Working Paper No. 885

South-South FDI and Development in East Asia

Hur påverkar tredje världens multinationella företag ekonomisk utveckling?

Publicerad: 6 oktober 2011Antal sidor: 33Nyckelord: FDI; East Asia; South-South; Economic developmentJEL-koder: F21; F23; O19

South-South FDI and Development in East Asia Robert E. Lipsey och Fredrik Sjöholm


Ökningen av utländska direktinvesteringar har under de senaste årtiondena varit mycket hög och lett till ökad internationell ekonomisk integration, snabbare teknologispridning och snabb industrialisering i många utvecklingsländer. Under senare år ser vi allt fler multinationella företag från utvecklingsländer som t.ex. Kina och Indien. Dessa företag etablerar sig ofta i andra utvecklingsländer. Fortfarande är vår kunskap om denna typ av investeringar mellan utvecklingsländer bristfällig och området är tämligen outforskat. Denna studie försöker bidra till ökad förståelse genom att undersöka förekomsten och effekter av utvecklingsländers multinationella företags investeringar i Ostasien.

Historiskt har utländska direktinvesteringar framförallt skett mellan industrialiserade länder (nord-nord investeringar) och till viss del från industrialiserade länder till utvecklingsländer (nord-syd investeringar). Mycket tyder på att detta mönster kan vara på väg att förändras. Under senare år har allt fler företag från utvecklingsländer börjat etablera sig i främmande länder genom egna direktinvesteringar. En del av dessa investeringar sker till andra utvecklingsländer (syd-syd investeringar).

Hur skiljer sig investeringar från olika länder åt?
Vi analyserar olika datakällor för att få en mer generell bild av förekomsten av syd-syd investeringar. Analysen visar starka tecken på att andelen syd-syd investeringar har ökat även om bristande tillgänglighet av adekvata data utgör ett stort problem för mer exakta uppskattningar. Vidare finner vi att utländska dotterbolag från utvecklingsländer (syd) skiljer sig åt från dotterbolag från utvecklade länder (nord). Mer specifikt tenderar multinationella företag från syd att investera i arbetskraftsintensiv industri och multinationella företag från nord i mer kapital- och teknologiintensiv industri. Vidare tenderar dotterbolag från nord vara större och ha högre produktivitet än dotterbolag från syd. Dock förekommer undantag i vissa länder och i vissa industrier.

Har olika investeringar olika effekt på mottagarländernas företag?
När det gäller de utländska direktinvesteringarnas effekt på inhemskt ägda företag kan man tänka sig såväl positiva som negativa effekter. Inhemska företag kan gynnas genom ökad teknologispridning och lättare tillgång till utländska marknader men missgynnas av en ökad konkurrens på den inhemska marknaden. Våra resultat tyder på att effekten på inhemska företag skiljer sig åt mellan mottagarländer. I t.ex. Kina finns starka belägg för positiva effekter från investeringar från nord men inga eller små effekter från investeringar från syd. I Indonesien är mönstret det motsatta med positiva effekter på inhemska företag av investeringar från syd men inga effekter av investeringar från nord.

 

IFN Working Paper nr 885, "South-South FDI and Development in East Asia", är författat av Fredrik Sjöholm vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds Universitet och Institutet för Näringslivsforskning, och Robert E. Lipsey vid NBER och City University i New York. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Sjöholm på e-post fredrik.sjoholm@nek.lu.se.

 

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se