


887. Intelligence, Self-confidence and Entrepreneurship

Andrea Asoni

Sedan en tid tillbaka har forskningen försökt avgöra vilka faktorer som får individer att välja egenföretagande istället för anställning. Fokus i denna litteratur har ofta legat på vikten av utbildning, avkastningen på entreprenörskap, och vilka…


886. Like What You Like or Like What Others Like? Conformity and Peer Effects on Facebook

Johan Egebark och Mathias Ekström

Användare av den sociala nätverkstjänsten Facebook har möjlighet att trycka på en Gilla-knapp för att visa vad de tycker om. Denna studie undersöker om tidigare positiva åsikter ökar sannolikheten för vidare uppskattning. Resultaten visar att konformism…


885. South-South FDI and Development in East Asia

Robert E. Lipsey och Fredrik Sjöholm

Ökningen av utländska direktinvesteringar har under de senaste årtiondena varit mycket hög och lett till ökad internationell ekonomisk integration, snabbare teknologispridning och snabb industrialisering i många utvecklingsländer. Under senare år ser vi…


884. The Intergenerational Transmission of Cognitive and Non-Cognitive Abilities

Erik Grönqvist, Björn Öckert och Jonas Vlachos

Det har länge varit känt att kognitiva förmågor – intelligens i dagligt tal – i stor utsträckning överförs från föräldrarna till barnen. Den här studien visar att även…


883. Credible Communication and Cooperation: Experimental Evidence from Multi-stage Games

Ola Andersson och Erik Wengström

Föreställningen att kommunikation underlättar samarbete är utbredd. Därför är till exempel kommunikation mellan företag förbjuden, då det anses underlätta prissamarbete. En ny experimentell studie,…


882. Sealed Bid Auctions vs. Ascending Bid Auctions: An Experimental Study

Christer Andersson, Ola Andersson och Tommy Andersson

Auktioner är ett vanligt förekommande format när man skall allokera och prissätta varor och tjänster, såsom spektrumlicenser och utsläppsrätter. Med hjälp av ett ekonomiskt experiment jämförs…


881. Reaping the Benefits of Deeper Euro-Med Integration through Trade Facilitation

Yves Bourdet och Maria Persson

Sedan 1960-talet har det pågått en process av ekonomisk integration mellan EU och länder i norra Afrika och Mellanöstern. Många bedömare menar dock att den processen gått i stå. Uppsatsen pekar på…


880. Exploring the Long-Term Evolution of Trade Survival

Wolfgang Hess och Maria Persson

Nästan hälften av alla nya internationella handelsflöden upphör redan under det första året. Trots globaliseringen har den andelen inte ändrats sedan början av 1960-talet. Uppsatsen visar att om endast de…


879. Institution-Driven Comparative Advantage, Complex Goods and Organizational Choice

Shon Ferguson och Sara Formai

Industrier i länder med starka rättsliga institutioner tenderar att specialisera sig på produktion och export av varor där produktionsprocessen är beroende av välfungerande kontrakt mellan företag. Rättsväsendet spelar dock en mindre roll för industrier…


878. Endogenous Product Differentiation, Market Size and Prices

Shon Ferguson

Trots att det i städer och regioner med stor befolkning finns många företag är inte konsumentpriser alltid lägre där än på andra håll. Enligt teorin som utvecklas i denna uppsats är förklaringen…


877. Political Preferences and Public Sector Outsourcing

Mikael Elinder och Henrik Jordahl

Den politiska debatten om privata alternativ inom vården, skolan och omsorgen kan stundtals vara både hätsk och ideologiskt laddad. Med detta i åtanke kan det tyckas överraskande att nationalekonomer länge har…


876. Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows

Fredrik Heyman och Per Skedinger

I denna studie undersöker vi en reform av LAS 1997 som innebar att reglerna för uppsägningstider förändrades, men implementerades vid olika tidpunkter i olika kollektivavtal. Reformen innebar att uppsägningstiden…


875. Are Married Spouses Insured by their Partners’ Social Insurance?

Martin Olsson och Peter Skogman Thoursie

Att en persons arbetsutbud kan hämmas av socialförsäkringssystemets utformning är sedan länge känt men hur familjens arbetsutbud påverkas är ännu oklart. I denna studie används den svenska sjukförsäkringsreformen 1987 för att undersöka hur en makas/makes…


874. Outsourcing Public Services: Ownership, Competition, Quality and Contracting

Fredrik Andersson och Henrik Jordahl

Det blir allt vanligare att kommuner och landsting köper in tjänster från det privata näringslivet. Det har gjorts mycket ekonomisk forskning om hur sådan outsourcing av offentligt finansierade tjänster fungerar. Med hjälp av några av de senaste studierna…


873. The Rise, Fall and Revival of a Capitalist Welfare State: What are the Policy Lessons from Sweden

Andreas Bergh

Sveriges ekonomiska utveckling sedan mitten av 1800-talet, kan delas in i tre perioder: En mycket framgångsrik period fram till ungefär 1970, en period med eftersläpning och andra ekonomiska problem 1970–1995, samt den nu…


872. Income Inequality between Chinese Regions: Newfound Harmony or Continued Discord?

Johan Lyhagen och Johanna Rickne

Grundläggande tillväxtmodeller förutspår att regioner med låg utvecklingsnivå kommer att växa ikapp regioner med hög utvecklingsnivå. Empiriska test av huruvida sådan konvergens förekommer har…


871. The Importance of Cognitive and Social Skills for the Duration of Unemployment

Verena Niepel

I denna studie analyseras vilken betydelse humankapital som förvärvats under barndomen har för arbetslöshetens längd bland unga. Frågan som ställs är hur tidigt i livet det går att se de förmågor hos en individ som är viktiga för sannolikheten att hitta…


870. On the Role of Capital Gains in Swedish Income Inequality

Jesper Roine och Daniel Waldenström

On the Role of Capital Gains in Swedish Income InequalityI denna uppsats studeras inkomstojämlikhetens utveckling under de senaste decennierna. Ett av huvudresultaten är att toppinkomstandelen ökar väsentligt om man lägger till…


869. Effects of Increasing Minimum Wages on Employment and Hours: Evidence from Sweden’s Retail Sector

Per Skedinger

De kraftiga höjningarna av minimilönerna för arbetare i detaljhandeln under 2000-talet medförde att fler lågavlönade arbetare skiljdes från sina anställningar, än vad som skulle ha varit fallet med lägre…


868. Evolutionary Views on Entrepreneurial Processes: Managerial and Policy Implications

Frédéric Delmar och Karl Wennberg

I denna uppsats så diskuterar vi hur förutsättningar för entreprenörskap kan förbättras. Våra argument baseras på ett evolutionärt synsätt. Här spelar den strukturella omgivningen stor roll eftersom omgivning sätter förutsättningarna för vilka företag som…


867. Acquisitions, Entry and Innovation in Oligopolistic Network Industries

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

Under senare tid har flera etablerade företag betalat höga priser för små innovativa företag som verkar på marknader som karakteriseras av nätverkseffekter. Ett exempel är eBays köp år 2005 av Skype…


866. Carnegie Visits Nobel: Do Inheritances Affect Labor and Capital Income?

Mikael Elinder, Oscar Erixson och Henry Ohlsson

I denna studie undersöker vi hur arvingars inkomster påverkas av arv. Resultaten visar att ju större arvsbeloppet är, desto lägre blir arbetsinkomsterna åren efter att arvet erhålls. Vi finner även tecken…


865. Employment Consequences of Employment Protection Legislation

Per Skedinger

I denna uppsats diskuteras den snabbt växande empiriska forskningslitteraturen om hur anställningsskyddet påverkar sysselsättningen och nya resultat i frågan diskuteras. Litteraturen pekar entydigt på att starkare anställningsskydd bidrar till…


864. Growth Effects of Fiscal Policies: A Critical Appraisal of Colombier’s (2009) Study

Andreas Bergh och Nina Öhrn

Forskning om sambandet mellan storleken på den offentliga sektorn och tillväxttakten i BNP har på senare år visat att OECD-länder med en större offentlig sektor i genomsnitt har lägre tillväxt. Denna uppsats är en kommentar till en studie som kommer fram…


863. Intangible Investment and the Swedish Manufacturing and Service Sector Paradox

Harald Edquist

Sedan mitten av 1990-talet har den svenska arbetsproduktivitetstillväxten varit bland de högsta i västvärlden. Relativt andra länder har produktivitetstillväxten varit hög i den svenska tillverkningsindustrin medan den har varit betydligt lägre i…


862. Globalization and Absolute Poverty – A Panel Data Study

Andreas Bergh och Therese Nilsson

De senaste årtiondena har den ekonomiska och sociala globaliseringen ökat kraftigt. I detta papper undersöks om och hur globaliseringen påverkar andelen som lever i absolut fattigdom i världens fattigaste länder. Vi hittar…


861. Commercialization, Renewal and Quality of Patents

Roger Svensson

Huvudsyftet med att staten erbjuder patent är att stimulera till mer FoU-investeringar och kommersialisering av uppfinningar. Men det går även att använda patent i defensiva syften, t.ex. hindra andra från att använda en…


860. Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Matz Dahlberg, Karin Edmark och Heléne Lundqvist

I den här uppsatsen undersöker vi om invandring påverkar individers preferenser för omfördelning. Resultaten av undersökningen tyder på att en högre andel utländska medborgare i kommunen, på grund av…


859. Trust, Leniency and Deterrence

Maria Bigoni, Sven-Olof Fridolfsson, Chloe Le Coq och Giancarlo Spagnolo

Tanken bakom amnestiprogram för kartellmedlemmar som självmant avslöjar karteller är att försämra medlemmarnas samarbetsförmåga. En ny experimentell studie, med studenter som försökspersoner, tyder…


858. Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence

Andreas Bergh och Magnus Henrekson

Forskning visar att en stor offentlig sektor och höga skatter i OECD- och EU-länder är förknippat med lägre tillväxt. Direkta skatter på arbete tycks vara mer tillväxthämmande än indirekta, som t.ex. moms. Länder som exempelvis Sverige lyckas dock…


857. The Swedish Corporate Control Model: Convergence, Persistence or Decline?

Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson

Sedan 1980-talet har de finansiella marknaderna avreglerats och globaliseringen har medfört att olika länders finansiella marknader blivit alltmer integrerade. Detta gäller också marknaden för företagskontroll. Sverige…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se